КЪАФЭМ КЪЫХУИГЪЭЩIА

ЗэрыжаIэщи, къафэр - псэщ. Классикэ академическэ къафэр къызэрыгуэкIкъым. Артистым ар къехъулIэн папщIэ зэмани къаруи тригъэкIуэдэн, зэгугъужын хуейщ. КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, зэфIэкI зиIэ балеринэ, Музыкэ къэрал театрым и къэфакIуэ Щэбэтыкъуэ Юлианэ и гъащIэр аращ зытриухуар.

Пасэу, илъэсибл щрикъум, къафэм зыхуигъэсэн щIидзат Юлианэ. ЯпэщIыкIэ ар бал къафэхэм, иужькIэ классикэ балетым дахьэхащ. Музыкэ театрым нэхъапэм балет студие щылажьэу щытащ. Хъыджэбз цIыкIум студием зыщигъасэрт, икIи Музыкэ школым и фортепианэ къудамэм щеджэрт. Ар тхьэкIумафIэт, макъамэми зэфIэкI щиIэт, ехъулIэныгъи щызыIэригъэхьэфыну къалъытат, ауэ къафэм хуиIэ лъагъуныгъэр текIуащ.

- Хъыджэбз цIыкIухэм, дауи, къафэр зыхалъхьэ щыIэкъым. Ар тыншкъым, ауэ утыку узэрихьэ бостей дахэхэр къызэрыпщатIагъэм абы пыщIа гугъуехь псори пщагъэгъупщэ, - жеIэ Юлианэ. - ГушыIэр гушыIэщ, ауэ балетым зыщыхуэбгъасэкIэ нэгъуэщI куэдым ухокIыж, зэманышухэ пфIехьри. Ауэ а къафэм къуит гукъыдэжымрэ утыку узэритымрэ уасэншэщ! Дапщэрэ утыку уимыхьэми, мащIэу уогузавэ, ббгъэдэлъ Iэзагъэми илъэс куэд щIауэ укъызэрыфэми емылъытауэ. Артистым жэуаплыныгъэ ин щехь залым щIэсхэмрэ спектаклым зи гъусэу къыщыфэ артистхэмрэ я пащхьэ. Ауэ, Iупхъуэр къызэрызэIуахыу, псори пщогъупщэж, къафэм апхуэдизкIэ узыщIешэри. Дэтхэнэ артистым и дежкIи лъапIэщ къеплъхэм и лэжьыгъэр зэрыхуагъэдахэр зыхищIэныр. Театреплъхэм естым нэхърэ, нэхъыбэ къызату къысщохъу. Абыхэм я Iэгуауэр псэ хэлъхьэжщ.

Музыкэ училищэм иджыри щыщеджэм, и ныбжьыр илъэс 14 хъууэ, утыкушхуэм къыщыфэу щIидзат Юлианэ. КъэфакIуэ Iэзэ ПащIэ Рамед Юлианэ балет студием екIуалIэу зэрыщытар ищIэжырти, «Снежная королева» спектаклым иригъэблэгъащ, Снежинкэ и ролыр щигъэзэщIэну. Абы щыгъуэ гурыIуэгъуэ хъуат къафэм абы и гъащIэр къыгуэхыпIэ имыIэу зэрыпищIэнур. Училищэ нэужьым Юлианэ Iэмал иIащ нэгъуэщI щIыпIэхэм щылэжьэну, ауэ Музыкэ театрыр къыхихащ икIи абы зэи хущIегъуэжакъым.

Балеринэм зэрыжиIэмкIэ, къытригъэзэжу и гъащIэр иджыри зэ къигъэщIэжыну Iэмал иIами, зыри ихъуэжынутэкъым. Уи гъащIэм, унагъуэм, лэжьыгъэм арэзы утехъуэныр куэд и уасэщ!

- Москва, Санкт-Петербург, Париж еджакIуэ бгъакIуэкIи, ар цIыхум сэбэп къыхуэхъунукъым, а гъуазджэ лIэужьыгъуэм зэфIэкI щимыIэмэ, ехъулIэныгъэм хущIэмыкъумэ, - жеIэ Юлианэ. – Къафэм и бзэр зыхуэбгъадэ хъун щымыIэщ. АбыкIэ гурыщIэ куэд къыпхуэIуэтэнущ.

Музыкэ театрым и балетым и лэжьыгъэр зэманкIэ зэпыуат, спектаклыщIэхэр зэрагъэувын мылъку ямыIэу. Артистхэм концерт программэхэм зыкъыщагъэлъагъуэрт. Иужьым, ПащIэ Рамед балетмейстер нэхъыщхьэу ягъэуври, «псэ» къахыхьэжащ. ГрантитI къызэрахьам и фIыгъэкIэ, спектаклыщIэ ягъэувыну и ужь ихьащ. Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм 20I3 гъэм япэу щагъэлъэгъуащ «Волшебная свирель Ашамаза» балетыр. Абы Юлианэ роль нэхъыщхьэр щигъэзэщIащ. КъыкIэлъыкIуэу ягъэуващ «Гимн восходящему Солнцу» балетыр (Iэдииху и ролыр). Абы къыкIэлъыкIуащ зэлэжьыжу ирагъэфIэкIуа «Испанские миниатюры» балетыр.

Юлианэ и щхьэгъусэ Щэбэтыкъуэ Заури Музыкэ театрым и концертмейстер нэхъыщхьэщ, пианистщ. Япхъу Изабелли и IэщIагъэр къыщыхихым, и нэхъыжьхэм я лъагъуэ теуващ. Фортепианэ музыкэмкIэ зэпеуэ куэдым щытекIуа хъыджэбзми бал къафэхэм зэфIэкI щиIэщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, Щэбэтыкъуэхэ я унагъуэ дахэм щыщ псори щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ пыщIащ. Заур и адэ - Щэбэтыкъуэ Натбий РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и Музыкэ театрым и дирижёр нэхъыщхьэу икIи художественнэ унафэщIу щытащ. И анэ Юлиани фортепианэмкIэ егъэджакIуэт, и анэшыпхъур пианистт.

Изабеллэ димыгъэхуу еплъырт и анэм и спектаклхэм. Юлианэ балетым нэхъ тегъэщIауэ и пхъум дэлэжьэн щыщIидзар ар илъэси 10 ирикъуа нэужьщ. Мы зэманым Изабеллэ Щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмкIэ колледжым къафэмкIэ и къудамэм щоджэ. НэхъапэIуэкIэ абы къиухащ КъБР-м и Музыкэ театрым и балетмейстер нэхъыщхьэ ПащIэ Рамед и студиер. 2019 гъэм щыщIэдзауэ Изабеллэ Музыкэ театрым и артисткэщ. И анэ Юлиани хуэдэу, илъэс I4 щыхъум ар ПащIэ Рамед иригъэблэгъащ «КъуэкIыпIэ псысэхэр» балетым Изабеллэ абы Будур пащтыхьыпхъум и партиер щигъэзэщIэну къыхуагъэфэщащ икIи ар фIыуэ къехъулIащ.

Ди лъахэгъу, Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ Санкт-Петербург филармонием и балет труппэм и режиссёр нэхъыщхьэ Къалэ Мурат Щэбэтыкъуэ Изабеллэ 2021 гъэм иригъэблагъэри, мазищкIэ зэдэлэжьащ, пщащэм зэпэIэщIэу колледжым и щIэныгъэм зэрыщыпищэм хуэдэу. АрщхьэкIэ хъыджэбзым и гур и унагъуэмкIэ, ди щIыналъэмкIэ къеIэти, къигъэзэжащ. Иджыпсту ар ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и балет утыкур зыгъэбжьыфIэхэм, образ гукъинэжхэр къэзыгъэщIхэм. Апхуэдэу хабзэ хъуауэ, Щэбэтыкъуэхэ я унагъуэм дахэм республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэфIхэр хуащI.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.

24.06.2024 - 15:40

ДЫГЪЭПС ГУАЩIЭМ И ЗЭРАНЫН

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ IуэхущIапIэм дыщегъэгъуазэ дыгъэпс гуащIэм къыхэкI щIыфэ лышхым узэрыпэщIэтыну Iэмалхэм.

24.06.2024 - 14:30

ЕДЖАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭ КЪЭБУХЫНЫМ И МЫХЬЭНЭР

Социальнэ къэхутэныгъэхэр иригъэкIуэкIыу «Вебер» компанием иджыблагъэ зригъэщIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыным, ар уиIэным цIыхум мыхьэнэуэ иратыр зыхуэдэр.

23.06.2024 - 10:01

ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ И ЛЪАГАПIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт гъащIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру икIи лъэщу къыхыхьахэм ящыщщ адыгэ щIалэщIэ, бэнакIуэ ахъырзэман Шэрий Иналбэч.

23.06.2024 - 09:03

КЪУПЩХЬЭЛЪАПЩХЬЭМ И ЗЭХЭЛЪЫКIЭР

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ».