ЕВРОПЭ ЗЭХЬЭЗЭХУЭР КЪАПОПЛЪЭ

Истамбыл (Тыркум) щекIуэкIащ ТхэквондомкIэ дунейпсо федерацэм и президентым и Европей кубокыр къэхьыным хухэха олимп тхэквондомкIэ  VI дунейпсо зэхьэзэхуэ.
Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къанкъул Беслъэн хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спорстменхэм а зэпеуэм медаль зэмылIэужьыгъуищ къыщахьащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 44-м нэблагъэ Бекъул Миланэ зыхэта гупым зэIущIиплI щригъэкIуэкIам псоми щытекIуащ ( тIур нокауткIэ) икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Урысейм и командэ къыхэхам иджыри зы дыщэ медаль къыхуихьащ килограмм 51-рэ зи хьэлъагъ Щокъуий Ислъам.   
ЦIыху  нэхъыбэ дыдэ зыхэта килограмм 55-рэ нэблагъэхэм я гупым дыжьын медалыр щызыIэригъэхьащ Ахъмэт Дамир.
Зи цIэ къитIуахэм Iэмал къахукъуэкIащ илъэс къакIуэ екIуэкIыну  Европэм и зэхьэзэхуэм хэтыну. Спортсменхэр егъасэ Ахъмэт Амир.
 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.