ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭХЬЭЗЭХУЭМ ЩЫТОКIУЭ

Шэшэн республикэм и къалащхьэ Грознэ дэт «Олимпийск» спорт комплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ самбомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэм хыхьэ республикэхэм къикIа илъэс I6-20-м ит ныбжьыщIэ 200-м щIигъу.
Къбэрдей-Балъкъэрым самбомкIэ и камндэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Уэщхъун СулътIан хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм и бэнакIуэхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 5 къыщахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 58-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Беслъэней Темырлан. Килограмм 98-м щIигъу Мамий Тамирлан щыбэна гупым къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым. Дыжьын медалыр къихьащ килограмм 58-м нэблагъэ Мусаев Юсуф.
Зэхьэзэхуэм и ещанэ увыпIэхэр яубыдащ килограмм 53-м нэблагъэ КъуэщIысокъуэ Идаррэ килограмм 98-м щIигъу Тау Артуррэ.
Спортсменхэр ягъасэ ПщIэнашэ Мурат, Ким Руслан, Махуэ Олег сымэ.
«Ди спортсменхэмрэ тренерхэмрэ къабгъэдэкIыу фIыщIэ хузощI Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбомкIэ и федерацэм и президент Степанов Кирилл, Кавказ Ищхъэрэм самбом зыщегъэужьыным и къарурэ и мылъкурэ зэрыхилъхьэм папщIэ», - къыхигъэщащ Уэщхъун СулътIан.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.