АРБАЗЛА АЙБАТЛАНАДЫЛА, ТИЙРЕЛЕ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИЛЕДИЛЕ

«Жашау журтла эмда шахарда болум» миллет проектге кирген «Тап шахар болум къурау» деген къырал программаны чеклеринде былтыр Къабарты-Малкъарда кёп къалмай токъсан арбаз бла 34 жамауат тийре жангыртылгъанды. Проектни тамамлаугъа 40 муниципалитет къатышханды, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.

Аслам жамауат болуучу жерлени юсюнден айтханда, битеуда он сквер, тёрт парк, онбеш майдан, жаяу жюрюгенлеге эки тийре эмда бир орам къуралгъанды неда жангыртылгъанды. Министр Алим Бербеков белгилегеннге кёре, «бу иш шахар адамлагъа къайтарылып башланнганыны белгисиди дерге боллукъду. Ала быллай жерледе тохтайдыла, кечинедиле, башхала бла тюбешедиле - къалай болсада хайырланадыла. Бир игиси уа – ары жангыдан къайтып келедиле».

Алай бла министр быллай жерлени жангыртыугъа бийик магъана бергенди, быйыл да бу иш андан ары бардырыллыгъын чертгенди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар