ДЫЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ДЫЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

НыбжьыщIэхэм я библиотекэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм щекIуэкIащ «Дызэрызэмыщхьырщ дызэкъуэзыгъэувэр» къыхуеджэныгъэм щIэт «Библионочь - 2022 - Про традиции» урысейпсо социальнэ-щэнхабзэ Iуэхум хыхьэ зэхыхьэ.

Республикэм и библиотекэхэм къищынэмыщIауэ, апхуэдэ зэхыхьэхэр щэнхабзэ IуэхущIапIэхэми къызэрыщызэрагъэпэщар гуапэщ. НыбжьыщIэхэм я библиотекэм Балигъ мыхъуахэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Нэмыс» центрым къыщызэригъэпэща «Сказка - сокровище народной мудрости» пшыхьым хэтащ тхылъ еджэным дихьэххэр. НыбжьыщIэхэр цIыхубэ, езым ятха таурыхъхэм къеджащ, таурыхъхэм къыхэщ лIыхъужьхэм я сурэтхэр ящIащ, къуажэхьхэр къащIащ, викторинэхэмрэ зэпеуэхэмрэ я зэфIэкI щеплъыжащ.

«Выразитель народного самосознания» зыфIаща зэхыхьэм ныбжьыщIэхэр щыхагъэгъуэзащ лъэпкъ гупсысэр къызыхэщ, ижь-ижьыж лъандэрэ къыдекIуэкI IуэрыIуатэ къулейм. IуэрыIуатэм - таурыхъхэм, псалъэжьхэм, къуажэхьхэм, псынщIэрыпсалъэхэм, гущэкъу уэрэдхэм, цIыхубэ уэрэдыжьхэм цIыху гъащIэм и лъэныкъуэ куэд къызэщIаубыдэ. Абы и щыхьэту экранымкIэ къагъэлъэгъуащ IуэрыIуатэм теухуа видеохэр.

«Жемчужина устного народного творчества - Нартский эпос» тхыдэ-лъахэхутэ сыхьэтым къриубыдэу къагъэнэIуащ литературэмрэ гъуазджэмрэ зыщаужьа зэманым IуэрыIуатэм пщIэ зэриIэр, лъэпкъхэм къадекIуэкI таурыхъхэмрэ хъыбарыжьхэмрэ зэращымыгъупщэр. Кавказ лъэпкъхэм ди IуэрыIуатэм куэд зэрыщызэтехуэр и щыхьэтщ зэныбжьэгъугъэмрэ мамырыгъэмрэ ди зэхуаку зэрыдэлъым, нэхъыжьхэм къытхуагъэна лъэпкъ Iущыгъэр щIэблэм зэрызэIэпахыр. Ахэр ирагъэплъащ «Сосрыкъуэ - мывэм и къуэщ» мульфильмым.

ЗэIущIэм ирагъэблэгъат Гуманитар-техникэ колледжым и студентхэри. Ахэр яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ Iэщэ, дыщэкI щIыным хуэIэкIуэлъакIуэу Кавказым исахэм теухуауэ ягъэхьэзыра лекцэм.

 ЗэIущIэм хэтахэм гуапэ ящыхъуащ псоми тхылъ тыгъэ къызэрыхуащIар. Пшыхьыр ягъэдэхащ щапхъэу къалъыта «Нал цIыкIу» къэфакIуэ ансамблым, ГъуазджэхэмкIэ школ №1-м щеджэ Гергоковэ Лейлэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.

28.02.2024 - 09:03

ЗЭМАНЫР ПЫЗЫБЖЫКI МЫВЭ

ЦIыхум и гъащIэр иригъэтыншыну Iэмэпсымэ куэд къигъэщIащ. Псалъэм папщIэ, зэманыр зэрыпибжыкI Iэмалхэр.

28.02.2024 - 09:03

МЕДАЛЬ 51-РЭ КЪЫТХУАХЬ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ.