АРБАЗЛА АЙБАТЛАНАДЫЛА, ТИЙРЕЛЕ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИЛЕДИЛЕ

«Жашау журтла эмда шахарда болум» миллет проектге кирген «Тап шахар болум къурау» деген къырал программаны чеклеринде былтыр Къабарты-Малкъарда кёп къалмай токъсан арбаз бла 34 жамауат тийре жангыртылгъанды. Проектни тамамлаугъа 40 муниципалитет къатышханды, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.

Аслам жамауат болуучу жерлени юсюнден айтханда, битеуда он сквер, тёрт парк, онбеш майдан, жаяу жюрюгенлеге эки тийре эмда бир орам къуралгъанды неда жангыртылгъанды. Министр Алим Бербеков белгилегеннге кёре, «бу иш шахар адамлагъа къайтарылып башланнганыны белгисиди дерге боллукъду. Ала быллай жерледе тохтайдыла, кечинедиле, башхала бла тюбешедиле - къалай болсада хайырланадыла. Бир игиси уа – ары жангыдан къайтып келедиле».

Алай бла министр быллай жерлени жангыртыугъа бийик магъана бергенди, быйыл да бу иш андан ары бардырыллыгъын чертгенди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.