НЭХЪЫФIХЭР ЯГЪЭПАЖЭ

КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIащ республикэм ДзюдомкIэ и федерацэм 202I гъэм зэфIигъэкIахэр къыщызэщIакъуэжа зэIущIэ.
Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, абы и къуэдзэ Анаев Аслан, Урысей Федерацэм дзюдомкIэ и цIыхухъу командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий, КъБР-м ДзюдомкIэ и федерацэм и президент, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и судьяхэм я зэгухьэныгъэм унафэщI Емкъуж Мухьэмэд, «Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и унафэщI Тау Сэфарбий сымэ нэгъухэри.
Спортсменхэм я ехъулIэныгъэхэмкIэ ехъуэхъуну икIи даIыгъыну зэIущIэм кърихьэлIащ «Динамо» Урысейпсо спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Джэданэ Залым, УФ-м дзюдомкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжьхэу Щад Муратрэ Хьэбэчыр Муратрэ, щIалэщIэхэм я адэ-анэхэр.
ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и пэщIэдзэу «Илъэс куэдкIэ лэжьыгъэ купщIафIэ къызэрырихьэлIам къыхэкIыу» КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и ФIыщIэ тхылъыр къыхуагъэфэщащ мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуа «Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и тренер Шаваев Хьэнэфий.
ДзюдомкIэ республикэ федерацэр 202I гъэм зэрылэжьам кърикIуахэм тепсэлъыхьа нэужь илъэс блэкIам зэхэта зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ саугъэт зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ ягъэлъэпIащ.
Урысей Федерацэм дзюдомкIэ спортым и мастерым и мардэр 202I гъэм ягъэзэщIащ Уянов Магомед, Балаев Мажид, Мыд Албэч, Гуппоевэ Алинэ, Гаев Омар, Марыщ Хьэлим сымэ. Абыхэм псоми бгырыпх фIыцIэ къыхуагъэфэщащ.
«Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и тренерхэу Шаваев Хьэнэфи, Къуп Эдуард, Иванов Дмитрий, Апхудэ Андзор, Дзухэ Беслъэнрэ Залымрэ ахъшэ саугъэтхэр, дзюдомкIэ «Сабий спорт школ» МКУ и тренер Махуэ Олег кимоно иратащ.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ