ЭЛОНЭ И «ЛЪЭПКЪ ЖЫГЫР»

ЗэпэIэщIэ Iэмалым тету къапщытэжащ зэфIэкI зиIэ сабийхэм папщIэ Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэща «Уникум» IX-нэ урысейпсо фестивалым кърикIуахэр. Зэпеуэр къызэрагъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы пашэ щыхъуащ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм и еджакIуэ Пщыкъуэ Элонэ. 

Фестивалыр къызэзыгъэпэщахэм я мурадыр декоративно-прикладной гъуазджэмрэ сурэт щIынымкIэрэ зэфIэкI зиIэ сабийхэр къэгъэнэIуэнырщ, абыхэм заужьынымкIэ ядэIэпыкъунырщ.
Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и гъэсэн Пщыкъуэ Элонэ «Лъэпкъ жыг» зыфIища и лэжьыгъэр зэхьэзэхуэм и «Декоративно-прикладной гъуазджэ» лIэужьыгъуэм ягъэхьахэм я нэхъыфIу къалъытащ.
- Зэпеуэм къыщыхахащ къэралым и IэпэIэсэ ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэ 70. Ахэм щыщу къэпщытакIуэхэм нэхъыфIу къагъэлъэгъуа 15-м хагъэхьащ Элонэ и Iэдакъэ къыщIэкIари, - жеIэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и унафэщI, хъыджэбз цIыкIур зэхьэзэхуэм хуэзыгъэхьэзыра КIуж Ритэ. 
 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.

10.08.2022 - 17:25

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Нобэ, шыщхьэуIум и 9-р, кыщалъхуа махуэщ самбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат.