РЕСПУБЛИКАДА ЭЛЛИ МЕКТЕП ЖАНГЫРТЫЛЫНЫРЫКЪДЫ

2022 жылда Къабарты-Млакъарда билим берген оргнизацияланы бир къауумуна тынгылы ремонт этерикдиле,  «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды эм школла ишленирикдиле, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Республикада билим бериу учрежденияланы тынгылы ремонтларын этиу бла байламлы уллу программа къуралгъанды. Жарашдырылгъан планнга кёре,  эки жылны ичине 50 мектеп жангыртылынырыкъды. «Билим бериу» миллет проектге кёре, Россейни жигити Г. Н. Трошев  атлы Нальчикни 11-чи битеулю билим берген орта школунда «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды, элледе бла гитче шахарлада  орналгъан 37 мектепде «Точка роста» деген илму эм технология жаны бла айнырча билим бериу арала къураллыкъдыла.

Орта профессионал билим берген тёрт учрежденияны мурдорунда шёндюгю заманны излемлерине келишген 11 мастерской  ачыллыкъды.

 Республиканы 13 мектепинде он беш спорт залгъа тынгылы ремонт этилликди, жети устаз «Земский учитель» федерал программа бла биршер миллион сом аллыкъдыла.   

Быйылгъы жылда республикада юч школну къурулушу башланырыкъды.  Андан сора да 2023 жылда жети мектепни ишлеп тебирерикдиле.

 Эсигизге салайыкъ, озгъан жылда Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре, юч мектепни къурулушу башланнганды.  Шёндю Прохладный шахарда 785 жери болгъан, Нарткъалада 500  эм Куба элде аллай бир сабий бир ызгъа окъурча школла ишлене турадыла.

Бюгюнлюкге Солдатский станицада бла Чегемде 750-шер жерлери болгъан эки мектеп хайырланыргъа берилгенди. Андан сора элледе эм гитче шахарлада цифралы, илму эм естестволу, техника эм гуманитар жаны бла айныргъа себеплик берген 38 «Точка роста» деген арала хайырланыргъа берилгендиле. Нальчикни тёртюнчю гимназиясыны мурдорунда «Кванториум» технопарк къуралгъанды, Приближная станицаны коррекциялы школ-интернатында бла  Нальчикни биринчи школ – интернатында «Доброшкола» арала ишлейдиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.