КЪБР-М И IЭТАЩХЬЭ КIУЭКIУЭ КАЗБЕК ПЕРМЬ И КЪЭРАЛ УНИВЕРСИТЕТЫМ ЩЫХЭКIУЭДАХЭМ Я IЫХЬЛЫХЭМРЭ Я БЛАГЪЭХЭМРЭ ЯХУЭГУЗЭВАЩ

«Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм гущIыхьэ ящыхъуащ Пермь къэрал университетым нобэ къыщыхъуам теухуа хъыбар гузэвэгъуэр. Ди республикэм исхэм я цIэкIэ си гукIи си псэкIи сахуогузавэ хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ я благъэхэмрэ, Пермь крайм и цIыху псоми. Фэбжь зыгъуэтахэм я узыншагъэр икIэщIыпIэкIэ зэтеувэжыну ди гуапэщ,- Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым иритхащ КIуэкIуэ Казбек.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.