Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ. Ар ­теухуауэ щытащ лъатэмрэ кIэтIиймрэ я щытыкIэр эндоскопие Iэмалхэр къагъэсэбэпу къызэрахутэ IэмалыщIэхэм. 

Республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм щылажьэ эндоскопист-IэщIагъэлI­хэм лекцэ къахуеджащ Сеченовым и цIэр зезыхьэ Клиникэ центрым эндоскопие ­Iэмалхэр къагъэсэбэпу узыр къыщахутэ икIи щагъэхъуж и къудамэм и унафэщI, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Пав­-лов Павелрэ Санкт-Петербург дэт, Фти­зиопульмонологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэ пашэ, торакальнэ хирург Васильев Игор­-рэ. Ахэр тепсэлъыхьащ иужьрей илъэсхэм унэтIыныгъэм игъуэта зыужьыныгъэхэм, технологие, щIэныгъэ я лъэныкъуэкIэ эндоскопием IэмалыщIэ куэд къызэры­хы­хьам, абыхэм я фIыгъэкIэ узыр нэхъ псынщIэу къэпхутэнуи бгъэхъужынуи нэхъ тынш зэрыхъуам.
Лекцэхэр зэфIэкIа нэужь хьэщIэхэм Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым ­операцэхэр щрагъэкIуэкI и пэшым мас­тер-класс щагъэлъэгъуащ. Апхуэдэу федеральнэ медицинэ центрхэм я IэщIагъэлIхэм­-рэ ди дохутырхэмрэ зэгъусэу сымаджэм и щытыкIэр къапщытэу консилиум ирагъэкIуэкIащ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ «Pentax» фирмэм щIэуэ къыдигъэкI аппарытыщIэ­хэми. IуэхущIапIэм и лIыкIуэ Ложкевич Александр къыхигъэщащ узыр къызэрахутэу диспансерым иIэ апхуэдэ Iэмэпсы­мэм и ефIэкIыныгъэхэр. 
ХьэщIэхэм къыхагъэщащ республикэм и IэщIагъэлIхэм Iэзагъышхуэ зэрабгъэ­дэ­лъыр, операцэ нэхъ гугъу дыдэми пэлъэ­щыфыну зэрыщытыр.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

ТЫРГЪЭТАУЭ ПЭГЪУНЭГЪУУ

 КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

17.10.2021 - 09:30

ПРОХЛАДНЭ-ЕЛЪХЪУЭТ ГЪУЭГУР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм.

16.10.2021 - 08:14

ХЬЭЛЫГЪУМ И МАХУЭ

Нобэ, жэпуэгъуэм и 16-р, ЩIакхъуэм (хьэлыгъум) и дунейпсо махуэщ (World Bread Day). Ар щагъэлъапIэ ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм.

16.10.2021 - 08:13

НОБЕЛЬ И САУГЪЭТЫМ И ЛАУРЕАТ

1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук Орхьэн дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ.

16.10.2021 - 08:12

ЩIЭУПЩIЭ ЗИIЭ IЭЩIАГЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ иджыблагъэ егъэджэныгъэмкIэ Мэзкуу щызэхаша дунейпсо щIэнIуатэм хэтащ.