Къэралым фIыщIэ яхуещI

Урысейм и Махуэм ирихьэлIэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унэм щагъэлъэпIащ ­щIыналъэм и зыужьыныгъэм зи щIэ­ныгъэрэ зэфIэкIрэ хэзылъхьа, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехъулIэныгъэфI­хэр щызыгъэлъэгъуа цIыху гуа­щIа­фIэ­хэр.
Зи цIэ къраIуахэм яхэтащ Урысей ­Федерацэм и Президентым къыбгъэдэкI къэрал дамыгъэхэр зыхуагъэфэщахэри, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» да­мыгъэхэр, цIэ лъапIэхэр, фIыщIэгуапэ тхылъхэр зратахэри.
«Нобэрей махуэм зэрепх, фIэкIыпIэ имыIэуи зэрешалIэ, - жиIащ КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, - зи лъахэр фIыуэ зылъагъу, щалъхуа хэкум и тхыдэм пщIэ хуэзыщI, абы и зыужьыныгъэм зи гуащIэр хэзылъхьэ дэтхэнэ цIыхури. Шэч хэлъкъым, ди псэукIэр ефIэкIуэныр, ди щыIэныгъэр нэхъыфI хъуныр зэлъытар цIыху лэжьакIуэр арауэ зэрыщытым. КъызэднэкIа илъэс хьэлъэр зылъэмыIэ­-са щIагъуэ къытхэткъым, абы и ягъэ зэмыкIа IэнатIи щыIэу къыщIэкIынкъым. Апхуэдэу щыт пэтми, дэ тхузэфIэкIащ лэжьыгъэу едгъэкIуэкIым зэщIэкIуи къы­щIэхуи имыIэу ипэкIэ дгъэкIуэтэн, ар къыщыгъэнауэ, ехъулIэныгъэфIхэри зы­Iэрыдгъэхьэн. Узыфэ бзаджэм цIыхур ­игъэгужьеями, я псэ хьэлэлагъым хэщIакъым, гущIэгъумрэ гулъытэмрэ кIуэдакъым, жыджэрагъми щIичакъым. Нэхъри дызэдефIэкIуэну си гуапэщ».
КIуэкIуэ Казбек щхьэхуэу къыхигъэ­-щащ гъэсэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ я лэ­жьакIуэу ди щIыналъэм исхэр. «Фи лIы­гъэм и инагъыр къэлъытэгъуейщ, - къыхигъэщащ абы, - ар зэрыпшэчын пща­лъи щыIэу фIэщхъугъуейщ. Дунейр зэщIэзыщта узыфэм цIыхур къыщи­гъэгухэм, фэ бырсыр лей къыхэвмыгъэкIыу, зэпIэзэрыту фи Iуэху фщIэжащ, щIэгъэкъуэн хуэныкъуэм фалъэIэсу, ­гулъытэр зэмэщIэкIым хуэвгъэфащэу. Зэман бзаджэм фыпэщIэувауэ икIи фытекIуауэ жыпIэмэ пцIы хъунукъым. Сы­хуейт дэтхэнэ зы гъэсакIуэми егъэджа­кIуэми фIыщIэ мыухыжыр яхуэсщIыну, я зэфIэкIымрэ я лъэкIыныгъэмрэ нэхъри зиIэту псэуну».
КъБР-м и Iэтащхьэм фIыщIэ яхуищIащ махуэщIым ирихьэлIэу зи цIэ къраIуа ­къегъэлакIуэхэм, щэнхабзэм, щIэныгъэм, гъуазджэм епха IэнатIэхэм я Iэ­щIагъэлIхэм, жылагъуэ лэжьакIуэхэм, гъуэгущI­хэм, инженерхэм, къэрал къулыкъущIэхэм.
Апхуэдэу, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIы­щIэхэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэр хуагъэфащэу зи цIэ къраIуахэм ящыщщ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм радиомрэ телевиденэмрэ я нэ­тынхэр къэзыт центрым» и унафэщI Жылау Сафудинрэ «КъБР-м радиомрэ телевиденэмрэ я нэтынхэр къэзыт центрым» нэтынхэр къызэрат Iэмалхэр зэ­зыгъэпэщыж икIи зэзыгъэзахуэ гупым и инженер Багъэтыр Къантемыррэ.
Дин зэгурыIуэныгъэр хъумэным, лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэным, щIэблэр гъэсэным хуэунэтIауэ иригъэ­кIуэкI лэжьыгъэм папщIэ КъБР-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталий «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр къратыжащ.
ИрагъэкIуэкI лэжьыгъэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къыщыгъэнауэ, хамэ щIы­-пIэ куэдым къыщацIыхуа, ди щIыналъэм и цIэр фIыкIэ жыжьэ зыгъэIуахэм ящыщт IэнатIэ зэхуэмыдэхэмкIэ КъБР-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ цIэр зратахэр. Абыхэм ящыщщ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI» цIэр зыхуа­гъэфэща ГъущIапщэ Арсен, «КъБР-м щIыхь зиIэ артист» цIэ лъапIэр зыфIаща уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэр, «КъБР-м ­гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ лэжьакIуэ» цIэр зрата композитор ХьэIупэ Андзор, ­«КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» хъуа, Ислъэмей къуажэ дэт 1-нэ курыт еджапIэм урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Шыгъэлыгъуэ Физэ, ­«КъБР-м мэкъумэш IэнатIэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр зрата, УФ-м Псэущхьэ икIи къэкIыгъэм къапкърыкI шы­нагъэр къэмыгъэхъунымкIэ санитар кIэ­лъыплъакIуэ къулыкъущIапIэм КъБР-м щиIэ референт центрым и унафэщI ­Сэхъурокъуэ Хьэутий, нэгъуэщIхэри.
«Фэ фщыщ дэтхэнэри зэрыгуащIафIэм къищынэмыщIауэ, псэемыблэжщ. Фи ехъулIэныгъэхэр инщ, фыкъэзыцIыху, къывдэлажьэ, фи хъыбар зэхэзыхахэм дежкIэ фи гъащIэри щапхъэщ. Фи лэ­жьыгъэм фыхуэпэжщ, ди къэкIуэнури ­дахэ зыщIыр фэ фхуэдэ цIыху гу къабзэ - псэ хьэлэлхэрщ», - жиIащ и гуапэу ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
МахуэщIым хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Админист­рацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэ­-мэд, Урысей Федерацэм и Президентым Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щыIэ и лIыкIуэм егъэщIылIауэ КъБР-м и инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, министрхэмрэ къэрал къулыкъущIэхэмрэ, щIыпIэ­хэм унафэр щызехьэнымкIэ щыIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.