Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.
«Багъалы шуёхла! «Тюзюнлей линиягъа» жиберилген тилеклени бла тарыгъыуланы саны ёсюп барады. Алагъа мен кюн сайын да къарайма, кёплери тинтиле турадыла. Ала асламысында саулукъ сакълау, социал болушлукъ, суу эм газ бла жалчытыу, транспортну иши эмда башха жумушла бла байламлыдыла. Къыйын соруула, тюз критика да бардыла, алай ыразылыкъларын билдиргенле, жылы сёзле айтханла да кёпдюле. Республикада бола тургъан ишлеге сансыз къарамагъанланы барысына да ыспас этеме..
Аны бла бирге 29 июльда бизни республикагъа уллу магъананы тутхан федерал жыйылыугъа къатышыргъа тюшгенини юсюнден да билдирирге сюеме. Ол себепден «Тюзюнлей линияны» жууукъ замандагъы геуюрге кюннге – 3 августха – кёчюрюуню дурус кёреме. Бу оноуну иги жаны да барды – билдириулени саны ёсюп баргъанын эсге алсакъ, не къадар кёп адамгъа тилеклерин бла дауларын туура этерге, бизге уа бютюн кёп соруулагъа къараргъа онг чыгъады», - деп жазгъанды Къабарты-Малкъарны Башчысы республиканы жамауатына чакъырыу сёзюнде.
«Билдириулени неда сорууланы кёп каналлы телефон номерге сёлешип берирге боллукъду: 8 (8662) 40-90-07. Текстлени бла видеоланы уа  kokov-online@mail.ru электрон почтагъа неда «ВКонтактда» мени энчи бёлюмюме жиберигиз», - деп эсгертгенди Казбек Коков.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.