Казбек Коков право низамны жалчытыу жаны бла координация кенгеш бардыргъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков право низамны жалчытыу жаны бла болжалсыз ишлеп тургъан координация совещанияны эмда КъМР-ни Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини  бирлешген кенгешлерин бардыргъанды. Анга КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны тамата федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълагъан эм надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны таматалары, муниципал къуралыуланы оноучулары къатышхандыла. 
Кенгешни чеклеринде халкъла аралы байламлыкъланы, жаш тёлюню арасында экстремизмни болдурмазча этиуню соруулары сюзюлгендиле. Докладла бла КъМР-ни граждан обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министри Анзор Курашинов, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, Прохладна муниципал районну  администрациясыны таматасы Андрей Журавлёв, Урван муниципал районну администрациясыны таматасы Валерий Ажиев, Черек муниципал районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис сёлешгендиле.
 Андан сора да, табийгъатны хайырланыу бёлюмде право бузукълукълагъа къажау туруу темагъа докладла окъулгъандыла.  Ол жаны бла бардырылгъан ишни юсюнден КъМР-ни табийгъат къолайлыкъ эм экология министрини орунбасары Мурат Апхудов, Росприроднадзорну КъМР-де Управлениясыны таматасы Асанланы Зейтун айтхандыла.
КъМР-ни экономика айнытыу министри Рахайланы Борис «Гитче эм орта предпринимательство эмда энчи предприниматель башламчылыкъгъа билеклик» миллет проектни, Россейни Президентини предприниматель ишни тамамлагъанда административ чеклениулени кетериу жаны бла болжалгъа салынмагъанлай тындырылыргъа тийишли амалланы юсюнден Указы жашауда къалай бардырылгъанын билдиргенди. 
Кенгешни эсеплерине кёре оноула чыгъарылгъандыла, сюзюлген соруула бла байламлы мындан ары тындырыллыкъ иш белгиленнгенди.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа