НЭХЪЫФIХЭМ МЕДАЛХЭР

КъБР-м щыIэ УФССП-м Iуэху гуапэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и Къэрал махуэшхуэм ирихьэлIэу - ехъулIэныгъэ лъагэхэр зыIэрызыгъэхьа  я лэжьакIуэхэм дамыгъэ лъапIэхэр иратащ. 
Урысейм и суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт зэIущIэ гуапэр къызэIуихри,  къызэхуэсахэм Урысейм и махуэшхуэ къэблэгъамкIэ ехъуэхъуащ. 
Управленэм и лэжьакIуэ нэхъыфIхэм хуагъэфэщащ «За службу» медалым и I, II, III-нэ нагъыщэхэр.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и суд пристав нэхъыщхьэм махуэшхуэ зэхуэсым кърихьэлIахэм яжриIащ адэкIи Урысейм и сэбэп зыхэлъ лэжьыгъэ купщIафIэ ирахьэкIмэ зэригуапэр.     
БАЛЭ Азамэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.

28.02.2024 - 09:03

ЗЭМАНЫР ПЫЗЫБЖЫКI МЫВЭ

ЦIыхум и гъащIэр иригъэтыншыну Iэмэпсымэ куэд къигъэщIащ. Псалъэм папщIэ, зэманыр зэрыпибжыкI Iэмалхэр.

28.02.2024 - 09:03

МЕДАЛЬ 51-РЭ КЪЫТХУАХЬ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ.