МУНИЦИПАЛИТЕТХЭР Я ЗЭФIЭКIХЭМ ЕБЛЭЖЫРКЪЫМ

Муниципалитетхэм я лэжьыгъэм щыхэплъэ зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI ­Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт, муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ я Iэтащхьэхэр.

ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэху нэхъыщхьэхэм ящыщщ мобилизацэм ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ирагъэкIыу дзэм ягъэкIуахэм дяпэкIи ядэIэпыкъуныр.
«ДызыхуэкIуэ тхьэмахуэ махуэм фIэмыкIыу зи чэзу дэIэпыкъуныгъэ яIэрыдгъэхьэнущ дзэм щыIэ ди щIалэхэм. Абыхэм шхын зэмылIэу­-жьыгъуэхэр, махуэ къэс къагъэсэбэпыну ­хьэп­шыпхэмрэ щыгъынхэмрэ, хущхъуэхэр, техническэ Iэмэпсымэхэр, иджырей автомобиль зыбжанэ яхуедгъэшэнущ», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
Гуманитар дэIэпыкъуныгъэр зэхуэхьэсыным хэтщ жылагъуэ куэдым я лIыкIуэхэр, бизнесменхэр, волонтёрхэр, ведомствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ. ЗэIущIэм зэрыщыжаIамкIэ, социаль­нэ шэсыпIэхэм хиубыдэу ди щIыналъэм зы­хуигъэувыжа къалэнхэр нэгъэсауэ гъэзэщIа ­мэхъу. Мобилизацэм ипкъ иткIэ дзэм ягъэкIуа­хэм ирата ахъшэр псори зэхэту сом мелуан 80-м ноблагъэ. «ЗауэлIхэм я унагъуэхэм быдэу дапыщIащ, абыхэм я Iуэху зыIутым муниципали­тетхэр махуэ къэс кIэлъоплъ. ЖысIэну сыхуейщ тхьэусыхафэ куэд зэрыщымыIэр, къыкъуэкI ­гугъуехьхэмрэ зэкIэлъымыкIуагъэхэмрэ икIэ­щIыпIэкIэ зэрагъэзэкIуэжыр», - къыхигъэщхьэ­хукIащ республикэм и УнафэщIым.
КIуэкIуэ Казбек апхуэдэу къызэхуэсахэр щы­гъуазэ ищIащ Херсон областым щыпсэуахэм ящыщу цIыху 500 гъубж блэкIам и пщыхьэщхьэм республикэм къызэрыкIуам. Абыхэм сабийхэри зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэри яхэтщ. IэмалыншагъэкIэ я щIыналъэм къикIахэр Налшык къалэм и санаторэ-курорт комплексым и IуэхущIапIэхэм трагуэшащ. Иджыпсту ахэр нэхъ зыхуэныкъуэ хьэпшыпхэмкIэ къызэрагъэпэщ, медицинэ дэIэпыкъуныгъэ ират. Херсон областым къиIэпхъукIахэм зыхуеину тхылъхэр ягъэхьэзырынымкIэ социальнэ лэжьакIуэхэм зыщIагъакъуэ.
Муниципалитетхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щыхэплъа зэIущIэм апхуэдэу къыщапщытащ республикэм и муниципальнэ еджапIэхэм лъэпкъ проектхэмрэ къэрал программэхэмрэ япкъ иткIэ къапэщыт Iуэхухэр зэрыщагъэзащIэр. 
ЗэрыжаIамкIэ, лъэпкъ проектхэм хиубыдэу ­къапэщыта Iуэхухэм я нэхъыбапIэр муниципалитетхэм зэфIагъэкIащ. Иджыпсту екIуэкI лэжьыгъэхэм я гугъу пщIымэ, абыхэм я нэхъыбэр къалэ кIуэцIхэр зэIузэпэщ щIыным хуэгъэзащ. «Псы къабзэ» щIыналъэ проектым пыщIауэ къыхущIагъужа ахъшэм и хьэкъкIэ муниципалитет зыбжанэм псы зрикIуэ бжьамийхэр щызэра­хъуэкI.
ЦIыхухэр унэ кхъахэхэм къыщIэгъэIэпхъу­кIынымкIэ программэм ипкъ иткIэ 2022 гъэм а Iуэхум сом мелуан 238-рэ трагъэкIуэдэнущ. Ахъшэр зэрахуэфащэкIэ трагуэшащ программэм хэт муниципалитетхэм - Налшык къалэ ­округым, Аруан, Прохладнэ муниципальнэ районхэм. ЦIыхухэр унэ кхъахэхэм къыщIэгъэIэп­хъукIынымкIэ программэр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ 2022 - 2023 гъэхэм республикэм папщIэ щIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ фондым сом мелуан 330-рэ къиутIыпщынущ. Программэм ипкъ иткIэ 2022 - 2025 гъэхэм зэманкIэрэ зэ­пыудауэ фэтэр куэд хъу унэу 60-м щыпсэу цIыху 2540-рэ ягъэIэпхъуэнущ.
Лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI курыт еджапIэхэр къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыжыным хуэунэтIауэ. Школ 14-м лэжьыгъэ псори щызэфIагъэкIри къызэ­Iуахыжащ, Бахъсэн, Налшык къалэхэм, Тэрч, Май районхэм щыIэ еджапIихыр зыхуей хуа­гъэзэнущ дызэрыт илъэсым къриубыдэу.
Республикэм и УнафэщIым зыхуэфащэ IуэхущIапIэхэмрэ абыхэм я Iэтащхьэхэмрэ яхуигъэуващ 2023 гъэм жылагъуэ зыбжанэм къыщрагъэжьэну спорт ухуэныгъэхэм я проектхэм елэ­жьыну. Апхуэдэ лъэIукIэ КIуэкIуэ Казбек зыкъыхуагъэзауэ щытащ республикэм щыпсэухэм ящыщ зыбжанэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.