Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.

Езы Мадинэ зэрыжиIэмкIэ, дизайнер IэщIагъэр зэрызригъэгъуэтрэ щIэхъуэпст Гермес франджы фирмэм и IэлъэщI дахэхэм хуэдэ ищIыну. И хъуэ­псапIэм ар тIэкIу-тIэкIурэ хуэкIуащ. Уеблэмэ нэхъри тезыгъэгушхуауэ жыхуиIэр Гермесым «Кавказ шууейхэр» зыфIаща IэлъэщI лIэужьыгъуэхэр щащIауэ илъэгъуа нэужьщ.
- Дэ нэхърэ Кавказыр, абы и тхыдэмрэ и щэнхабзэмрэ хэт нэхъыфIу ицIыхурэ? - упщIэр зыхуигъэувыжа нэужь, абы теухуауэ ищIэфынури нэхъ IупщI хъуащ. Зи гугъу тщIа Iуэхугъуэхэр къызыхэщ тхыпхъэщIыпхъэхэр Мадинэ зытридзэр Италием къраш данэращ, езыр щабэу, псынщIагъуэ, Iэлъыным йож, жыхуаIэм хуэдэу.
Мадинэ и IэлъэщIхэр сом мини 8 - 15 я уасэщ, я инагъымрэ тхыпхъэщIыпхъэу хилъхьам я гугъуагъымрэ елъытауэ. IэлъэщIым трищIыхьа сурэ­тым къиIуатэр цIыхухэм ягурызы­гъауэ тхыгъэ дэщIыгъущ шэшэныбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылызыбзэ­кIэ тхауэ. Ар зэкIуэцIалъхьэри IэлъэщIым дахэ дыдэу хуащIащ, я нэхъ цIыхубз цIэрыIуэми ­тыгъэ хуэпщIыну уте­мыу­кIытыхьыну.
Грознэ къалэм и Къэрал гале­реем 2017 гъэм щагъэлъэгъуауэ щытащ бзылъхугъэр илъэситхукIэ зэлэжьа IэлъэщI 22-рэ. Апхуэдиз зэман текIуэдат IэлъэщIхэр зытеухуауэ щытынум лъабжьэ яхуэхъуну тхыпхъэщIыпхъэхэр игъэхьэзырыным. А гупсысэхэр Мадинэ къыщIихащ я республикэм и архивхэм, библиотекэхэм, музейхэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

«Нартым» и япэ ехъулIэныгъэ мащIэ

Республикэм футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Энергетик»-мрэ «Тэрчым»-мрэ зыр адрей зыкъыкIэрагъэхуркъым. 

25.09.2021 - 09:30

Олимп чемпионхэм я чэнджэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуэгъэпса, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну Iуэхум щыщIи­дзащ.

25.09.2021 - 09:30

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ.

24.09.2021 - 09:06

ТХЫПХЪЭХЭМ Я ЩЭХУХЭР

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну щIэхъуэпсу «IэпщIэлъапщIэ» гупжьей къызэригъэпэщауэ щытащ 1984 гъэм.

24.09.2021 - 09:05

ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ.