РЕСПУБЛИКАДА ЭЛЛИ МЕКТЕП ЖАНГЫРТЫЛЫНЫРЫКЪДЫ

2022 жылда Къабарты-Млакъарда билим берген оргнизацияланы бир къауумуна тынгылы ремонт этерикдиле,  «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды эм школла ишленирикдиле, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Республикада билим бериу учрежденияланы тынгылы ремонтларын этиу бла байламлы уллу программа къуралгъанды. Жарашдырылгъан планнга кёре,  эки жылны ичине 50 мектеп жангыртылынырыкъды. «Билим бериу» миллет проектге кёре, Россейни жигити Г. Н. Трошев  атлы Нальчикни 11-чи битеулю билим берген орта школунда «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды, элледе бла гитче шахарлада  орналгъан 37 мектепде «Точка роста» деген илму эм технология жаны бла айнырча билим бериу арала къураллыкъдыла.

Орта профессионал билим берген тёрт учрежденияны мурдорунда шёндюгю заманны излемлерине келишген 11 мастерской  ачыллыкъды.

 Республиканы 13 мектепинде он беш спорт залгъа тынгылы ремонт этилликди, жети устаз «Земский учитель» федерал программа бла биршер миллион сом аллыкъдыла.   

Быйылгъы жылда республикада юч школну къурулушу башланырыкъды.  Андан сора да 2023 жылда жети мектепни ишлеп тебирерикдиле.

 Эсигизге салайыкъ, озгъан жылда Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре, юч мектепни къурулушу башланнганды.  Шёндю Прохладный шахарда 785 жери болгъан, Нарткъалада 500  эм Куба элде аллай бир сабий бир ызгъа окъурча школла ишлене турадыла.

Бюгюнлюкге Солдатский станицада бла Чегемде 750-шер жерлери болгъан эки мектеп хайырланыргъа берилгенди. Андан сора элледе эм гитче шахарлада цифралы, илму эм естестволу, техника эм гуманитар жаны бла айныргъа себеплик берген 38 «Точка роста» деген арала хайырланыргъа берилгендиле. Нальчикни тёртюнчю гимназиясыны мурдорунда «Кванториум» технопарк къуралгъанды, Приближная станицаны коррекциялы школ-интернатында бла  Нальчикни биринчи школ – интернатында «Доброшкола» арала ишлейдиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.