САБИЙЛЕГЕ ЖОЛДА МАШИНАНЫ ЖЮРЮТЮРГЕ ЫШАННГАН КЕЗИУЛЕ АЧЫКЪЛАННГАНДЫЛА

Республикада акъылбалыкъ болмагъанла, машинаны жюрютюрге эркинликликсиз, жолгъа чыкъгъанлары бла байламлы шартла ачыкъланадыла. Аны юсюнден КъМР-де Ич ишле министерствода бардырылгъан брифингде белгили этилгенди.

КъМР-де МВД-ны УГИБДД-сыны башчысыны къуллугъун толтургъан полицияны полковниги Дмитрий Сухорученко былтыр акъылбалыкъ болмагъанланы къатышыулары бла аварияла азайгъанларын иги шартха санагъанды. «Алай сабийлеге машинаны жюрютюрге ышаннган кезиуле тюбегенлери жарсытады. Бир-бир ата-анала ол къаллай уллу къоркъуу болгъанын ангыламагъаннга ушайды. 2021 жылда къыралавтоинспекторла жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъланы ачыкълау жаны бла ишни чеклеринде акъылбалыкъ  болмагъанлагъа 207 терслеу материал ачхандыла. Аладан 204-сю эркинликлери болмай машинаны жюрютгенлери ючюн», - деп билдиргенди ол.

Алай бла алагъа РФ-ни административ бузукълукъланы кодексини 12.7-чи статьясына кёре терслеу материалла ачылгъандыла. 103 ишге кёре тазирле салыннгандыла, аланы битеулю ёлчеми 540 минг сомгъа жетгенди. Энтта 7 жаш адамгъа быллай бузукълукъла этерге жарамагъаны къаты эсгертилгенди.

Акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла комиссияны къараууна 95 иш берилгенди. «Дагъыда юч шартха кёре тинтиуле бардырыладыла: жаш адамла РФ-ни УК-сыны 166-чы статьясына бузукълукъ этгенлерине ишеклик барды, ала машинаны урлагъанлары бла байламлы. Битеу шартла эсепге алыннгандыла эмда ачыкъланнган шартла тийишли органланы къарауларына берилгендиле», - деп билдиргенди полициячы.

Брифингге КъМР-де МВД-ны полицияны участка уполномоченныйлерини ишлерин къурау эм акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла управлениясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Арамисов да къатышханды. Аны айтханына кёре, бузукъчуланы ата-аналарына кеслерини борчларын тийишлисича толтурмагъанлары ючюн (РФ-ни КоАП-ыны 5.35-чи статьясыны 1-чи кесеги) 129 бегим чыгъарылгъанды, 23 жаш адам профилактика эсепге салыннгандыла.

- Сабийлеге жолда машинаны жюрютюрге ышаннганлары ючюн транспортну 80 иеси административ жууапха тартылгъандыла, - дегенди Аслан Арамисов.

Быллай бузукълукъланы къайтарып этиуден тыяргъа кереклисине энчи эс бургъандыла брифингге къатышханла. Аны себепли жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этгенлени жууапха тартыу къатыланады. «РФ-ни КоАП-ыны 12.7-чи статьясыны 3-чю кесегине кёре, машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъаннга транспортну ышаннган инсан административ жууапха тартылады. Тазирни ёлчеми 30 минг сом болгъанын эсгертирге сюеме. Жылны аллындан бери уа инспекторла статьягъа кёре 116 терслеу бегим жарашдыргъандыла», - дегенди Дмитрий Сухорученко.

Ахырында полициячыла республиканы жамауатына законланы сакъларгъа,  жууаплы болургъа, сабийлеге машинаны жюрютюрге ышанмазгъа, аланы эм жолда жюрюуге къатышханланы саулукъларына, жашауларына къоркъууну ангыларгъа чакъыргъандыла. Дмитрий Сухорученко бу жаны бла профилактика мадарла андан ары бардырыллыкъларын белгилегенди.

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.