ПСОРИ И ЧЭЗУМ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иригъэкIуэ­кIа ЩIыналъэм зегъэужьынымкIэ комиссэм и президиумым и зэхуэсым.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэпкъ, федеральнэ проектхэмрэ программэхэмрэ гъэзэщIа зэрыхъу щIыкIэм, 2023 - 2025 гъэхэм ­къриубыдэу и кIэм нагъэсын хуей лэжьыгъэхэм.
Къэбэрдей-Балъкъэрым ухуэныгъэ лэжьыгъэшхуэ социальнэ лъэныкъуэм щызэфIахыну я мурадщ. Республикэм щаухуэнущ школ 17, Налшык и япэ поликлиникэм унэщIэ хуащIынущ, лышх зэузхэм я диспансер, творческэ щIалэгъуалэм я уардэунэ, сабий IыгъыпIэхэр, амбулаторэу 9, щэнхабзэм и унэхэр, спорт ухуэ­ныгъэхэр щIэуэ къызэIуахынущ, егъэджэныгъэм епха унэ 40 зэрахьэнущ, поликлиникэ къудами 8 зыхуей хуагъэзэнущ. АдэкIи пащэнущ гъуэгухэр, унэхэр, коммунальнэ инфраструктурэр зэгъэпэщын Iуэхум, унэ зэ­тетхэм я пщIантIэхэр, цIыху зэхэзе­кIуапIэхэр ягъэщIэрэщIэнущ. Псори зэхэту объекти 147-рэ зэ­Iузэпэщ ящIыну къалэн зыщащIыжащ.
«КъухьэпIэм и санкцэхэм я зэранкIэ экономикэ щытыкIэр зэ­ры­мыщIагъуэм щхьэкIэ къэмынэу, проект псори здынэсыпхъэм тхунэгъэсынущ. УФ-м и Правительствэм Iэмал псори къегъэсэбэп мы­хьэнэ зиIэ ухуэныгъэхэр и чэзум иухыным. Пре­зидентым ди пащхьэ къригъэува къалэн псори дгъэзэщIэнущ», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. Республикэм и Iэтащхьэм унафэ ищIащ лэжьыгъэхэр зэрагъэзащIэ щIыкIэм, ахэр къыхуагъэува пIалъэм зэрыкIэлъысым кIэлъыплъы­-ну.
Зэхуэсым хэтащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммуналь­нэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алимрэ КъБР-м транспортымрэ ­гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэнрэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 11:03

Щыпсэуа унэм и блыным

Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым и пэщIэдзэм деж гъубж махуэм цIыху гупыш­хуэ щызэхуэсат. Абыхэм яхэтт къулыкъущIэхэр, жу­р­налистхэр, Къардэн лъэп­­къым щыщхэр, нэ­гъуэщI­хэри.

24.03.2023 - 09:03

Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуа­пIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и япэ профессиональнэ пшынауэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Лъэпкъ творчествэм зэрызригъэужьым папщIэ Урысей Федерацэ

24.03.2023 - 09:03

Сабий тхылъым и тхьэмахуэр ирагъажьэ

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэ.

24.03.2023 - 09:03

Джатэм и щIагъи пэжыр щыжыIэ

Адыгэ сэшхуэм япэ ды­дэу щытетхыхьа зэманыр 1625 гъэм хуахь, шэрджэсхэм я Iэщэ-фащэм теухуауэ Джованни де Лукэ и Iуэху еплъыкIэр къыщигъэлъэгъуам.

23.03.2023 - 08:52

Узыншагъэр, егъэджэныгъэр...

КIуэкIуэ Казбек яхуэ­защ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэрытхэм.