ЛЪЭПКЪ УЭРЭДЫР ЗИ ФЭЕПЛЪ

Мэлыжьыхьым и 24-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ артист, зи макъ гуакIуэр цIыхухэм гукъи­нэж ящыхъуауэ нобэр къыздэсым ящымыгъупщэ Мэремыкъуэ Хъусен и фэеплъ пшыхь. Ар хуэгъэпсащ артистыр къызэралъхурэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъуам. «Лъэпкъ уэрэ­дыр уи фэеплъщ» зыфIаща кон­цертыр ирагъэкIуэкIащ режиссёр Гумэ Маринэрэ Нэхущ Тимуррэ.

Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм и пэIущIэ пэшым деж щыболъагъу Мэремыкъуэм и сурэт зэмылIэужьыгъуэхэр. Экраным ит пасэрей телевизорым и теплъэм къощ Хъусен и концертхэм щыщ пычыгъуэхэр. Абыхэм дызыIэпашами, зэманыр къэсащи, залым дыщIохьэри ди тIы­сыпIэхэр зыдогъэгъуэт. ЩIедзэ налшыкдэсхэмрэ абы и хьэ­щIэ­хэмрэ, Хъусен и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ зыпэплъа концертышхуэр. Утыкум и IуплъапIэм ща­гъэува экран иным къе­гъэлъа­гъуэ къэIуну уэрэдым и зы пычыгъуэ цIыкIу, адэкIэ ар зыгъэзэщIэну артистыр къохьэ. Уэрэдыр жы­Iэн яуха иужь дэтхэнэми кIэщI дыдэу псалъэ хужаIэ Мэремыкъуэ­ Хъусен, абы и цIэм зэуэ ягу къигъэкIа зы псалъэухащ ар, ауэ куп­щIэшхуэ иIэу, артистым и теплъэмрэ и дуней тетыкIамрэ уи нэгу къыщIигъэувэу.
- Зы хэкулI и пщIэкIэ нобэ ды­зэхуэсащи, ар къызэралъхурэ илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур щхьэу­сыгъуэ хурехъу абы и Iэужьхэм дриплъэжыным, и лъэужь­хэм дыхэплъэжыным, - жиIащ зэIущIэр къыщызэIуихым Гумэ Маринэ. – Мэремыкъуэ Хъусен уэрэд щыжиIэкIэ цIыхухэм загъэпсэхурт, гупсэхуу едаIуэрт, гум къинэж макъымкIэ замыгъэнщIауэ тэджыжырт. Лъэпкъ уэрэдыжь ирехъу е эстрадэ уэрэдуи щрети, ахэр Мэремыкъуэм зэригъэзащIэр адрейхэм къащхьэщыкIырт, нэгъэсат.
Зи фэеплъыр ягъэлъапIэ артистыр зэрацIыхуу щытам гуапэу тепсэлъыхьащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Му­хьэдин, Хъусен и ныбжьэ­гъуфI­хэу, КъБР-м и цIыхубэ ар­тис­тхэу композитор цIэрыIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIилрэ Думэн Мурадинрэ, ди республикэми гъунэгъу щIыналъиплIми я цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим сымэ. И макъ гуа­кIуэм щегъэжьауэ и унагъуэ узын­шэм деж щыщIэкIыжу абы­хэм жаIэн я куэдт.
Дэтхэнэ артистми игъэзэщIа уэрэдыр езым и макъым, и утыку итыкIэм екIуу къыхухахати, узыIэпишэу жаIэрт. Апхуэдэхэщ Бэчхэ Азэмэтрэ Ренатэрэ («Си анэбзэ, си адыгэбзэ», «Адыгэ джэгу» уэ­рэдхэр жаIащ), Быф Ратмир («Адыгэ пщащэр къофэ, къофэ»), ТхьэкIумашэ Аслъэн («Гуа­щэ­гъагъ­ дахэ»), ХьэхъупащIэ Амырхъан («Дахэнагъуэ»), Къардэн Ас­лъэн («Сытым щыгъуэ сыкъэп­щIэну?»), ШыкIэбахъуэ Ис­лъам («Сэрэтинэ»), Щокъуий Мурат («Си гъатхэ»), ГъукIэ Ис­лъам («КъысхуэмыщIэу къэщIэ­гъуей»)­, Бэрбэч Аскэр («Сыт хуэ­стхын уи анэм»), Дзыбэ Магамет («УщытеткIэ, дахэ, мы дунейм»), Хьэжырокъуэ СулътIан («Бгырыс нысашэ уэрэд»), Быштэ Азэмэт («Адыгэ пщащэ»), Нэхущ Чэрим («Лъагъуныгъэм жаIэр къи­гъэ­зэжу», «Си нанэ»), Мэ­ремыкъуэ Резуан («Адыгэ нэ­мыс»). «Кабардинка» къэрал ака­демическэ ансамблым и къэфакIуэхэм дахащэу ягъэзэщIащ «Уэркъ къа­фэр». Псоми ягъэщIэгъуащ Мэ­ремыкъуэ Хъусен и пхъурылъху ГъукIэ Анатолэ и макъ лъэщыр. «ПщIэрэ, си псэ?» уэ­рэ­дыр абы къыщыхидзам, пэшым щIэсхэр къэуIэбжьащ: ныбжьы­щIэ цIы­кIум апхуэдэ макъ къыз­дрихар дэнэ? Зи щIэблэр хэтми пшыхьыр езыгъэкIуэкIхэм жаIа иужь, псори гурыIуэгъуэ хъуащ. И адэ­шхуэм и лъэужь дахэу ирикIуэн ухъу!
Концертым и кIэухыу псоми зэдыжаIащ «Уэрэду сиIэр уэрщ» уэрэд цIэрыIуэр, апхуэдэуи Хъусен ныкъуэтхыу къигъэна уэрэ­дым Мэремыкъуэ Резуан и студием щыхэлэжьыхьыжри, япэу пшыхьым утыку къыщрахьащ.
Къыхэзмыгъэщын слъэкIынукъым сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу, егупсысауэ, зэпэшэчауэ пщыхьэщхьэр къызэрызэрагъэпэщар. И екIуэкIыкIэкIи, сценэм тридзэ нэхухэм и къы­хэ­хыкIэкIи, и видео техыкIэкIи къы­зыхуэтыншэт.
Езыгъэблагъэм тет QR-кодым (концертым и деж экранми къри­дзащ ар) жып телефоныр тебубыдэмэ, Мэремыкъуэм и гъащIэм, и гуащIэм, и уэрэдхэм, концертым и программэри щIыгъужу, къредзэ. Ар нобэрей цIыхум и дежкIэ хуабжьу тыншщ.
Утыкум ирагъэблэгъащ Мэре­мы­къуэ Хъусен ипхъу Заретэрэ абы и унагъуэмрэ. Бзылъхугъэм концертыр къызэзыгъэпэщахэми, абы хэлIы­фIы­хьахэми, хэта артистхэми, пшы­хьым зыкърезыгъэхьэлIа псоми фIыщIэ яхуи­щIащ. И анэм и псалъэхэр диIыгъащ Заретэ и щIалэ пажэм - ­ГъукIэ Асхьэд. Пшыхьым къыщы­халъ­хьащ (апхуэдэ гукъэкIыр жы­зы­Iар Думэн Мурадинщ) Мэремыкъуэ Хъусен и цIэр зэрихьэу фестиваль ящIыну, ар гъэ къэс ирагъэкIуэкIынуи, ди гуа­пэщ къайхъулIэну.
Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

ИСТЭПАН Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ