Сёз жол къурулушну эмда пенсиячылагъа бла школчулагъа социал ахчаны тёлеу къалай къуралгъаныны юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков баш кюн бардыргъан оператив кенгешде сёз асламысында жол къурулушну эмда пенсиячылагъа бла школчулагъа Россейни Президентини буйругъу бла бир кере берирге деп тохташдырылгъан социал ахчаны тёлеу къалай къуралгъаныны юсюнден баргъанды. Кенгешге КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим, КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министри Аслан Дышеков, Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов къатышхандыла.
Мусукланы Алий билдиргеннге кёре, Россейни Президентини буйругъуна кёре Къабарты-Малкъарда онушар минг сомну 195 минг чакълы пенсиячы аллыкъдыла. Ол ахча 2 сентябрьден тёленип башланырыкъды. Школчуланы юсюнден айтханда, онушар минг сомла 135 338 окъуучугъа тёленирикдиле. Ол ахча 1 ноябрьге дери юлешинип бошаллыкъды.
Асанланы Алим а башха социал тёлеулени эм социал бёлюмню иши къалай къуралгъаныны юсюнден билдиргенди.
Республиканы Башчысы ол жумуш къалай толтурулгъанын контрольда тутаргъа буюргъанды, болушлукъ ахча заманында эмда толусунлай тёленирге керекди, дегенди.
Кёп болмай РФ-ни Правительствосу республикагъа жол къурулушха къошакъ халда 709 миллион сомдан артыкъ бёлюрге оноу этгенди. Кенгешде айтылгъаныча, ол ахча Прохладный-Эльхотово жолну (9,5 километр) эмда Нальчикни орамларын тапландырыугъа къоратыллыкъды. Таймураз Ахохов къайсы орамлада не ишле бардырыллыкъларыны юсюнден тынгылы хапар айтханды. Аслан Дышеков быйыл республикада жолланы 160 километри тап халгъа келтириллигин билдиргенди.
Къабарты-Малкъарны Башчысы жолла бла байламлы ишлени бардыргъанда, адамланы орамланы юслеринден оюмларын да эсге алыргъа кереклисин эсгертгенди. «Бир жолгъа кёп жолну тапландырыу къолгъа алыннганы ючюн шахарчылагъа бла къонакълагъа бир кесек къыйналыргъа тюшгенин биз ангылайбыз, аны себепли аладан тёзюмлю болурларын тилейбиз. Ара шахарыбыз машиналагъа, жаяу жюрюгенлеге да ырахатлы, тынчлыкълы боллукъду», - деп, ол жолланы ишлеуню болжалларын бла качестволарын къаты контрольда тутаргъа буюргъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.