ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭХЬЭЗЭХУЭМ ЩЫТОКIУЭ

Шэшэн республикэм и къалащхьэ Грознэ дэт «Олимпийск» спорт комплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ самбомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэм хыхьэ республикэхэм къикIа илъэс I6-20-м ит ныбжьыщIэ 200-м щIигъу.
Къбэрдей-Балъкъэрым самбомкIэ и камндэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Уэщхъун СулътIан хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм и бэнакIуэхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 5 къыщахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 58-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Беслъэней Темырлан. Килограмм 98-м щIигъу Мамий Тамирлан щыбэна гупым къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым. Дыжьын медалыр къихьащ килограмм 58-м нэблагъэ Мусаев Юсуф.
Зэхьэзэхуэм и ещанэ увыпIэхэр яубыдащ килограмм 53-м нэблагъэ КъуэщIысокъуэ Идаррэ килограмм 98-м щIигъу Тау Артуррэ.
Спортсменхэр ягъасэ ПщIэнашэ Мурат, Ким Руслан, Махуэ Олег сымэ.
«Ди спортсменхэмрэ тренерхэмрэ къабгъэдэкIыу фIыщIэ хузощI Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбомкIэ и федерацэм и президент Степанов Кирилл, Кавказ Ищхъэрэм самбом зыщегъэужьыным и къарурэ и мылъкурэ зэрыхилъхьэм папщIэ», - къыхигъэщащ Уэщхъун СулътIан.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.