Статьи на кабардинском языке

Китайм и лIыкIуэр хэту Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм адэкIи туризмэм зыщегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм

Иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ лъапэ туризмэм зыщегъэужьыным теухуауэ ира­гъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., КНР-м и лIы­кIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Ли, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Феде­рацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и ­къуэдзэ Умаханов И. М.-С., КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ.

Ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр ди хьэщIэщ

Тырку, Иордание, Израиль къэралы­гъуэхэм, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэхэр щызэхаша гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм шыщхьэуIум и 7-м яхуе­блэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Му­хьэ­мэд.

Адыгэ щIалэхэр Европэм щытокIуэ

ШыщхьэуIум и 4 - 5 махуэхэм Италием и къалащхьэ Рим щекIуэкIащ ­бэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионат. Адыгэ щIалэхэм абы дыщэ медалхэр къыщахьащ.

КНР-мрэ КъБР-мрэ я зэпыщIэныгъэхэр ирагъэфIакIуэ

Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэ­IущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ КНР-м и чрезвычайнэ икIи полномочнэ лIыкIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Лирэ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Фе­деральнэ Зэхуэсым ­ФедерацэмкIэ и ­Советым и УнафэщIым и къуэдзэ Ума­ханов Ильяс, Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А.

КъБКъу-м и лэжьакIуэхэм Президентым и гулъытэр къалъоIэс

ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIы­нымкIэ 2017 гъэм зэфIагъэкIахэм папщIэ щIыналъэ куэдым я лIыкIуэ­хэм иджыблагъэ иратащ Урысейм и ­Президент Путин В. В. къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъымрэ фэеплъ медал­рэ.

ТхьэмыщкIагъэ къызылъыса цIыхухэм и чэзум ядэIэпыкъун

КъБР-м и Правительс­т­вэм щекIуэкIа зэIущIэм и гугъу щащIащ бадзэуэ­гъуэм и 30-м къыкъуэуа жьап­щэшхуэм и зэранкIэ, республикэм и щIыналъэхэу Прохладнэм хы-хьэ жы­лагъуэхэм ящыщу 7-мрэ Дзэлыкъуэм хиу­быдэ къуажи 4-мрэ къы­щыхъуа зэхэкъутэныгъэхэр зэман кIэщIым ­къриубыдэу гъэзэкIуэ­жы-нымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

Лъэпкъыр зэпызыщIэж махуэ

Хэкум къэзыгъэзэжахэм я махуэр               екIуу щагъэлъэпIащ Налшык къалэ. Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм и         жэрдэмкIэ, КъБР-м къэзыгъэзэжахэр «Трек» шхапIэм щызэхуашэсри, дахэу зэбгъэдэсащ, лъэпкъым и гугъуехьхэм, хэхэсхэм я щыIэкIэ-псэукIэм, зи адэжь щIыналъэм къэкIуэжахэр хэкужь гъащIэм зэрыхэзэгъэжым, хамэщI исхэм я гурыгъу-гурыщIэхэм, нэгъуэщIхэми теп­сэ­лъыхьащ.

Мазих лэжьыгъэм ироплъэж

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Прокуратурэм щекIуэкIащ коллегием и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуахэм, етI­уанэ илъэс ныкъуэм законымрэ хабзэмрэ гъэбыдэнымкIэ зэфIахыпхъэхэр яубзыхуащ.

Къапэщытыр мащIэкъым

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэкIащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуам щыхэплъэжа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и унафэщI, Урысей Федера­-цэм щIыхь зиIэ и артист Балъкъыз ­Валерэ.

КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр адэкIи егъэфIэкIуэным

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэр иджыблагъэ щыIащ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм. КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячес­лаврэ тепсэлъыхьащ зэгъунэгъу щIыналъитIым яку дэлъ зэпыщIэныгъэ­хэм адэкIи зегъэу­жьы­ным.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке