РЕСПУБЛИКАДА ЭЛЛИ МЕКТЕП ЖАНГЫРТЫЛЫНЫРЫКЪДЫ

2022 жылда Къабарты-Млакъарда билим берген оргнизацияланы бир къауумуна тынгылы ремонт этерикдиле,  «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды эм школла ишленирикдиле, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Республикада билим бериу учрежденияланы тынгылы ремонтларын этиу бла байламлы уллу программа къуралгъанды. Жарашдырылгъан планнга кёре,  эки жылны ичине 50 мектеп жангыртылынырыкъды. «Билим бериу» миллет проектге кёре, Россейни жигити Г. Н. Трошев  атлы Нальчикни 11-чи битеулю билим берген орта школунда «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды, элледе бла гитче шахарлада  орналгъан 37 мектепде «Точка роста» деген илму эм технология жаны бла айнырча билим бериу арала къураллыкъдыла.

Орта профессионал билим берген тёрт учрежденияны мурдорунда шёндюгю заманны излемлерине келишген 11 мастерской  ачыллыкъды.

 Республиканы 13 мектепинде он беш спорт залгъа тынгылы ремонт этилликди, жети устаз «Земский учитель» федерал программа бла биршер миллион сом аллыкъдыла.   

Быйылгъы жылда республикада юч школну къурулушу башланырыкъды.  Андан сора да 2023 жылда жети мектепни ишлеп тебирерикдиле.

 Эсигизге салайыкъ, озгъан жылда Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре, юч мектепни къурулушу башланнганды.  Шёндю Прохладный шахарда 785 жери болгъан, Нарткъалада 500  эм Куба элде аллай бир сабий бир ызгъа окъурча школла ишлене турадыла.

Бюгюнлюкге Солдатский станицада бла Чегемде 750-шер жерлери болгъан эки мектеп хайырланыргъа берилгенди. Андан сора элледе эм гитче шахарлада цифралы, илму эм естестволу, техника эм гуманитар жаны бла айныргъа себеплик берген 38 «Точка роста» деген арала хайырланыргъа берилгендиле. Нальчикни тёртюнчю гимназиясыны мурдорунда «Кванториум» технопарк къуралгъанды, Приближная станицаны коррекциялы школ-интернатында бла  Нальчикни биринчи школ – интернатында «Доброшкола» арала ишлейдиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.