КЪБР-М И IЭТАЩХЬЭ КIУЭКIУЭ КАЗБЕК ПЕРМЬ И КЪЭРАЛ УНИВЕРСИТЕТЫМ ЩЫХЭКIУЭДАХЭМ Я IЫХЬЛЫХЭМРЭ Я БЛАГЪЭХЭМРЭ ЯХУЭГУЗЭВАЩ

«Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм гущIыхьэ ящыхъуащ Пермь къэрал университетым нобэ къыщыхъуам теухуа хъыбар гузэвэгъуэр. Ди республикэм исхэм я цIэкIэ си гукIи си псэкIи сахуогузавэ хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ я благъэхэмрэ, Пермь крайм и цIыху псоми. Фэбжь зыгъуэтахэм я узыншагъэр икIэщIыпIэкIэ зэтеувэжыну ди гуапэщ,- Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым иритхащ КIуэкIуэ Казбек.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 09:03

КЪЭЗАН КАРАТЭМКIЭ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Къэзан къалэм и «АкБарс» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Кубок АкБарс»-р каратэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа дунейпсо зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 08:21

ДОТТУЕВ АХЪМЭТ ЯГУ КЪАГЪЭКIЫЖ

Боксер цIэрыIуэу щыта, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм пашэныгъэр къыщызыхьа Доттуев Ахъмэт и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Тырныауз къалэм щекIуэкIащ.

22.04.2024 - 16:54

ЗЭХУЭСЫШХУЭМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Экономикэ