ДОХУТЫР НЭХЪЫЩХЬЭХЭМ ЧЭНДЖЭЩ ЯРЕХЬЭЛIЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я дохутыр нэхъыщхьэхэр зы­хэт зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ.

ЩIыналъэм щыIэ эпидемиологие щытыкIэм щытеп­сэлъыхьым, КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ, дэнэ щIыпIи хуэдэу, республикэм ОРВИ-мрэ коронавирус узыфэ зэ­рыцIалэм и штамм лIэужьыгъуэщIэмрэ игъэсы­ма­джэ­хэм я бжыгъэм зэры­щыхэ­хъуэр. ЩIыналъэм и Iэта­щ­хьэм жиIащ дохутыр­хэм я Iэзагъымрэ лэжьыгъэм и пIалъэ зэращIэмрэ я фIыгъэкIэ щIыналъэр коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэу­жьыгъуэщIэм зэрыпэлъэщынум шэч къызэрытримыхьэр. КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ яхуи­щIащ узыфэ зэрыцIалэм пэ­щIэтыным псэемыблэжу зи къарури зи гуащIэри хуэзыгъэпс медицинэ лэжьа­кIуэ­хэм.
УФ-м Узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министерствэм узы­фэ зэрыцIалэхэмкIэ и къудамэм штатым хэмыт и IэщIагъэлI нэхъыщхьэу КИФЩI-м щыIэ, СПИД-мрэ узыфэ зэ­ры­цIалэхэмрэ защыхъумэ­нымкIэ, абыхэм япэщIэты­нымкIэ республикэ центрым и дохутыр нэхъыщхьэ Иуан Маринэ тепсэлъыхьащ пандемием мы зэманым зыкъызэрызэкъуих щхьэхуэныгъэхэм.
«Москва, Санкт-Петербург къалэшхуэхэм къыщагъэ­сэ­бэп дунейпсо Iэмалхэр икIи абыхэм щыщыIэ щытыкIэхэр ди тегъэщIапIэщ. Узыфэм и зи чэзу лIэужьыгъуэм хэп­щIыкIыу зеубгъу. БлэкIа лъэхъэнэхэм елъытауэ, коронавирусым игъэсымаджэхэм я бжыгъэм хуэди 10-кIэ зэрыхэхъуэр наIуэ хъуащ. Шэч хэлъкъым узыншагъэр хъумэ­нымкIэ IэнатIэм ар егъэлеяуэ къызэрытехьэлъэнум, псом хуэмыдэу амбулаторэхэм. Сымаджэщхэм а гугъуехьыр щызыхащIэнур тхьэмахуитI-щы дэкIа нэужьщ».
Иуан Маринэ къыхигъэщащ «омикрон» штаммыр цIыхухэм къатемыхьэлъащэу зэрырахьэкIым къыхэкIыу, ам­булаторэ IэнатIэхэм я лэ­жьыгъэр, и нэхъыбапIэкIэ, сымаджэхэмрэ езыхэмрэ зэ­пэIэщIэу зэрекIуэкIынур. Сымаджэм и щытыкIэр доху­тырым телефонкIэ жриIэмэ, абы ипкъ иткIэ къахуэщIэнущ узыр зыхуэдэр икIи адэкIэ ищIапхъэхэм ятеухуауэ чэнджэщ иратынущ.
«Коронавирусым псын­-щIэу зэрызиужьыр къэп­лъытэмэ, цIыхухэм япэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэ­зы­щIэ IуэхущIапIэхэмрэ «ДэIэ­пыкъуэгъу псын­щIэмрэ» я къару псори узыр нэхъ тыншу зэфыкIхэм хуаунэтIмэ, медицинэ IэщIагъэлIхэр тхуримыкъункIэ шынагъуэ щыIэщ. Бжыгъэр зи лъабжьэ технологиехэмкIэ къызэгъэпэща, зыуэ щыт колл-центрхэр нэхъыбэу къызэIутхмэ, ар щы­тыкIэ хьэлъэм хэкIыпIэ хуэ­хъунущ», - жиIащ Иуаным.
КъБР-м узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам жиIащ абы и лъэныкъуэкIэ щытыкIэр я нэIэ зэрыщIэтыр, Iуэхум и хэ­кIыпIэ псори зэраубзыхуар.
Налшык къалэ дэт поликлиникэ №1-м и дохутыр нэхъыщхьэ Къаскъул Аулият и гугъу ищIащ амбулаторэхэм захуэзыгъазэхэм я бжыгъэм хуэди 7 - 8-кIэ зэрыхэхъуам, поликлиникэм и колл-цент­рым и лэжьакIуэхэр цIыху 12-кIэ нэхъыбэ зэращIам. Сату центрхэм ящыщ зым поликлиникэ №1-м и пункт къы­щызэIуахащ, абы дэтхэнэми экспресс-тест къэпщытэныгъэр щащIыфынущ. Апхуэ­дэуи поликлиникэм хэту къы­зэрагъэпэща, коронавирус узыфэр зыпкърыту гурыщ­хъуэ зыхуэзыщIыжхэр зэ­кIуалIэу зыщрагъэплъ хъуну къудамэми и лэжьакIуэхэм къыхагъэхъуащ. «Амбулато­рэ кIэлъыплъыныгъэм щIэт сымаджэхэм дызэреIэзэну хущхъуэхэр къытIэрыхьащ, абы щытыкIэр куэдкIэ иригъэфIэкIуащ», - жиIащ Къаскъул Аулият.
Къэбэрдей-Балъкъэрым къэхъукъащIэ къызэ­ры­мы­кIуэ­хэм хэхуахэм защIэгъэ­къуэнымрэ медицинэ дэIэ­пыкъуэгъу псынщIэмкIэ и центрым и унафэщI Къар­-дэн Алим тепсэлъыхьащ иужьрей тхьэмахуэм я IуэхущIапIэм зыкъыхуэзыгъа­зэ­хэм я бжыгъэм хуэдитIкIэ зэ­рыхэхъуам, ауэ зэкIэ я пщэ­рылъхэм зэрыпэлъэщым. ­Ап­хуэдэу абы и гугъу ищIащ пIащIэгъуэкIэ медицинэ Iуэху­тхьэбзэ хуэныкъуэхэм, щытыкIэ хьэлъэм къихутахэм папщIэ «ДэIэпыкъуэгъу псын­щIэм» и зэфIэкIыр фIагъ иIэу къэгъэсэбэпынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм жиIащ республикэм и район псоми къипсэлъыкIхэм зэрызыкъы­хуагъазэр зэпищIэжу зыуэ щыт «122» контакт-центрым мыгувэу лэжьэн зэрыщIидзэнур. Абы къищынэмыщIауэ, КIуэкIуэ Казбек и унафэкIэ КъБР-м Транспортымрэ ­гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту диспетчер IэнатIэ къыщы­зэIуахынущ, микроавтобуси 100-кIэ къызэгъэпэщауэ, медицинэ IуэхущIапIэхэр хуэ­ныкъуэ хъумэ, я лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпын папщIэ.
«ЩытыкIэр къызэ­ры­мы­кIуэщ, узыпэплъэнкIэ хъунур мыгурыIуэгъуащэу, абы къы­хэкIыуи Iуэхум и хэкIыпIэхэр сыт хуэдэ лъэныкъуэкIи зэпэ­лъытауэ щытыпхъэщ. Дэ абы дыхуэхьэзырщ. Узыфэм и къэ­кIуэгъуэщIэм дыпэщIэ­тын папщIэ дызэгъусэу тху­зэ­фIэкI псори длэжьын хуейщ», - жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

 

Тхьэхущынэ Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто