САТЫУ-АЛЫУНУ ХАЙЫРЛЫ БАРДЫРЫР АМАЛ

Къабарты-Малкъарда орналгъан Россельхозбанкны бёлюмюню таматасы Алим Сокуров билдиргеннге кёре, «Кесибизде этилген аш-азыкъла» деген белгини хайырындан, фермерлеге чыгъаргъан продуктланы алыучулагъа тапдырыргъа эмда башда сагъынылгъан майданда сатыучу жер ачаргъа онг береди. Аны хайырындан, ала заказланы да ортагъа адам къошулмай алыргъа боллукъдула. Эл мюлкде уруннганла чыгъаргъан товарланы битеу къыралгъа белгили этерге, аланы сагъынылгъан майданда сатаргъа, ол жер-жерли предпринимательлеге аламат онгду.
Белгилисича, хар фермер да кесини мюлкюн айнытыргъа, чыгъаргъан продукциясын кёбейтирге, татымлы продуктлары алыучулагъа терк жетерлерин сюеди. Производствону къурагъандан сора да, аны жюрютюрге керекди, ишинги къыйматлы болурча этиу да, уллу магъананы тутады. Сёз ючюн, бир-бир фермерлени заманлары да болмайды, чыгъаргъан продукциясын кёргюзтюрге, сайтны къураргъа, аны бла чекленип къалмай, ишин да тийишлисича бардыргъа, адамла товарланы табып заказ этерча. Аллай жумушланы тамамларгъа да иги кесек заман, ырысхы да къоратылады. Башда сагъынылгъан «Кесибизде этилген аш-азыкъла» деген белгини хайырындан, эл мюлкде уруннганла чыгъаргъан продукцияларын хакъсыз, битеу къыралгъа белгили сайтда орнатыргъа эм сатыу-алыу ишлерин хайырлы бардырыгъа боллукъдула, деп билдиредиле Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.