ГУАПАГЪЭРЭ ПСАПЭРЭ ЗЫЛЭЖЬХЭР

Дуней псом, ди къэралым и дэтхэнэ плIанэпэми хуэдэу, ди щIыналъэми дыгъуасэ Волонтёрхэм я дунейпсо махуэр щагъэлъэпIащ. Сабий творчествэмкIэ республикэ Уардэунэм а махуэм республикэм и волонтёр зэгухьэныгъэхэмрэ волонтёрхэмрэ зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр щрагъэкIуэкIащ. 
Республикэм и районхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ колледжхэмрэ щIэс волонтёрхэм, #МЫВМЕСТЕ штабым IуэхущIапIэм щагъэува плIанэпэхэм я фIыгъэкIэ зэхыхьэм кърихьэлIахэм щхьэпэ яхуэхъун щIэ куэд къыщащIащ. ЩIыуэпсыр зыхъумэ волонтёрхэм ягъэува дапхъэм щагъэлъэгъуащ зыхуэмеиж материалхэм къэбгъэсэбэп хъуну хьэпшыпхэр къызэрыхэпщIыкIыр. Дохутыр IэщIагъэм хуеджэ волонтёрхэм къызэхуэсахэр хагъэгъуэзащ хуэныкъуэхэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зэрыхуащIэм. Журналист ныбжьыщIэхэр тепсэлъыхьащ зэIущIэхэмрэ махуэшхуэхэмрэ зэрекIуэкIыр цIыхубэм я деж зэрынахьэс Iэмалхэм, ТекIуэныгъэ Иным и волонтёрхэм тхыдэ напэкIуэцIхэм ирагъэплъэжащ. Волонтёр IэпщIэлъапщIэхэм я IэщIагъэ дахэр ягъэлъэгъуащ - хьэпIацIэ щыгъэкIэ фэилъхьэгъуэхэр зэрыхадыкIымрэ хьэпшып цIугъэнэхэр зэращIымрэ. 
- Республикэм и Iэтащхьэми сэри къыдбгъэдэкIыу волонтёрхэм фIэхъус гуапэ фызох икIи фи махуэмкIэ сынывохъуэхъу! КIуэкIуэ Казбек влэжь Iуэху гуапэхэр зэрылъапIэр къелъытэ, – жиIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат. – Фи лэжьыгъэхэм сыщыгъуазэу къысщыхъуа щхьэкIэ, зэхыхьэм и выставкэм щывгъэува дапхъэхэм сеплъа нэужь, гурыIуэгъуэ сщыхъуащ фи IэщIагъэ дахэхэм республикэм исхэр дригушхуэ зэрыхъунур! Хуэныкъуэ цIыхухэм сыт щыгъуи фыдоIэпыкъури, фыздынэса лъагапIэм фыкъыщымыувыIэу дяпэкIи ехъулIэныгъэхэр зыIэрывгъэхьэну, фи зэфIэкIым хэвгъэхъуэну, фи IуэхущIафэ дахэхэр зылъагъухэм щапхъэ фтрахыну си гуапэщ!
Хъубий Марат КIуэкIуэ Казбек волонтёрхэм зэразыхуигъазэ тхыгъэм къахуеджащ. Абы итщ хьэл-щэн дахэхэр – гуапагъэ, жэуаплыныгъэ, гу-уз лы-уз зиIэ волонтёрхэм я махуэмкIэ зэрехъуэхъур, ялэжь Iуэху дахэм ахэр нэхъри зэрызэкъуигъэувэр, къэралым, жылагъуэм пщIэншэу хуэлэжьэным и щапхъэ дахэ зэрагъэлъагъуэр. КIуэкIуэм и тхыгъэм къыщыхьащ республикэм и волонтёр зэгухьэныгъэхэм хэтхэм я бжыгъэм гъэ къэс зэрыхэхъуэр гуапэ зэрыщыхъур, Хэку лъагъуныгъэм, щэнхабзэм, щIыуэпсыр хъумэным теухуауэ зэфIах лэжьыгъэфIхэм кIуэ пэтми зэрызрагъэубгъур, дунейм къыщыхъу Iуэхугъуэхэм жыджэру зэрыхэтыр: коронавирус узыфэм зыщиубгъум куэдым щIэгъэкъуэн зэрахуэхъуар, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм зэрадэIэпыкъур, фэеплъхэмрэ къуэшыкхъэхэмрэ зэрыкIэлъыплъыр, ахэр зэрахъумэр, тхыдэм, лIыгъэрэ хахуагъэрэ зезыхьа лIыхъужьхэм я фэеплъхэр зыщамыгъэгъупщэным, Хэкур тхуэзыхъума лIыхъужьхэм пщIэ хуащIыным щIэблэр зэрыхуаущийр, апхуэдэу #МЫВМЕСТЕ урысейпсо Iуэхум хыхьэу, мобилизованнэ зауэлI щIалэхэм, абыхэм я унагъуэхэм шхыныгъуэхэмрэ фэилъхьэгъуэхэмкIэ зэрадэIэпыкъум, нэгъуэщIхэри. 
Зэхыхьэм и программэм хыхьэу къызэрагъэпэщащ мастер-классхэр, зэIущIэ щIэщыгъуэхэр, зэпсэлъэныгъэхэр, зэрыцIыхуныгъэхэр. Псом хуэмыдэу ягу дыхьащ «Гуапагъэ фщIэну фыпащIэ» псапэ Iуэхур. Абы хыхьэу художник ныбжьыщIэхэм я сурэтхэр, IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр аукционкIэ, насыпырыхь джэгукIэ ящэхуащ. Абы къыхэкIа ахъшэмкIэ гуманитарнэ дэIэпыкъуныгъэхэр ящIэнущ. 
Волонтёрхэм я махуэр гукъинэжу ягъэлъэпIащ. КърихьэлIахэр ирагъэплъащ псапащIэм, гуапагъэм теухуа фильм гъэщIэгъуэн. Гулъытэрэ дэIэпыкъуныгъэрэ хуэныкъуэхэм ныбжьыщIэхэм пщIэншэу зэрызыщIагъакъуэм укIэлъыплъыну гухэхъуэт. ЩIалэгъуалэр волонтёрхэм я махуэшхуэм нэхъри зэкъуигъэуващ. ЗэIущIэ нэужьым волонтёрхэм хьэщIэхэм я гъусэу сурэт зытрагъэхащ.
Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 09:01

ДИ ЩIЫНАЛЪЭМ И ЩIЫПIЭ ДАХЭХЭР

Тамбукъан гуэл шыугъэм илъэс 700 тхыдэ къызэринэкIащ. Абы ит псыр ижыркъым, мыл ткIужхэмрэ уэшххэмкIэ ирикъуу аращ. Абыхэм къадэкIуэу ябрууауэ щыта жапIэхэмкIэ абы хохъуэ минеральнэ псы.

19.04.2024 - 09:01

ХЬЭЩIЭЩХЭМРЭ ХЬЭЩIЭХЭМРЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъ

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.