АРБАЗЛА АЙБАТЛАНАДЫЛА, ТИЙРЕЛЕ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИЛЕДИЛЕ

«Жашау журтла эмда шахарда болум» миллет проектге кирген «Тап шахар болум къурау» деген къырал программаны чеклеринде былтыр Къабарты-Малкъарда кёп къалмай токъсан арбаз бла 34 жамауат тийре жангыртылгъанды. Проектни тамамлаугъа 40 муниципалитет къатышханды, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.

Аслам жамауат болуучу жерлени юсюнден айтханда, битеуда он сквер, тёрт парк, онбеш майдан, жаяу жюрюгенлеге эки тийре эмда бир орам къуралгъанды неда жангыртылгъанды. Министр Алим Бербеков белгилегеннге кёре, «бу иш шахар адамлагъа къайтарылып башланнганыны белгисиди дерге боллукъду. Ала быллай жерледе тохтайдыла, кечинедиле, башхала бла тюбешедиле - къалай болсада хайырланадыла. Бир игиси уа – ары жангыдан къайтып келедиле».

Алай бла министр быллай жерлени жангыртыугъа бийик магъана бергенди, быйыл да бу иш андан ары бардырыллыгъын чертгенди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м