НЭХЪЫФIХЭР ЯГЪЭПАЖЭ

КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIащ республикэм ДзюдомкIэ и федерацэм 202I гъэм зэфIигъэкIахэр къыщызэщIакъуэжа зэIущIэ.
Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, абы и къуэдзэ Анаев Аслан, Урысей Федерацэм дзюдомкIэ и цIыхухъу командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий, КъБР-м ДзюдомкIэ и федерацэм и президент, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и судьяхэм я зэгухьэныгъэм унафэщI Емкъуж Мухьэмэд, «Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и унафэщI Тау Сэфарбий сымэ нэгъухэри.
Спортсменхэм я ехъулIэныгъэхэмкIэ ехъуэхъуну икIи даIыгъыну зэIущIэм кърихьэлIащ «Динамо» Урысейпсо спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Джэданэ Залым, УФ-м дзюдомкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжьхэу Щад Муратрэ Хьэбэчыр Муратрэ, щIалэщIэхэм я адэ-анэхэр.
ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и пэщIэдзэу «Илъэс куэдкIэ лэжьыгъэ купщIафIэ къызэрырихьэлIам къыхэкIыу» КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и ФIыщIэ тхылъыр къыхуагъэфэщащ мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуа «Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и тренер Шаваев Хьэнэфий.
ДзюдомкIэ республикэ федерацэр 202I гъэм зэрылэжьам кърикIуахэм тепсэлъыхьа нэужь илъэс блэкIам зэхэта зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ саугъэт зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ ягъэлъэпIащ.
Урысей Федерацэм дзюдомкIэ спортым и мастерым и мардэр 202I гъэм ягъэзэщIащ Уянов Магомед, Балаев Мажид, Мыд Албэч, Гуппоевэ Алинэ, Гаев Омар, Марыщ Хьэлим сымэ. Абыхэм псоми бгырыпх фIыцIэ къыхуагъэфэщащ.
«Ныр Сеф и цIэр зезыхьэ дзюдомкIэ олимп резерв щагъэхьэзыр школым» и тренерхэу Шаваев Хьэнэфи, Къуп Эдуард, Иванов Дмитрий, Апхудэ Андзор, Дзухэ Беслъэнрэ Залымрэ ахъшэ саугъэтхэр, дзюдомкIэ «Сабий спорт школ» МКУ и тренер Махуэ Олег кимоно иратащ.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.06.2023 - 09:14

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр.

02.06.2023 - 09:13

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ