«Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэ Бжьахъуэ Ранетэ

КъБР-м и Правитель­ствэм 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м къыдигъэкIа Унафэ №222-РП-м ипкъ иткIэ, «Кабардино-Бал­карская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэу ягъэу­ващ КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэу­жьы­ным­рэ цIыхубэ хъыбарегъа­-щIэ политикэмкIэ и ­комитетымрэ КъБР-м и Пар­ламентым КIэ­лъып­лъыныгъэмрэ регламентымкIэ и комитетымрэ хэт, «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къыбгъэдэкIыу КъБР-м и Парламентым и депутат Бжьахъуэ Ранетэ.
Ранетэ Башир и пхъур Дзэлыкъуэ ­щIыналъэм хыхьэ Сэр­макъ къуажэм 1964 гъэм къыщалъхуащ, Ростов ­къалэм дэт къэрал уни­верситетым журналист IэщIагъэр щызригъэгъуэтащ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналистщ.
Абы 1988 гъэм лэжьэн щIидзащ «Заря коммуниз­ма» (1990 гъэм и фIэщыгъэр «Зольские вести» ­жи­Iэу зэрахъуэкIащ) щIыналъэ газетым и корреспонденту. 1990 гъэм къы­щыщIэдзауэ 2009 гъэ пщIондэ «Зольские вести» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу щытащ. 2009 гъэм къыщыщIэ­дзауэ редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр игъэ­зэ­щIащ, иужькIэ редактор нэхъыщ­хьэ ­къулыкъум ягъэуващ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.