ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭХЬЭЗЭХУЭМ ЩЫТОКIУЭ

Шэшэн республикэм и къалащхьэ Грознэ дэт «Олимпийск» спорт комплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ самбомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэм хыхьэ республикэхэм къикIа илъэс I6-20-м ит ныбжьыщIэ 200-м щIигъу.
Къбэрдей-Балъкъэрым самбомкIэ и камндэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Уэщхъун СулътIан хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм и бэнакIуэхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 5 къыщахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 58-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Беслъэней Темырлан. Килограмм 98-м щIигъу Мамий Тамирлан щыбэна гупым къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым. Дыжьын медалыр къихьащ килограмм 58-м нэблагъэ Мусаев Юсуф.
Зэхьэзэхуэм и ещанэ увыпIэхэр яубыдащ килограмм 53-м нэблагъэ КъуэщIысокъуэ Идаррэ килограмм 98-м щIигъу Тау Артуррэ.
Спортсменхэр ягъасэ ПщIэнашэ Мурат, Ким Руслан, Махуэ Олег сымэ.
«Ди спортсменхэмрэ тренерхэмрэ къабгъэдэкIыу фIыщIэ хузощI Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбомкIэ и федерацэм и президент Степанов Кирилл, Кавказ Ищхъэрэм самбом зыщегъэужьыным и къарурэ и мылъкурэ зэрыхилъхьэм папщIэ», - къыхигъэщащ Уэщхъун СулътIан.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024 - 16:05

ДУНЕЙПСО ЩIЭИНЫМ И МАХУЭ

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.