ЦIыху псэ къабзэ

Мы тхыгъэ кIэщIымкIэ фэдгъэцIыхуну Исакъ Заринэ Руслан и пхъур 1995 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м Бахъсэн къыщалъхуащ. Бахъсэн дэт еджапIэ №4-р ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым медицинэмкIэ и факультетым щIэтIысхьэри, дохутыр IэщIагъэр абы щызригъэгъуэтащ. ИужькIэ ординатурэм псантхуэм еIэзэным щыхуеджащ.
Коронавирус уз зэрыцIалэр зыпкърытхэр щагъэхъуж госпиталу «Дубки» хьэблэм дэтым щылэжьащ Заринэ. А узыр къытпкърыхьэу, Исакъыр здэщыIэ сымаджэщым дыщыщIэхуэм, дэ къыдэпхауэ къыдэIэзар Заринэщ. И ныбжьым ­хуумыгъэфэщэну гулъытэшхуэ зыхэлъ бзылъхугъэщ ар. ПцIы хэмылъу, япэу дыщыIущIам, тIэкIу дыкъэуIэбжьат, дохутыр цIыкIур тфIэщIалэIуэу. ­АрщхьэкIэ иужькIэ дэ тлъэгъуащ а цIыхубз псэ ­къабзэр дохутыр IэщIагъэм къызэрыхуигъэщIар.
АпхуэдизкIэ гумызагъэщ а пщащэ цIыкIури,­ къыдэIэза къудейкIэ и къалэныр игъэзэщIауэ­ къи­лъытэртэкъым. Ар дызэрышхэми къы­кIэ­лъып­лъырт. Ерыскъым дигу хуэмыкIуэу дымышхауэ ­къищIамэ, е тшхар фIэмащIэмэ, ди пIэ лъапэм деж къэтIысырти, езым и IэкIэ къыджьэдилъхьэурэ дигъашхэрт. Ар зэи тщыгъупщэнукъым. ЖытIэ пэтми тхуэухыркъым а цIыхубзым дэтлъэгъуа ­гуапагъэр.
ПщIэ лей яхуэфащэщ апхуэдэ бын зыгъэса Заринэ и адэ-анэм. ТхузэфIэкIатэмэ, насыпу щыIэмкIэ дыхуэупсэнт а пщащэ гумащIэм.

Мухьэмэдрэ ФатIимэтрэ.
Поделиться: