Налохэ я лъэпкъ унэтIакIуэхэм я пщIэр ягъуэтыж

«Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и жэрдэмкIэ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Хьэтуей къуажэм къы­щызэIуахащ Налохэ къахэкIа лъэпкъ унэтIакIуэхэу Жансэхъу, Ахьмэдхъан, Заур, Евгение сымэ я цIэр зезыхьэ щIэныгъэ узэщIакIуэ центр. Iуэху щхьэ­пэм иращIэкI зэхыхьэм хэтащ щIыналъэ, къуажэ унафэщIхэр, Нало лъэпкъым и лIыкIуэхэр, цIыху щэджащэхэм я твор-чествэм дихьэххэр, абыхэм я ныбжьэгъуу щытахэр. Центрым и пэIущIэ пэшым щрагъэжьа зэхыхьэр Нало Заур фIыуэ илъагъуу щыта адыгэ Iуэ­рыIуатэм щыщ хъыбаркIэ къызэ­Iуихащ ар езыгъэкIуэкIа, «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым хэт Та-быщ Мурат:
- И щIэплъыпIэри умылъагъуу, гъуни нэзи имыIэу мы дунеижьыр зэ­рыщыту хышхуэт. Я пхэ­щIыщ­хьэр зэхуэгъэзауэ абы джеиш­хуищ хэст. А щыми я щIыбым шылъэгу тест. Уэшх къешхми, уэс къесми, уэ къехми а шылъэгухэм ятешхэу, ятесэу, ятехуэурэ щIыгулъ щыхъужауэ, абы и гущIыIум исри адыгэ жылэрат. Заур ар къыщытхуиIуэтэжкIэ къыпигъэувэрт: «Си анэ мыгъуэм а таурыхъым дыщыщIигъэдэIукIэ и кIэм къыдыщIигъужырт: «Мис абдежым зы фIыцIагъэ гуэр къы­хэщти, ар Хьэтуейр щыпсэу щIы­пIэрт», - жиIэрти». Дэри дыдэгу­шыIэжу пэддзыжырт: «Абдежым иджыри зы хужьыпIэ гуэр щыIэщи, ар ХьэтIохъущыкъуейщ». Ап­хуэдэу хъыбар гъэщIэгъуэн куэд дыщIигъэдэIурт.
Заур и щIыгулъым ит адыгэ ­дунейм дыкъыхэхутащ нобэ, ды­щIы­зэхуэса Iуэхури щхьэпагъыш­хуэ зиIэу къыдолъытэ. Псом япэ­рауэ, мыр щIэблэм и зэхуэсы-пIэщ, адыгэ цIыху къищIыкIы-пIэщ, а псом къакIэлъыкIуэу узэ­­щIакIуэ, щIэныгъэ Iуэхум ухуэ­зыущий зэIущIапIэщ.
АдэкIэ центрым и бжэр къы­зэIухыныр пщэрылъ зыщащIахэу «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и къызэгъэпэщакIуэхэм ящыщ, гу­пым я гъуазэ Хъурей Феликс, На-ло Лиуан, Хьэтуей къуажэ адми­нистрацэм и тхьэмадэ Дзыхь-мыщI Анзор сымэ, къалэн гуапэр зэфIагъэкIыу, лентI плъыжьыр ­зэпаупщIри, къызэхуэсахэр ирагъэблэгъащ цIыху щэджащэхэм я дунейм ухэзышэ пэшым. Хьэтуей къуажэм дэт курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литерату­рэмкIэ и егъэджакIуэ БищIо Мафурэ теп­сэлъыхьащ центрыр къызэIуа­хыным щхьэусыгъуэ хуэхъуам, абы папщIэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм, щIэлъ хьэпшыпхэр зэрызэ­хуахьэсам, щызэрахьэну Iуэхухэм, Налохэ Жансэхъу, Ахь­мэдхъан, Заур, Евгение сымэ лъэп­къыр зэ­рыгушхуэ цIыхухэу зэ­рыщытым.
ЗэIущIэм щыпащащ ЩэнхабзэмкIэ унэм и пэшышхуэм.
- Лъэпкъым и гуащIэр къызэ­ралъытэр и цIыху пажэхэм ­ялъэкIар зыхуэдизымкIэщ. Ады­гэм ди щхьэр лъагэу дэзы-гъэ­лъагъуж куэд диIэщи, «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым къелъы-тэ зи лъабжьэр Хьэтуей адыгэ къуа­жэжьым щызыдза Нало лъэп-къым и цIыху гъуэзэджэхэу Жансэхъу, Ахьмэдхъан, Заур, Евгение сымэ «дылъэпкъкъэ-тIэ дэ! Дыа­дыги!» жыдэзыгъэIэн фIыгъуэ ялэ­жьауэ. Ди бзэм хуэфащэ увыпIэ лъагэр иIыгъыжыным те­лэ­жьэфын гуащIэ зыщIэлъщ а цIыху телъыджэхэм я щIэиныр. Абыхэм я IэдакъэщIэкIыр зэра­хуэфащэу утыкум къиша хъумэ, адыгэгур нэхъ ину къригъэуэжынущ, адыгэпсэр къигъэпIей- теижынущ, анэбзэмкIэ псэлъэ-ным иригъэхъуэпсэжынущ, - жи­Iащ ­Табыщ Мурат. - Адыгэ Iуэры­Iуатэм щыщу Нало Заур фIыуэ илъагъуу куэдрэ къиIуэтэжу щыта зы ­хъыбар иджыри фезгъэдэIуэ-ну сыхуейт: «Мы дунеижьыр къигъэщIри, Тхьэр и IэрыкIым хэплъэжа нэужь, зэ зыщысплъыхьынщ, зыхуэдэр ­зэзгъэщIэнщ, и уасэр къэс­лъы­тэнщ, жери щIыгум къехащ. Ущы­зэкIэщIэплъу апхуэдэт щIыгум и теплъэр: хьэуар къабзэт, къурш­хэр лъагэу къыщхьэщытт, хым ухэплъамэ, укъытещу щхъуан­тIабзэт. Мис апхуэдэу дахэт, гуа­кIуэт дунеижьыр. Ху щыкI губгъуэ­жьым хыхьэри, жьы щабэ къеп­щэм зрихьэ, кърихуэкI щхьэ­мы­жыр къыщIигъалъэри, хьэдзэ Iэбжьыбыр и Iэгум къихуащ. Ху ­гъуэжь тыкъырыфэ хуэдэу щыт-хэр къыхищыпыкIащ, тIэкIу щIи­гъэп­щыжри, фIыцIафэу хэлъ­хэр, гъуабжэлъабжэ хъуахэр лъэны­къуэкIэ ирихьэкIащ. Тхьэр зэIусэм псэ къыхелъхьэ, жыхуиIэрати, ­гъуэжь тыкъырыфэ хуэдэу ирипхъэкIахэм чынтхэр (китайцхэр) къытепщIыкIащ, фIыцIэ-гъуабжа­фэхэу ирикIутэкIам цIыху фIы­цIэхэр къытехъукIыжащ. И Iэгум къина ху Iэбжьыб хужьыфэр матэм ирилъхьауэ уафэм щыдэ­кIуеижым, абы и нэзым зы хьэдзэ цIыкIу къыдэщэтри, къехуэхыжащ щIыгум. «ЩIы», «лIы, «тIы» жиIэу щIэфиикIыурэ, нобэ дызэ­рып­салъэ адыгэбзэм и макъхэр къигъэIуурэ, щIым хэхуащ. А жы­лэм къикIыкIари адыгэ цIыхущ». Хъыбарым и кIэм деж Заур дыщIигъужырт: «Зы шэч къытесхьэркъым а ху жылэ цIыкIур Хьэтуейр здэщысым деж къызэрытехуам», - жиIэрти. Сыт мыр сигу къыщIэ­кIыжар? Заур фIэфIт Урыхупс ефар, Урыху акъужьыр зыщIихуар, Хьэтуей жылэжьыр зылъэ­гъуар зыхэзэрыхьын, зыхэкIуэ-щIэн, зыхэкIуэдэн щымыIэу къилъытэрт. Мис апхуэдэу гушыIэу, нэщхъыфIэу, и щIыналъэ цIыкIум ­лъагъуныгъэшхуэ хуиIэу псэуащ ар. Адыгэ лъэпкъым и набдзэ, и гупсэ, и гум къипсэлъыкIа цIыху цIэрыIуэхэм ящыщщ Налохэ ­Жансэхъу, Заур, Ахьмэдхъан, ­Ев­гение сымэ. Сыт и уасэ абыхэм я цIэр теIуауэ щIэныгъэ-узэщIакIуэ центр уиIэныр?!
Япэу псалъэ зрата, Лэскэн ­район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбий жиIащ апхуэдэ цIыху щэджащэхэр къы­зыхэкIа лъэпкъым Тхьэр къызэ­регуэпар икIи абы я гъуэгум ­пащэу, я Iэужьыр адэкIи ягъэкIуатэу лэ­жьыгъэ зэрырагъэкIуэ­кIыпхъэр. Апхуэдэуи къы­хигъэщащ центрым гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мы­хьэнэшхуэ иIэу къызэрилъытэр, Хьэтуей жылэм дэс сабийхэм я мызакъуэу, адрей къуажэхэм я ныбжьыщIэхэри абы щекIуэкI ­Iуэ­хухэм къыхэшэн зэрыхуейр.
- Налохэ я цIыху щэджащэхэм я гъащIэм фIыуэ сыщыгъуазэу ­сыкъекIуэкIащ, - жиIащ Кавказ Ищхъэрэм управленэмкIэ и ака­демием и унафэщI, философие щIэныгъэм и доктор Хъурей Феликс. - Зауррэ сэрэ дызэдэла-жьэрт, зэныбжьэгъугъэ дяку дэлът, ­щIэх-щIэхыури дызэкIэ­лъы­кIуэрт. Ди еплъыкIэр зэтехуэрт, Iуэху зэхуэ­мыдэхэмкIэ дызэ­чэн­джэ­щырт. Сытми хищIыкIырт, сыт хуэдэ IуэхукIи еупщI, шэч хэлътэкъым Заур и деж жэуап зэрыщыбгъуэтынум. ЦIыху хьэлэмэтт, гуа­пэт, зэманым жыжьэу пхрып­лъы­фырт, куэдым гу лъитэрт, цIыхур фIыуэ илъагъурт, уасэ иIэтэкъым удэлэжьэну, апхуэдизкIэ псэгъэтыншти. Мыпхуэдэ центрхэм дэт­хэнэ зы къуажэри хуэныкъуэщ, гущхьэгъэсэкIэм и къежьапIэу плъытэ хъунущ ар. Абы и мыхьэ-нэр къызыгурыIуэу Iуэхур къыд-  дэ­зыIыгъа район, къуажэ уна­фэщI­хэм фIыщIэ яхузощI.
- Налохэ Зауррэ Женярэ нэху щыху сабгъэдэсыфынут, сэ абы­хэм телъыджэ куэд ядэслъэ­гъуащ, насып сиIэти, а тIур си гъащIэм хэтащ, - къыпищащ пса­лъэмакъым УФ-м гъуазджэхэм- кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ком­позитор цIэрыIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил. - Жансэхъу теухуауэ куэд сщIэркъым, ауэ зы хъы­бар гъэ­щIэгъуэн фыщызгъэгъуа-зэнщ, ГъукIэмыхъу Iэбубэчыр ­къы­з­жиIэжауэ. Ар тутнакъэщым щрадзам щыгъуэ, тIасхъэщIэхыу къыкIэщIагъэтIысхьат куржы тха­кIуэ. Абы «итха» романыр зи Iэ­дакъэщIэкIыр Нало Жансэхъущ, къыфIидыгъуауэ аращ. Ахьмэд­хъан теухуауи зы гукъэкIыж фхуэсIуэтэнщ. Къэрмокъуэ Му­хьэмэд и махуэр игъэлъапIэу ­сригъэблэгъат. Iэнэм и тхьэмадэр Ахьмэдхъант. Сэ IэнэкIэмкIэ сы­щысти, псоми псалъэ яритурэ ­си деж къэсри: «Иджы, Джэбрэ-Iил, уэ къэтэджи хъуэхъум и пIэкIэ «Телъхьэ уанэм си шыр» уэ­рэдым дегъэдаIуэ», - жиIащ. Ар нэзгъэса нэужь: «АтIэ, си псэм хуэдэ, а зы уэрэдым фIэкIа умытхами ирикъунщ, нэгъуэщI Iуэху зумыхуэжми, хъунущ. Ауэ а уэ­рэдыр адыгэ ­фIэкIа къызыгу­ры­Iуэн дунейм теткъым», - къызжиIат. Женя дежкIэ згъэзэжын-щи, ди зэрыцIыхуныгъэр къыщежьамкIэ къыщIэздзэнщ. ПащIэ Бэчмырзэ теухуауэ пшыхь ящIу, щыуэри псалъэ къызатащ. Сэ утыку ­къисхьэнкIэ хъуну псор дэнэ щащIэнт абы?! «Мы щIалэм мафIэ къыIуролъэлъ, Тхьэм къи­хъумэ», - жиIат абы щыгъуэм Женя сэ щхьэкIэ. ЕтIуанэ махуэм ар и ­ныбжьэгъу цIыхубзым къыщызжиIэжым, и хэщIапIэр къеIысхри, а пщыхьэщхьэм сыкIуащ. ЦIыхубз щхьэц баринэ дахэм бжэр къы­щыIуихым: «Женя, мафIэ къы­­­зы­Iурылъэлъ ХьэIупэ Джэб­рэIилыр сэ­ращ», - жысIащ. Абдеж щы-щIэдзауэ дунейм ехыжыху ды­зэрыщIащ. Мы дунейм зы актри- сэ сценэр хуэныкъуэу слъэгъуамэ,  ар Женят. Апхуэдэ талант бгъэ­дэлът абы. Университетым къыщы­дэ­лажьэхэм запищIыжу плъа­гъуныр спектакль хьэзырым хуэдэт. Абы хуэдэу гушыIэ дахэ зыхэлъ адыгэ цIыхубз срихьэлIакъым. ГъэщIэгъуэн Iэджэ къы­щысщIащ сэ Женя деж, егъэ­-леяуэ цIыхубз щэджащэт. Нало ­Заур сэ хужысIэнур псори усэу ­стхащ. Илъэс 18 фIэкIа сымыхъуу абы сыхуэзыша Тхьэшхуэр на­сыпкIэ къысхуэупсат. Куэдым сы­хуиущиящ, куэдкIэ гъуазэ схуэхъуащ, къысхилъхьа плъэкIэр ­ноби сиIэщ. Нало Заур щымыIамэ, ХьэIупэ ДжэбрэIили щыIэнутэкъым. Ар пэжщ, езгъэлейкъым. Заур дунейм къытрина и IэдакъэщIэкIхэм цIыкIухэр еджэу ­тлъагъуныр фIыгъуэшхуэщи, абы­кIэ Тхьэшхуэр къытхуэупсэн солъаIуэ. Нобэ зи гугъу тщIы цIыхухэм хуэдэрщ лъэпкъыр лъэпкъ зыщIыжыр.
Хьэтуей щыщу Налшык къалэ дэсхэм къызэрагъэпэща, «Мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэм-рэ» зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Гуэ­бэщIыкI Жантемыр жиIащ унэ­тIыныгъэ зэхуэмыдэхэм щыпашэ цIыху цIэрыIуэ куэд жылэм къы­зэрыдэкIар, ауэ адыгэм и къэкIуэным хуэлэжьа цIыхуиплI ­ зы лъэпкъым къыхэкIауэ зэрыщы­мыгъуазэр. Ар тепсэлъыхьащ ­Нало Заур зэфIигъэкIа Iуэху щхьэ­пэхэм.
- Илъэс зыбжанэ ипэкIэ къуажэм зэрихьар Старэ Урыху фIэщыгъэрщ. Абы Хьэтуей цIэр едгъэ­гъуэтыжыну псалъэмакъыр къы­щыхалъхьэм, Iуэхур дэкIынымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIигъэкIащ ­Заур, ар фIыуэ щыгъуазэт къуа­жэм и тхыдэм, - жиIащ абы. - Жы­лагъуэ-политикэ Iуэхухэми жы­джэру хэтт ар. 90 гъэхэм Заур и унафэщIу щытащ Адыгэ Хасэм. Лъэпкъым хуэщхьэпэн лэ­жьыгъэ куэд зэфIигъэкIащ, абы щхьэщыжакIуэ нэсу зыкъигъэ­лъэгъуащ. МыхъумыщIагъэ ирихьэлIамэ, ар имыгъэзэкIуэжауэ игу зэгъэнутэкъым, зыгуэркIэ зыкъыхуагъэзамэ, зэрыхъукIэ а Iуэхур зэфIигъэ­кIынут. Налохэ ­къахэкIа узэ­щIакIуэхэм я щIэныгъэри акъылри къызыхэкIа лъэп­къым хуагъэ­лэжьащ, абы къы­пэ­кIуэжащ нобэ ягъуэт лъапIэныгъэри.
Нало Женя и щIэиныр дунейм къытехьэным абы и тхыгъэхэм цIыхур щыгъэгъуэзэнымкIэ лэ­жьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Гу­манитар къэхутэныгъэ­хэмкIэ и институтым тхы­дэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Мэрзей Аслъэнбэч.
- Мыпхуэдиз цIыху щэджащэ къы­зыдэкIа жылэм пщIэ хуэфащэщ. Къуажэм и лъабжьэр быдэщ, хъыбарыфI иIэщ, - жиIащ Мэрзейм. - Хьэту Анзор деж щыщIэ­дзауэ цIыху цIэрыIуэ куэдкIэ лъэпкъым и тхыдэм фыхэуващи, дяпэкIи абыхэм я лъэужьым ­ирикIуэу IуэхуфIхэм хуэлэжьэн Тхьэм къывит! Си гъащIэм и унэ­тIакIуэ хъуауэ къызолъытэ Нало Женя. СыщIалэ дыдэу срихьэлIэри, абы и чэнджэщкIэ щIэ­ныгъэм нэхъ куууэ сыхыхьащ. ­Iуэ­ху куэдкIэ гъуазэ схуэхъуащ, и дэIэпыкъуныгъэ ухуэныкъуэу ищIа­­мэ, псори зригъэтIылъэкIынурэ сэбэп къызэрыпхуэхъунум иужь итынут. И лэжьыгъэм и ­гугъу пщIымэ, къызэринэкIари ­мащIэкъым, хузэфIэкIынури нэхъыбэжт. Женя хуэдэ цIыху пэж­хэм хуиту гъуэгу ираткъым, дэ ­десакъым ди фIыр и чэзум ­дгъэ­лъэпIэжрэ, хуэфэщэн гулъытэ едгъэгъуэтыжу. Къулыкъу зыIыгъкIи щIэныгъэ зыбгъэ­дэлъкIи зэхэгъэж зэи ищIакъым - цIыхугъэрт япэ иригъэщыр, езым ар хэлът, зыхэтым якIэлъызэрихьэфырт. ЦIыхум я гум укъы­зэринэнур цIыхугъэрэ IуэхущIа­фэ­кIэщ, абы и лъэныкъуэкIэ Женя Iэужь дахэ дунейм къытринащ. ­Уасэншэщ апхуэдэ цIыху уи гъащIэм хэтыныр.
Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьыгъэр зэзыгъэуIу ­советым и унафэщI Къалмыкъ Жылэбий и гукъэкIыжхэри нэхъы­бэу зытеухуар Нало Женят, абы и щхьэусыгъуэри, шэч хэмылъу, тIури тхыдэджу зэрыщытырт.
- Къэухьышхуэ иIэт Женя, ди тхыдэдж псори лъэрызехьэт, ауэ мы бзылъхугъэр щIэныгъэхэм я доктор, профессор мыхъуами, абы и акъылымрэ зэфIэкIымрэ хуэдэ зыбгъэдэлъ къытхэтакъым жысIэми сыщыуэнукъым. Тхы­дэджми и мызакъуэу, юрист Iэ­щIагъи зригъэгъуэтат, урысыбзэми хуэшэрыуэт. Абы итхам зэбгъэзэхуэжэн хэлътэкъым. Диссертацэр згъэхьэзырынымкIэ хуабжьу къыздэIэпыкъуауэ щытащ. «Женя щыхэплъэжакIэ, сэ мы лэжьыгъэм гугъу сыдехьы жынукъым», - жиIат си щIэныгъэ уна­фэщIым. Лъэхъэнэ хьэлъэ дыдэ къахуихуат я унагъуэм, куэдым я фэ дэхуэнукъым абы ягъэвар. Пэжым я гур хуэгъэпсауэ зэрыщытар зэран къахуэхъужат. Женя илъэси 8-кIэ тутнакъэщым ­исащ. Апхуэдиз гуауэ зылъэгъуа, бэлыхьыр зытелъа бзылъхугъэр а гугъуехь псом къахэкIыфащ и цIыхугъэр фIэмыкIуэдауэ икIи и гур зэIухауэ къыхуиуха и гъащIэр ирихьэкIащ. Налохэ Ахьмэдхъа- ни Заури садэлэжьащ, мызэ-мы­тIэуи IуэхукIэ дызэрихьэлIащ. Лъэпкъ литературэм абы хуащIа хэлъхьэныгъэр къып­хуэ­мы­лъы­тэнщ, мыдрейуэ я цIыху щIыкIэкIэя гугъу пщIымэ, псэ хьэлэлхэт, ­лей зытехьэм къыщхьэщыжынут, Iущ­хэт, гупсысэ куу зиIэхэт, лIыгъэш­хуи ябгъэдэлъащ. Налохэ я цIыху щыпкъэхэр лъэпкъым и набдзэщ.
Къуажэ администрацэм и уна­фэщI ДзыхьмыщI Анзор центрыр къызэIухыныр зи жэрдэмхэми Iуэхур къадэзыIыгъахэми псалъэ гуапэ яжриIащ, Налохэ я цIыху цIэрыIуэхэм я лъэужьым ирикIуэ­фын дяпэкIэ жылэм къыдэкIыну гугъапIэхэр зэриIэри къыхигъэщащ. Апхуэдэу фIыщIэ тхылъ­хэмрэ саугъэтхэмрэ яритащ «Нало-Центр»-р зи жэрдэмкIэ къызэ­Iуаха, адыгэбзэр, адыгэ щэнхабзэр хъумэным телажьэ «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и къызэгъэпэщакIуэхэм, КъБР-м Гуманитар къэ­хутэныгъэхэмкIэ и институтым тхыдэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Мэрзей Аслъэнбэч (къэхутакIуэ, тхы­дэтх Нало Евгение и Iэрытххэм елэжьыжу те­дзэным зэрыхуигъэхьэзырам икIи къызэрыдигъэ­кIыжам папщIэ), КъБКъУ-м ады­гэбзэмрэ адыгэ ­литературэмкIэ и кафедрэм и доцент Абазэ Албэч (КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан и литературэ щIэи­-ныр щIэблэм зэрыбгъэдилъхьэм папщIэ) сымэ.
Iуэхур къыхэплъхьэкIэ зэфIэ­кIыр­къым, ар къыбдэзыIыгъын, ипэ­кIэ зыгъэкIуэтэн къыпкъуэ­мыувэмэ. «Нало-Центр»-р къы­зэIуахын мурад зэраIэр къуажэ унафэщIым  щраIуэтылIэм: «Лъэп­къым сэбэп хуэхъун сыт хуэдэ лэжьыгъэми схузэфIэкIкIэ сы­хэувэнущ», - къажриIащ. И псалъэри игъэпэжащ: и къару къы­зэрихькIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэ­хъуащ. Налохэ Жансэхъу, Ахьмэдхъан, Заур, Евгение сымэ я цIэр зезыхьэ щIэныгъэ-узэщIакIуэ ­центрыр Хьэтуей къуажэм къы­щызэгъэпэщыным хэлъхьэныгъэ хуищIам папщIэ ДзыхьмыщI Анзор къыхуагъэфэщащ «Адыгэ лъэпкъ» фондым, Тыркум щыIэ Адыгэ хасэхэм я Хасащхьэм къабгъэдэкI фIыщIэ, фIыщIэгуапэ тхылъхэр.
ЗэIущIэм къыщеджащ ХьэIупэ ДжэбрэIилрэ Бицу Анатолэрэ Налохэ Ахьмэдхъан, Заур, Евгение сымэ хуатха усэхэм. Лъэпкъ узэ­щIакIуэхэм я гъащIэ гъуэгуанэм кIэщIу тепсэлъыхьащ Урыху ­къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м и гъэсэнхэу Мэкъуауэ Инал, Сындыку Аскэр, Гугъуэтыж Тамерлан сымэ. Iуэху дахэр ягъэлъэпIащ уэрэджыIакIуэхэу ГъукIэ Ислъам, Нэдгъэгъу Альберт, «Бзабзэ» гупым я пшынауэ Iэпсэ Дианэ сымэ.
- ЦIыхум псалъэ гуапэ хужы­Iэ­жын хуейщ, ар къыщилэжьакIэ. Жансэхъуи, Заури, Ахьмэдхъани, Евгении дэ ди щытхъу хуеижкъым. Абы жаIами, ящIами, хъуэп­сапIэу зылъэмыIэсахэми хуэны­къуэр дэращ. Ди бзэр тхуэхъу­мэмэ, жылагъуэр зыгъэпIейтей Iуэх­ухэм дызэкъуэту дыхэ­лIы­фIыхьыфмэ, щIэблэм щIэныгъэ-рэ IэщIагъэрэ еттыфмэ - мис абы щыгъуэм лIэщIыгъуэ къэс а цIыху гъуэзэджэхэм ещхь зы лъэпкъым къыхэкIынкIэ, езы лъэпкъым зиузэщIынкIэ мэхъу. «Лъэпкъыр къы­зэрызэтедгъэнэным девгъэгупсыс», - жиIэгъащ Заур. Абы и лъэ­ныкъуэкIэ нобэ къызэIутха щIэныгъэ-узэщIакIуэ центрыр къыт­хуэгупсысахэм ящыщ зыщи, гъуэгу махуэ техьауэ Тхьэм жиIэ! - а псалъэхэмкIэ зэхуищIыжащ зэIущIэр Табыщ Мурат.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.