Казбек Коков право низамны жалчытыу жаны бла координация кенгеш бардыргъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков право низамны жалчытыу жаны бла болжалсыз ишлеп тургъан координация совещанияны эмда КъМР-ни Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини  бирлешген кенгешлерин бардыргъанды. Анга КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны тамата федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълагъан эм надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны таматалары, муниципал къуралыуланы оноучулары къатышхандыла. 
Кенгешни чеклеринде халкъла аралы байламлыкъланы, жаш тёлюню арасында экстремизмни болдурмазча этиуню соруулары сюзюлгендиле. Докладла бла КъМР-ни граждан обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министри Анзор Курашинов, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, Прохладна муниципал районну  администрациясыны таматасы Андрей Журавлёв, Урван муниципал районну администрациясыны таматасы Валерий Ажиев, Черек муниципал районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис сёлешгендиле.
 Андан сора да, табийгъатны хайырланыу бёлюмде право бузукълукълагъа къажау туруу темагъа докладла окъулгъандыла.  Ол жаны бла бардырылгъан ишни юсюнден КъМР-ни табийгъат къолайлыкъ эм экология министрини орунбасары Мурат Апхудов, Росприроднадзорну КъМР-де Управлениясыны таматасы Асанланы Зейтун айтхандыла.
КъМР-ни экономика айнытыу министри Рахайланы Борис «Гитче эм орта предпринимательство эмда энчи предприниматель башламчылыкъгъа билеклик» миллет проектни, Россейни Президентини предприниматель ишни тамамлагъанда административ чеклениулени кетериу жаны бла болжалгъа салынмагъанлай тындырылыргъа тийишли амалланы юсюнден Указы жашауда къалай бардырылгъанын билдиргенди. 
Кенгешни эсеплерине кёре оноула чыгъарылгъандыла, сюзюлген соруула бла байламлы мындан ары тындырыллыкъ иш белгиленнгенди.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.