ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭХЬЭЗЭХУЭМ ЩЫТОКIУЭ

Шэшэн республикэм и къалащхьэ Грознэ дэт «Олимпийск» спорт комплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ самбомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэм хыхьэ республикэхэм къикIа илъэс I6-20-м ит ныбжьыщIэ 200-м щIигъу.
Къбэрдей-Балъкъэрым самбомкIэ и камндэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Уэщхъун СулътIан хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм и бэнакIуэхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 5 къыщахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 58-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Беслъэней Темырлан. Килограмм 98-м щIигъу Мамий Тамирлан щыбэна гупым къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым. Дыжьын медалыр къихьащ килограмм 58-м нэблагъэ Мусаев Юсуф.
Зэхьэзэхуэм и ещанэ увыпIэхэр яубыдащ килограмм 53-м нэблагъэ КъуэщIысокъуэ Идаррэ килограмм 98-м щIигъу Тау Артуррэ.
Спортсменхэр ягъасэ ПщIэнашэ Мурат, Ким Руслан, Махуэ Олег сымэ.
«Ди спортсменхэмрэ тренерхэмрэ къабгъэдэкIыу фIыщIэ хузощI Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбомкIэ и федерацэм и президент Степанов Кирилл, Кавказ Ищхъэрэм самбом зыщегъэужьыным и къарурэ и мылъкурэ зэрыхилъхьэм папщIэ», - къыхигъэщащ Уэщхъун СулътIан.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 10:05

ЛИМФОМЭМ ЗЫЩЫФХЪУМЭ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь.

23.09.2023 - 09:25

И АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И ШЭРЫУАГЪЫР Я ГУМ ДОХЬЭ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ.

22.09.2023 - 15:18

ПСЫ ЗЫЩIАГЪЭЛЪАДЭ ЩIЫХЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гект

22.09.2023 - 12:35

ДАЛИ И ДАМЫГЪЭХЭР

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. Дали дихьэхыу иджу щытащ психоанализ щIэныгъэр.

22.09.2023 - 09:03

РЕСПУБЛИКЭМ И ХАБЗЭХЪУМЭХЭР ТОКIУЭ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ.