ЩIэныгъэлIхэр зочэнджэщ

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. «Мэкъумэш IэнатIэм и унэтIыныгъэхэм къыхыхьэ Iуэху зехьэкIэщIэхэр (ухуэныгъэмрэ щIыуэпсым епхахэр, мэкъумэш IуэхущIапIэхэм я механизацэр)» фIэщыгъэр зиIа а зэхыхьэ иным щIэныгъэлIхэр щызэчэнджэщащ, утыку кърахьа Iуэху­гъуэхэмкIэ я еплъыкIэхэр къыщаIуатэу.
КъБКъМУ-м и пресс-­IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, щIэныгъэ зэхуэсыр университетым ухуэныгъэмрэ щIым елэ­жьынымкIэ и факультетым къыщызэрагъэпэщащ. Абы кърихьэлIащ а унэ­тIыныгъэхэмкIэ къэхутэныгъэщIэ купщIафIэхэр иджы­благъэ зэфIэзыха щIэ­ныгъэлIхэр, Урысей Фе­дерацэм щылажьэ мэкъумэш еджапIэ нэхъы­щхьэхэм я лIыкIуэхэри онлайн щытыкIэм иту хэтащ. Зэхуэсым хэтахэм я пащхьэ доклад зыбжанэ щащIащ щIэныгъэлIхэм. Ахэр ятеу­хуат уэлбанэшхуэхэм е уэсыр щыткIужкIэ бгыхэм къех хабзэ ятIэпсыр мэкъу­мэш губгъуэхэм, гъавэ щIапIэхэм зэран зэрыхуа­мыгъэхъун Iэмалхэм, щIым пкърылъ гуащIэр къэхутэнымкIэ хьэршым щащI сурэтхэр нэхъ шэ­щIауэ къэгъэсэбэпыным, апхуэдэуи псыр зыщIэуэ хабзэ щIыналъэхэм инженер-гидрологие къэхутэныгъэхэр зи лъабжьэ Iэмэ­псымэхэр щыгъэувыным. Апхуэдэу конференцым къыщаIэтащ кадастрым зе­гъэужьыным, щIыуэ­псым и Iэмалхэр къэгъэ­сэбэпыным епха Iуэху­гъуэхэр.
Куэдым яфIэхьэлэмэтащ ди мэкъумэш университетымрэ Красноярск къэрал мэкъумэш еджапIэ нэхъы­щхьэмрэ я щIэныгъэлI­хэм я Iуэху еплъыкIэхэр. Ахэр зи лъабжьэ дэфтэрхэр къыщащтащ конференцым.
Пленарнэ Iыхьэр зэфIэ­кIа нэужь, конференцым хэтхэр гуп-гупу зэдэлэ­жьащ. Секцэхэм къыща­Iэта Iуэхугъуэ нэхъ хьэ­лэмэтхэм ящыщщ мэкъу­мэш IуэхущIапIэхэм екIуа­лIэ гъуэгухэм адэкIи зе­гъэужьыныр, нэгъуэщIхэри.
ЩIэныгъэ конференцым щащIа докладхэмрэ абы хэтахэм я къэпсэлъэныгъэхэмрэ КъБКъМУ-м къы­щыдэкI щIэныгъэ журналым тетынущ.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.