ДУНЕЙПСО КЛАСС ЗИIЭ СПОРТЫМ И МАСТЕРЫМ И МАРДЭР ЕГЪЭЗАЩIЭ

Къэзан и «Ак Барс» IэпщэрызауэмкIэ уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ ныбжьыщIэхэм Европэм и чемпионат. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъу Апхуд Тимир.
Балигъхэм къищынэмыщIауэ, зи ныбжьыр илъэси 10 - 11, 12 - 14, 15 - 17 хъухэр зэщхьэщыхауэ зэхьэзэхуащ. Къэрал 28-м къикIат спортсмен 600-м щIигъу.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Апхуд Тимир Урысей Федерацэм и щIыхьыр ихъумэу килограмм 58-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж щызэуащ. Финалым хуэзыша зэIущIищми абы и хьэрхуэрэгъухэр хэпщIыкIыу щыхигъащIэри, Европэм и чемпионыгъэм щIэбэныну Iэмал игъуэтащ.
КIэух зэпэщIэтыныгъэм къыщыпэува Къэзахъстаным щыщ Алипбаев Таулкел адыгэ щIалэр зэрелIэлIэща щыIэкъым. Абыи 3:0-у ефIэкIри, дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу цIыхухъу тхэквондом апхуэдэ ехъулIэныгъэ ин нэхъапэм зыми къыщехъулIакъым. Абы и фIыгъэкIэ Апхуд Тимир игъэзэщIащ дунейпсо класс зиIэ спортым и мастерым и мардэр. ДяпэкIи ар зэхьэзэхуэ инхэм хэтынущ.
Европэм и чемпион щIалэр и гъэсэнщ тренер гъуэзэджэ Бэлахъуэ Елдар.

ХЬЭТАУ Ислъам.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:55

ЖЭНЭТ ЩIЫНАЛЪЭ

«ЩIылъэу щыIэм я нэхъ гуакIуэр ар си къуажэ дахэращ, 
 Уи мэз лъапэм сыщытескIэ, Кенжэ дахэ,

07.12.2021 - 09:55

КЪЫЗЭРЫЗГЪЭЗЭЖЫНУМ ШЭЧ КЪЫТЕВМЫХЬЭ

Иорданием и пащтыхьыкъуэ Алий зи пашэ Кавказ зекIуэр дигу къыдогъэкIыж

07.12.2021 - 09:54

ДУМЭН АКИЛЭ И АДЫГЭПСЭР

Адэжь щIыналъэм и гуапагъэр, анэдэлъхубзэм и IэфIагъыр, адыгагъэм и купщIэр, хабзэм и дахагъэр гурэ псэкIэ зыхэзыщIэ бзылъхугъэщ Тыркум Истамбыл щылажьэ Адыгэ Хасэм хэт Думэн Акилэ. 

06.12.2021 - 09:30

МИНИСТРЫМ ИРЕГЪЭБЛАГЪЭ Главные вкладки

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм пресс-конференц щекIуэкIащ.

06.12.2021 - 09:30

ДУНЕЙПСО ЧЕМПИОНАТЫМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Къэзан дэт, щхьэзакъуэ зэзауэхэмкIэ «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ мыолимп тхэквондомкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ.