Статьи

Ала хар заманда да хорлагъанланы тизгинлериндедиле

Хорламны кюнюнде Нальчикде  «Ёлюмсюз полк» бардырыллыкъды. Быйыл бу акция бешинчи кере къураллыгъын айтырчады. Ол кесини тизгинлерине битеу республикадан да кёп санда халкъны  жыйышдыргъаны тёреге айланнганды.  

Токну урлагъан артда бютюн кёп тёлер

Электрокючню аны ючюн тёлемей хайырланыргъа сюйгенледен быйыл 60 минг сом жыйылгъанды. Кёп фатарлы юйледе бардырылгъан тийишли рейдлени кезиуюнде токну урлау бла байламлы 43 шарт тохташдырылгъанды.

Витамин - ол оюн тюйюлдю

Жаз башында авитаминоздан барыбыз да къыйналабыз. Не  жемишде къайсы витамин болгъанын Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны терапевти Гыжгыланы Разият айтады:

Жууукъ Кюнчыгъышдан – Элбрусха

КъМКъУ-да Жууукъдагъы Востокдан  келип окъугъан 50 студент Элбрусда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы  3500 метр бийикликде орналгъан эсгертмелерине гюлле салгъандыла.

Жюрек халаллыкъны белгиси

Россейде Донорну миллет кюнюн  Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясында ишлегенле да белгилегендиле. Ала бла бирге ол кюн къан алыучу станциягъа ведомствону жамауат советини къаууму да баргъанды.

Темир жол водительлени жунчутады

Нальчикде Идаров  бла Суворов орамла бирге къошулгъан жерде  темир жолну переездини  иги да  тозурагъаны водительлени   эрттеден бери жунчутады. Былайгъа  ремонт этилмегенли бир  жылдан   аслам болады.  Аны  эки жанында да  чунгурла  асыры кёпден, техниканы аяргъа, акъырын барыргъа тюшеди.

Къызла жаш аскерчилени юйрениулеринден бет жарыкълы ётгендиле

Орус география биригиуню «Альтаир» жаш тёлю клубундан беш къыз жаш аскерчини Росгвардияны КъМР-де Управлениясы Михаил Калашниковну  100-жыллыгъына атап къурагъан юйрениулерине къатышхандыла. Аланы барысыны да альпинист сынаулары бар эди.

«Таучуну жолу» сыналлыкъды

Май байрамланы кезиуюнде «Таучуну жолу» деген жангы маршрут сыналлыкъды. Аны «Тауланы патриотлары» клуб республиканы автомобиль эм мотоциклет спортдан федерациясыны болушлугъу бла къурайды. 

Театрыбыз - Тюркде

Белгилисича, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр  тюрк тилли миллетлени Конья шахарда ётген халкъла аралы фестивалына къатышады. 

Келечилерибиз - конгрессни оноучу къауумунда

Бу кюнледе Москвада Кавказны халкъларыны россейли конгрессини IV жыйылыуу бардырылгъанды. Анга РФ-ни Президентини Администрациясындан бла  Москваны мэриясындан къуллукъчула да къатышхандыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи