НЭХЪЫФIХЭР ЯГЪЭПАЖЭ

КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIащ республикэм ДзюдомкIэ и федерацэм 202I гъэм зэфIигъэкIахэр къыщызэщIакъуэжа зэIущIэ.
Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, абы и къуэдзэ Анаев Аслан, Урысей Федерацэм дзюдомкIэ и цIыхухъу командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий, КъБР-м ДзюдомкIэ и федерацэм и президент, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и судьяхэм я зэгухьэныгъэм унафэщI Емкъуж Мухьэмэд, «Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и унафэщI Тау Сэфарбий сымэ нэгъухэри.
Спортсменхэм я ехъулIэныгъэхэмкIэ ехъуэхъуну икIи даIыгъыну зэIущIэм кърихьэлIащ «Динамо» Урысейпсо спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Джэданэ Залым, УФ-м дзюдомкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжьхэу Щад Муратрэ Хьэбэчыр Муратрэ, щIалэщIэхэм я адэ-анэхэр.
ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и пэщIэдзэу «Илъэс куэдкIэ лэжьыгъэ купщIафIэ къызэрырихьэлIам къыхэкIыу» КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и ФIыщIэ тхылъыр къыхуагъэфэщащ мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуа «Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и тренер Шаваев Хьэнэфий.
ДзюдомкIэ республикэ федерацэр 202I гъэм зэрылэжьам кърикIуахэм тепсэлъыхьа нэужь илъэс блэкIам зэхэта зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ саугъэт зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ ягъэлъэпIащ.
Урысей Федерацэм дзюдомкIэ спортым и мастерым и мардэр 202I гъэм ягъэзэщIащ Уянов Магомед, Балаев Мажид, Мыд Албэч, Гуппоевэ Алинэ, Гаев Омар, Марыщ Хьэлим сымэ. Абыхэм псоми бгырыпх фIыцIэ къыхуагъэфэщащ.
«Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и тренерхэу Шаваев Хьэнэфи, Къуп Эдуард, Иванов Дмитрий, Апхудэ Андзор, Дзухэ Беслъэнрэ Залымрэ ахъшэ саугъэтхэр, дзюдомкIэ «Сабий спорт школ» МКУ и тренер Махуэ Олег кимоно иратащ.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.