ДЫЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ДЫЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

НыбжьыщIэхэм я библиотекэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм щекIуэкIащ «Дызэрызэмыщхьырщ дызэкъуэзыгъэувэр» къыхуеджэныгъэм щIэт «Библионочь - 2022 - Про традиции» урысейпсо социальнэ-щэнхабзэ Iуэхум хыхьэ зэхыхьэ.

Республикэм и библиотекэхэм къищынэмыщIауэ, апхуэдэ зэхыхьэхэр щэнхабзэ IуэхущIапIэхэми къызэрыщызэрагъэпэщар гуапэщ. НыбжьыщIэхэм я библиотекэм Балигъ мыхъуахэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Нэмыс» центрым къыщызэригъэпэща «Сказка - сокровище народной мудрости» пшыхьым хэтащ тхылъ еджэным дихьэххэр. НыбжьыщIэхэр цIыхубэ, езым ятха таурыхъхэм къеджащ, таурыхъхэм къыхэщ лIыхъужьхэм я сурэтхэр ящIащ, къуажэхьхэр къащIащ, викторинэхэмрэ зэпеуэхэмрэ я зэфIэкI щеплъыжащ.

«Выразитель народного самосознания» зыфIаща зэхыхьэм ныбжьыщIэхэр щыхагъэгъуэзащ лъэпкъ гупсысэр къызыхэщ, ижь-ижьыж лъандэрэ къыдекIуэкI IуэрыIуатэ къулейм. IуэрыIуатэм - таурыхъхэм, псалъэжьхэм, къуажэхьхэм, псынщIэрыпсалъэхэм, гущэкъу уэрэдхэм, цIыхубэ уэрэдыжьхэм цIыху гъащIэм и лъэныкъуэ куэд къызэщIаубыдэ. Абы и щыхьэту экранымкIэ къагъэлъэгъуащ IуэрыIуатэм теухуа видеохэр.

«Жемчужина устного народного творчества - Нартский эпос» тхыдэ-лъахэхутэ сыхьэтым къриубыдэу къагъэнэIуащ литературэмрэ гъуазджэмрэ зыщаужьа зэманым IуэрыIуатэм пщIэ зэриIэр, лъэпкъхэм къадекIуэкI таурыхъхэмрэ хъыбарыжьхэмрэ зэращымыгъупщэр. Кавказ лъэпкъхэм ди IуэрыIуатэм куэд зэрыщызэтехуэр и щыхьэтщ зэныбжьэгъугъэмрэ мамырыгъэмрэ ди зэхуаку зэрыдэлъым, нэхъыжьхэм къытхуагъэна лъэпкъ Iущыгъэр щIэблэм зэрызэIэпахыр. Ахэр ирагъэплъащ «Сосрыкъуэ - мывэм и къуэщ» мульфильмым.

ЗэIущIэм ирагъэблэгъат Гуманитар-техникэ колледжым и студентхэри. Ахэр яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ Iэщэ, дыщэкI щIыным хуэIэкIуэлъакIуэу Кавказым исахэм теухуауэ ягъэхьэзыра лекцэм.

 ЗэIущIэм хэтахэм гуапэ ящыхъуащ псоми тхылъ тыгъэ къызэрыхуащIар. Пшыхьыр ягъэдэхащ щапхъэу къалъыта «Нал цIыкIу» къэфакIуэ ансамблым, ГъуазджэхэмкIэ школ №1-м щеджэ Гергоковэ Лейлэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:10

СУИТ И ГЪУЭГУР

Инджылызыр археологхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI щIыпIэщ. ЛIэщIыгъуэ куэдым и щэхухэр къыщатIэщIыж, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я блэкIа жыжьэхэр къыщаугъуэеж абы и щIым.

02.02.2023 - 10:08

ТХЫЛЪ ЛЪАХЭМ И ГУБГЪУЭ БЭВЫЛЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зы Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

02.02.2023 - 10:07

СИ КЪУЭШУ СИ АМИРЫМ ЗЫ ГУФIЭКIЭ ЗЭРИХЬЭРТИ

Щыгъуазэ сызэрыхуащIрэ зэпымыууэ згъэщIагъуэрт, Хьэтуей ипщэкIэ километрих хуэдиз удэкIуеижмэ, осетин къуажэ цIыкIу гуэрым узэрыщыхуэзэри, абы убгъэдыхьэпами ди республикэм и щIыналъэм уиту укъызэр

02.02.2023 - 10:06

СТАЛИНГРАД ТЕКIУЭНЫГЪЭР ДУНЕЙМ ЗЭРЫЩЫIУАР

Хамэ къэралхэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я напэкIуэцI куэд траухуауэ щытащ I943 гъэм Сталинград зауэзэрылIым. Гитлер пэлъэщыфын гугъэр зыIэрыхьэжа цIыху цIыкIум и гум жьы нэсам хуэдэт.

01.02.2023 - 12:35

ТIЫБГЭ И IЭШЭЛЪАШЭМ

Мы фIэщыгъэр зезыхьэ Iуащхьэр Адыгэ Республикэм и бгыщхьэхэмкIэ щыIэщ. Метр 3064-рэ и лъагагъщ. Кавказ биосферэ мэзкъуэдым и щIыналъэм хохьэ.