ТХЫЛЪ ГЪЭЛЪЭГЪУЭНЫГЪЭ

Москва и Ут Плъыжьым къыщызэIуахащ 8-нэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. Ди республикэм и лIыкIуэу абы ирагъэблэгъащ лъахэхутэ, зи тхылъ тедзапIэ зиIэж  Котляровхэ Викторрэ Мариерэ, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, «Жан» зэгухьэныгъэм и унафэщI, усакIуэ, журналист Къаныкъуэ Заринэ.

«Красная Площадь» тхылъ фестивалыр мэкъуауэгъуэм и 3 - 6-хэм зэхэтащ. Абы ирагъэблэгъащ лъэпкъыбзэкIэ тхэ усакIуэ, тхакIуэ цIэрыIуэхэр. Ахэр эвенкий, юкагир, авар, адыгэ, нэгъуэщI лъэпкъхэм я бзэхэмкIэ усэ къеджэнущ.

КъэпщытакIуэхэм я советым хэтхэм къыхахащ выставкэм ягъэхьа, нэгъабэ къыдэкIа тылъхэм ящыщу гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьэнухэр. Москва, Санкт-Петербург, щIыналъэ центрхэм я тхылъ тедзапIэ 400-м къыдагъэкIа тхылъ мини 100-м нэблагъэ абы щагъэлъагъуэ. Абы щыщу тхылъ тедзапIи I20-м щIигъум я лэжьыгъэ 520-р нэхъыфIу къалъытащ. Абыхэм язщ  Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIа «Кабардино-Балкария: чудо природы. По достопримечательным местам республики, которую называют заповедником мировой истории» томитI хъу сурэтылъэ-альбомыр. Урысейм и Тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIа «Илъэсым и тхылъ нэхъыфI» урысейпсо зэпеуэм а къыдэкIыгъуэр пашэу къыщалъытащ. Тхылъ фестивалыр къыщызэIуахкIэ ягъэлъэпIэнущ нэхъыфIу къалъыта лэжьыгъэхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIахэр. Къыхэгъэщыпхъэщ, 2000 гъэхэм щыщIэдзауэ налшыкдэсхэм я лэжьыгъэхэр къэралым къыщыдагъэкIхэм я нэхъыфIхэм ящыщ зэрыхъур, тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэм пашэ зэрыщыхъур. Котляровхэ я тхылъ тедзапIэр хохьэ Урысейм и щIыналъэхэм щылажьэ тхылъ тедзапIэ нэхъыфI 50-м.

- Къэралым и тхылъ выставкэ нэхъыщхьэм хыхьэу ди шэтырыр пщэдджыжьым сыхьэти 10-м щыщэдзауэ пщыхьэщхьэ хъуху Котляровэ Аннэ и нэIэм щIэта,щ. Ди дапхъэм тхылъыщIэ куэд телъащ, адыгэбзэкIи балъкъэрыбзэкIи къыдэкIахэр хыхьэу. ТхылъымпIэм и уасэм зыхэпщIэу зэрыхэхъуам  емылъытауэ, тхылъхэр лъапIэ зэрыдмыщIынум яужь дитщ,- жеIэ Котляров Виктор.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.

29.02.2024 - 16:24

КЪЭКIУЭНУМ ДЫЗЭРЕПЛЪ НЭ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ.

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.