ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ. ФокIадэм и I-м жылэм къыщызэIуахыну я мурадщ сабий 440-рэ зыщIэхуэну курыт школыщIэ.
Ухуэныгъэр зэрекIуэкIым набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ республикэм и унафэщIхэр. А мурадыр яIэу мы махуэхэм а къуажэм щыIащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзоррэ. Ахэр арэзы хъуащ Iуэхур зэрызэфIэкIымкIэ.
НаIуэ зэрыхъуамкIэ, ухуэныгъэм и нэхъыбапIэр зэфIэкIакIэщ. ЕджапIэхэр зэрыщытын хуей иджырей мардэхэм хуэкIуэу ящIа IуэхущIапIэм хэтщ шхапIэ, медицинэ IэнатIэ, фильмотекэ, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щебгъэкIуэкI хъуну пэшышхуэ, спортзал ин. ЕкIуу, зыхуей унэлъащIэхэр щIэту къызэрагъэпэщ абы хэт класс пэшхэмрэ лабораторэхэмрэ, программэм и лейуэ ныбжьыщIэхэм щадэлэжьэну пэшхэр. Школым хиубыдэ щIыпIэм щаухуэ стадионрэ топ джэгупIэрэ, баскетболымрэ волейболымрэ хуэщIа утыкухэр.
«Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм зегъэужьын» къэрал программэм ипкъ иткIэ яухуэ курыт школым псори зэхэту текIуэдэнущ сом мелуан 343-рэ. Апхуэдэ ухуэныгъэм хуэныкъуэ дыдэт жылэм дэс ныбжьыщIэхэр.

ТАМБИЙ Линэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

«Нартым» и япэ ехъулIэныгъэ мащIэ

Республикэм футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Энергетик»-мрэ «Тэрчым»-мрэ зыр адрей зыкъыкIэрагъэхуркъым. 

25.09.2021 - 09:30

Олимп чемпионхэм я чэнджэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуэгъэпса, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну Iуэхум щыщIи­дзащ.

25.09.2021 - 09:30

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ.

24.09.2021 - 09:06

ТХЫПХЪЭХЭМ Я ЩЭХУХЭР

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну щIэхъуэпсу «IэпщIэлъапщIэ» гупжьей къызэригъэпэщауэ щытащ 1984 гъэм.

24.09.2021 - 09:05

ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ.