«ЦIЫХУ. УНЭ. ЖЫГ…»

Аращ и фIэщыгъэр балъкъэр сурэтыщI цIэрыIуэ Занкиши Ибрэхьим и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэу иджыблагъэ Лъэпкъ музейм къыщызэIуахам.
 КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Карчаевэ Аминат зэIущIэр къыщызэIуихым ар куэд зэжьа Iуэхугъуэу къызэрилъытэр жиIащ.
 - КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Занкиши Ибрэхьим и гъэлъэгъуэныгъэмкIэ щIэщыгъуагъ куэд ди пащхьэ кърехьэ. Лэжьыгъэхэр зытеухуакIэ зэщхькъым, ауэ псоми я лъабжьэр, Ибрэхьим къыщалъхуа лъахэм, щIыуэпсым, цIыхухэм яхуиIэ фIылъагъуныгъэрщ. Къыхэгъэщыпхъэщ Занкиши Ибрэхьим и сурэтхэм тхыдэ жыжьэр лъабжьэ зэрахуэхъуар, арагъэнщ ар зэ нэхъ мыхъуми зылъагъу дэтхэнэми и гум къыщIинэр, - жиIащ Карчаевэм. ИкIи дыщIигъужащ Ибрэхьим и IэдакъэщIэкIхэр КъБР-м и сурэтыщI гъуазджэм и фIыпIэм щыщу къэплъытэ зэрыхъунур.
КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ тепсэлъыхащ сурэтыщIым и гъэлъэгъуэныгъэм зэрызыхуагъэхьэзырам. 
- Зэ еплъыгъуэкIэ цIыху пхъашэу къыпщыхъу сурэтыщIыр къызэрымыкIуэу хэкупсэщ, къызыхэкIа лъэпкъыр, абы и хабзэ дахэхэр фIы дыдэу зылъагъущ. Iэмал зэриIэкIэ мы гъэлъэгъуэныгъэм нэхъыбэ еплъыну сыхуейт, дэтхэнэми абы къыхихын игъуэтынущи.
 - Сурэт къэс гупсысэ пыухыкIа щIэлъщи, щхьэхуимыту узыIэпашэ, - а псалъэхэмкIэ къригъэжьащ Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мусукаевэ Сакинат утыкум къыщрагъэблагъэм. – Абы и лэжьыгъэхэм балъкъэрхэм ямызакъуэу, Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэри къыхощ. 
 Архитектор цIэрыIуэ Сэрбаш Анзор жиIащ Ибрэхьим ди щIыналъэм и сурэтыщI нэхъыфIхэм зэращыщыр.
- Си ныбжьэгъум гъэпщкIуауэ илъэс куэдкIэ ихъума лэжьыгъэхэр утыку кърихьэну зэрытегушхуам къызэрымыкIуэу сыщыгуфIыкIащ. Абыхэм балъкъэр лъэпкъым и мэ, и IэфI ящIэлъщ, ахэр хъумэн, зехьэн хуейщ. 
Езы сурэтыщIым псалъэ щратым, утыку кърихьа лэжьыгъэхэр илъэси 10,40,50 ипэкIэ зэритхар, ауэ иджыри зыщIыпIи зэрыщимыгъэлъэгъуар жиIащ. 
Мыр Ибрэхьим и ебгъуанэ гъэлъэгъуэныгъэщ, тхур ди республикэм, тIур Карачаевск, тIур Кисловодск щищIащ. 
- Сурэт 68-рэ утыку къисхьащ. Куэдым гу зэрылъатащи, абыхэм гупсысэ пыухыкIа яIэщ, ауэ а гупсысэр сэрыншэу цIыхухэм ямылъагъуфмэ, щай я уасэкъым,- жеIэ Ибрэхьим. - Сэ къару къызэзытыр лэжьыгъэрщ, абы къыхэкIыу дапщэщи сылэжьэну сыхуейщ. Псом нэхъ шынагъуэр пщIэ Iуэхум къытебгъэзэжу упсэунырщ, дапщэщи щIэщыгъуэ гуэр къэплъыхъуэу, зебыпщыту щытыпхъэщ. 
 Ибрэхьим дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, абы иджыри зыщIипIи щимыгъэлъэгъуауэ гъэлъэгъуэныгъэ щхьэхуэ ирикъун сурэт иIэщ.

 

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.

31.05.2023 - 12:25

УАХЭР ЗЫЩIЭЗЫШЭЩ

 Къыщысынур дымыщIэми…

Хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэ щIэншэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.