НЭХЪ БЗАДЖЭР

КЪУАЖЭМ дыхьэщ, джэдэщым зыщIигъэбзахэри, зы джэд ирихьэжьащ бажэм. Хьэр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ, щIыхьакъым - яIэщIэкIри мэзым зыщIидзащ. Мэзым дыгъужь ныбаджэр къыщрихьэлIащ. Шынэри, бажэм джэдыр Iэпыхуащ.
- Умышынэ, - жиIащ дыгъужьым. - Джэдыр къыптесхынукъым. Къыздипхар къызжеIэ закъуэ.
- Къуажэм я джэдкъазыр ягуэшыжати, зы джэд къыслъагъэсащ.
- Сэ сыт къыслъагъэсар? - и нэр зэригъэдзэкIащ дыгъужьым.
- Уэри Iыхьэншэ уащIакъым, - жиIащ бажэм. - АдакъэкIэ къыпхуэупсащ. ЗыхыумыгъэкIыж: иджыптсу унэмысмэ, къуажэр щIегъуэжынщи, ухэкIыжащ.
- ЖэрыгъэкIэ сыкIуэнкъэ! - жери дыгъужьыр ежэжьащ.
Къуажэм дыхьа къудейуэ, дыгъужьым зы хьэжь къыпэуващ.
- Сытым укъытхуихьа, лыцIынэшх? - къыхуилъащ хьэжьыр.
- Си Iыхьэм сыкъыкIуэлъыкIуащ, - жиIащ дыгъужьым. - Фи джэдкъазыр щывгуэшыжым зы адакъэ къыслъывгъэсати, абы сыкъыкIэлъыкIуащ.
- Адакъэ мыгъуэр уэзгъэщIынкъэ сэ уэ! - къыхуилъащ хьэжьыр, къыжьыхэпхъуэри къызэхифыщIащ.
Лъы защIэ хъуауэ, и псэр пыт къудейуэ, хьэжьым IэщIэкIри, дыгъужьыр мэз лъапэм нэсыжащ. УIэгъэр ибзейуэ здэщысым, бажэр кърихьэлIащ дыгъужьым.
- Адакъэ мыгъуэр къысщIагъэн пэтащ, бажэжь цIыкIу: хьэ къарэжьым сызэхишхыхьащ.
- Убэлэрыгъати, аращ. АфIэкI умыбэлэрыгъ. Пщэдей жэщ дыкIуэнщи, адакъэр къаIэщIэдгъэкIынщ, - дыгъужьым игу фIы хуищIащ бажэм.
- Плъагъуркъэ: сызэхашхыхьащ. Пщэдей жэщ пщIондэ кIыжын си уIэгъэр? - гъынэнащ дыгъужьыр.
- УIэгъэр щIэх дыдэ зэрагъэкIыж сощIэ сэ.
- Дауэ? Хущхуэгъуэ иIэ?
- ИIэщ. Пщэдей жэщ пщIондэ уIэгъэр пхуэзгъэкIыжыфынущ сэ.
- Сыбгъэунат, ар къысхуэпщIамэ, - къэгуфIэжащ дыгъужьыр.
- Уи уIэгъэм и хущхъуэращ: шыпсыранэ гуэрэным хыхьи, къызэхэжыхь, шыпсыранэм укъыхэкIыжмэ, пыжь банэм хэлъадэ, бгъэгукIэ ищIыкI, итIанэ гуэл шыугъэм усшэнщи, псы зыдэбгъэжэхыжынщ. Шыпсыранэм уисми, банэ къыпхэуэми, шыгъушыпсыр уIэгъэм ибжьэми, зыхуэгъэшэч. Арыншауэ ухъужынукъым.
Шыпсыранэри, пыжь банэри, гуэл шыугъэри зыхуигъэшэчащ дыгъужьым.
- Иджы сыт сщIэнур?
- ПщIэнури? Иджы уи гъуэм уипщхьэжынщи, уи уIэгъэр кIыжыху, зыкъыумыгъэхъей. Уи уIэгъэр кIыжауэ нэху укъекIынущ, - жиIащ бажэм. - Уи кIэр гъуэм къишиикIи, пщIыхьэпIэфI плъагъунущ.
И гъуэм ипщхьэжри, дыгъужьым и кIэр къришиикIащ. Хьэ къарэжьым деж жащ бажэр.
- Дыгъужьым ухуеймэ, къыпIэрыхьащ, - жиIащ бажэм. - И кIэр къришиикIауэ, мэжейри гъуэм илъщ.
- Сэ хуэфI сыхъункъэ абы! - жери хьэ къарэжьыр мэз лъапэм жащ, и кIэр дзапэкIэ иубыдри, дыгъужьыр гъуэм кърилъэфащ.
Бажэр зыхуейр арати, хьэ къарэжьым дыгъужьыр зэпкъриудащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:08

Я ГУФIЭГЪУЭР ДАIЭТУ

Ингуш Республикэм и Конституцэмрэ Лъэпкъ зэхуэсымрэ (Парламентымрэ) илъэс 30 щрикъу махуэр ягъэлъапIэу иджыблагъэ Назрань къалэм щызэхашащ самбэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

05.03.2024 - 09:07

«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм

05.03.2024 - 09:07

ЛIЭУЖЬЫГЪУЭХЭР

Урыс театрыр XIX лIэщIыгъуэм

04.03.2024 - 12:11

ПЭРЫТХЭМ Я ЖЭРДЭМЫЩIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-технологие колледжым иджыблагъэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и щIыпIэ къудамэмрэ НыбжьыщIэхэр къэрал хабзэхэмрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щыхагъэгъуазэ еджапIэмрэ къыз

04.03.2024 - 09:03

ЩIЫУЭПСЫР ДЫВГЪЭХЪУМЭ...

Дыкъэзыухъуреихь дунейм дызэрегуэуар дгъэзэкIуэжынымкIэ, щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, зы Iэмал закъуэщ диIэр – экологие гъэсэныгъэ жыхуаIэу апхуэдизу дызыхуэныкъуэ хабзэщIэр щIэблэм яхэлъхьэнырщ.