КЪУЭШЫРКЪУЕЙ ХЪЫДЖЭБЗЫР И ГЪЭСЭНЫГЪЭКIЭ КЪАХОЩ

Мы тхыгъэр зытеухуар Адыгэ Республикэм щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» фестиваль-зэпеуэм «Пщащэ гъэса» щIыхьыцIэр къыщызыхьа ЖьэкIэмыхъу Даринэщ. Гуапэщ Кэнжэ (Къуэшыркъуей) къуажэм къыдэкIа хъыджэбзыр и гъэсэныгъэкIэ абы къызэрыщыхэжаныкIар. Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэхьэзэхуэр Адыгэ Республикэм ЦIыхубэ щэнхабзэмкIэ и центрым къызэригъэпэщащ, ЩэнхабзэмкIэ министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу. Зэхыхьэ дахэр ящыщщ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я илъэсым зэфIаха Iуэху дахэхэм.
Даринэ Кэнжэ къуажэм и курыт еджапIэ №20-р ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужь, 2016 гъэм КъБКъУ-м и медицинэ факультетым и провизор къудамэм щIэтIысхьащ. ЖьэкIэмыхъу Артуррэ Маринэрэ я хъыджэбзитIыр – Даринэрэ Заринэрэ – анэдэлъхубзэм, адыгагъэм, лъэпкъ хабзэхэм щIапIыкIащ.
Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и унафэщI Мамий Заретэ «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм Даринэ и зэфIэкI щеплъыжыну щыхуигъэлъагъуэм, и адэ-анэм ечэнджэщри, арэзы хъуащ. КъыжыIапхъэщ, 20I4 гъэм Кэнжэ щрагъэкIуэкIа апхуэдэ зэпеуэм Даринэ зэрыхэтар икIи етIуанэ увыпIэр къызэрыщихьар. Даринэ фIыщIэ яхуещI и ныбжьэгъу пщащэхэу Тэтэр Аминэрэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэрэ, сурэттеххэу Хьэщыкъуей Тамерланрэ Зашаев Рэхимрэ, хьэгъуэлIыгъуэ фащэхэм я «Artnouveaustudio» тыкуэным зэпеуэм зыхуигъэхьэзырынымкIэ къызэрыдэIэпыкъуам папщIэ. Апхуэдэу, иджыри КъБКъУ-м щыщеджэм, Даринэ и зэфIэкI щеплъыжауэ щытащ «Мисс КБГУ» зэпеуэм. Абы щыгъуэ «Мисс грация» цIэр къыхуагъэфэщауэ щытащ.
- Си мурадхэр си адэ-анэм къызэрыздаIыгъым, сызэрытрагъэгушхуэм икIи къызэрыздэIэпыкъум папщIэ фIыщIэ яхуэфащэщ. Сыт щыгъуи ахэр си чэнджэщэгъу пэжу зэрыщытым къыхэкIыу сызрихьэлIэнкIэ хъуну Iуэху зэIумыбзхэм сыкъыпокIуэкI. Си анэшхуэ Светэ си сабиигъуэм IуэрыIуатэм щыщ таурыхъхэм сыщIипIыкIащ, адыгэ пщащэм и хьэл-щэнхэм сыщIигъэдэIуащи, абыхэм сызэрытетыным иужь ситщ. Зэпеуэр щIэщыгъуэу икIи гукъинэжу екIуэкIащ. Анэдэлъхубзэр зэрытщIэр, ди лъэпкъ къафэм дызэрыхуэIэзэр къэдгъэлъэгъуащ. Адыгэ шхыныгъуэхэм я гъэхьэзырыкIэр къэдгъэнэIуэн хуей щыхъум, кхъуейжьапхъэ сщIащ. Апхуэдэу ди лъэпкъ тхыдэм дытрагъэпсэлъыхьащ. Сызыщыщ ЖьэкIэмыхъу лъэпкъым теухуа тхылъ диIэщи, ди блэкIам фIыуэ дыщыгъуазэщ.
Хъыджэбз Iущыр куэдрэ гупсысащ IэщIагъэ хуэхъунур къыхихын ипэкIэ. ЦIыхухэм епсэлъэну, зыгуэркIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуну зэрыфIэфIым къыхэкIыу провизор IэщIагъэм хуеджауэ аптекэм щолажьэ. Даринэ быдэу и фIэщ мэхъу и чэзум цIыхум зэхих псалъэр хущхъуэ пэлъытэ зэрыхуэхъур. Я ныбжьми емылъытауэ, узым гукъыдэж къезымыт куэдым хущхъуэ хуейуэ зыкъыщыхуагъазэкIэ дэтхэнэми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къазэрыхуигъуэтыным иужь итщ. Апхуэдэхэм я дежкIэ псалъэ гуапэр уасэншэщ. АбыкIэ Даринэ и щапхъэщ узыншагъэр хъумэн IэнатIэм пэрыт и анэ Маринэ. Ар сэбэп зыхуэхъуа, зи узыр зыщхьэщиха цIыхухэм фIыщIэ, щытхъу псалъэхэмкIэ зэрызыкъыхуагъазэм щIапIыкIа хъыджэбзми а IэщIагъэр къыхихащ.
Гъэсэныгъэ, хьэл-щэн дахэ зыдэплъагъу адыгэ пщащэр сыт дэзыхьэхыр жыпIэмэ, ар тхылъ еджэнырщ, лъэпкъ къафэхэрщ, сурэт техынырщ, пщэфIэнырщ, и къэухьым зригъэужьынырщ. ЦIыхухэм гулъытэ яхуэщIыныр гъащIэм нэхъыщхьэу къыщызылъытэ Даринэ езым и хущхъуэ щапIэ къызэIуихыжыну и хъуэпсапIэщи, ар къехъулIэну, и ехъулIэныгъэхэм хигъэхъуэну, лъагапIэщIэхэм нэсыну ди гуапэщ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.

29.02.2024 - 16:24

КЪЭКIУЭНУМ ДЫЗЭРЕПЛЪ НЭ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ.

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.