ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жраIащ Ингуш уэрамым ирикIуэу бохъшэ къызэрагъуэтар. 

Абы дэлът Хьэсэней къуажэм щыщ гуэрым и паспортымрэ банк картэхэмрэ. 
Аттоевэр УВДМ-и и лэжьакIуэхэм хъыбар яригъащIэри, участковэхэу Геляев Рашидрэ Ахматов Русланрэ тхылъыр зейр икIэщIыпIэкIэ къагъуэтри, иратыжащ. 
ЩIалэщIэм зэрыжиIамкIэ, зи ныбжь хэкIуэта цIыхухъу гуэрым дэIэпыкъуурэ и псэупIэм нэс игъэIэпхъуэжат, икIи гу лъитакъым и сумкэр зэпытхъыу хьэпшыпхэр къызэрищэщам. 
Абы и тхылъхэмрэ картэхэмрэ къэзыгъуэтыжу Iэрызыгъэхьэжа щIалэхэми, хабзэхъумэхэми, Аттоевэми фIыщIэ яхуищIащ. 
- Гуапэ мыхъуу къанэркъым апхуэдэ ныбжьыщIэ нэбдзэгубдзаплъэхэр, гу къабзэхэр къызэрытщIэхъуэр. Сыхуейт абыхэм еджапIэр къайхъулIэну, насыпыфIэ хъуну. ФIыщIэ лей яхуэфащэщ ахэр зыпIа адэ-анэхэм, - жиIащ абы. 
 

Фырэ Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.