ТОННИ 120-РЭ ИРАГЪЭШАЩ

Херсон, Белгород областхэм щыпсэухэм папщIэ тонни 120-рэ хъу псапэ хуэIухуэщIэхэр ирагъэшащ мэкъуауэ­гъуэм и 8 -м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и унафэкIэ. Абы хохьэ псы къабзэ, япэу узыхуэныкъуэ, зэрызагъэ­къабзэхэр, ерыскъыхэкIхэр, къинэмыщIхэр. ЩIэпхъа­джащIэхэр зытеуа Белгород областым щыщхэм хура­гъэшар къызыбгъэдэкIыр «Урысей зэкъуэт» партырщ. 

«Бэлыхь хэхуа цIыхухэм а хьэпшыпхэр ямыIэу хъунукъым. Херсон областым Каховскэ ГЭС-р къызэрыщагъэуам къы­хэкIыу, псыдзэ къащIэуащи, абы щыпсэу цIыхухэр ди нэIэ ­зытет Скадовскэ, Голопристанскэ щIыналъэхэм мэIэпхъуэ. Зи щIыпIэ зыхъуэжхэм я нэхъыбэр цIыхубзщ, сабийщ е узын­шагъэкIэ гугъу ехьхэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэрыр апхуэдэ щытыкIэм ихуахэм ядэмыIэпыкъуу щысынкIэ Iэмал иIэкъым», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.

29.02.2024 - 16:24

КЪЭКIУЭНУМ ДЫЗЭРЕПЛЪ НЭ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ.

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.