КЪЫХЭЖАНЫКIАХЭР КЪРАГЪЭБЛЭГЪЭЖ

«Налшык» аэропортым къыщрагъэблэгъэжащ Польшэм атлетикэ хьэлъэмкIэ щекIуэкIа ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр къыщызыхьа Скрипко Аланэрэ домбеякъыр зыIэрызыгъэхьа Богатырёв Тауланрэ Гулиев Тамерланрэ.
ГуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэлIащ республикэм и спорт зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, спортсменхэм я Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр. Штангистхэм я ехъулIэныгъэмкIэ къехъуэхъуну аэропортым къэкIуащ КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн. ТекIуэныгъэр къэзыхьамрэ къыхэжаныкIахэмрэ папщIэ аэропорт утыкум къыщызэрагъэпэщащ джэгу, артистхэм уэрэд щыжаIащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, къэрал 34-м икIа спортсмен нэхъыфIхэр зыхэта Польшэм щыIа НыбжьыщIэхэм атлетикэ хьэлъэмкIэ и зэхьэзэхуэм и япэ махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм медалитI къыщахьащ. Къапщтэмэ, ди лъахэгъу Скрипко Аланэ тIэу бгъэдыхьэгъуэм килограмми 181-рэ (80/101I) къиIэтащ. Ар ирикъуащ килограмм 64-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм щытекIуэн папщIэ. Гулиев Тамерлан Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам къыхуихьащ домбеякъ медалыр. Абы двоеборьем килограмм 26I-рэ (117/144) къыщиIэтащ. КъыкIэлъыкIуэу, Богатырёв Таулан двоеборьемкIэ килограмм 239-рэ (107/132) къиIэтащ икIи килограмм 73-рэ зи хьэлъагъхэм я деж ещанэ щыхъуащ.

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:55

ЖЭНЭТ ЩIЫНАЛЪЭ

«ЩIылъэу щыIэм я нэхъ гуакIуэр ар си къуажэ дахэращ, 
 Уи мэз лъапэм сыщытескIэ, Кенжэ дахэ,

07.12.2021 - 09:55

КЪЫЗЭРЫЗГЪЭЗЭЖЫНУМ ШЭЧ КЪЫТЕВМЫХЬЭ

Иорданием и пащтыхьыкъуэ Алий зи пашэ Кавказ зекIуэр дигу къыдогъэкIыж

07.12.2021 - 09:54

ДУМЭН АКИЛЭ И АДЫГЭПСЭР

Адэжь щIыналъэм и гуапагъэр, анэдэлъхубзэм и IэфIагъыр, адыгагъэм и купщIэр, хабзэм и дахагъэр гурэ псэкIэ зыхэзыщIэ бзылъхугъэщ Тыркум Истамбыл щылажьэ Адыгэ Хасэм хэт Думэн Акилэ. 

06.12.2021 - 09:30

МИНИСТРЫМ ИРЕГЪЭБЛАГЪЭ Главные вкладки

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм пресс-конференц щекIуэкIащ.

06.12.2021 - 09:30

ДУНЕЙПСО ЧЕМПИОНАТЫМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Къэзан дэт, щхьэзакъуэ зэзауэхэмкIэ «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ мыолимп тхэквондомкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ.