КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ «Военторг»-м и генеральнэ директор Павлов Владимир

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ IущIащ «Военторг» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Павлов Владимир, Урысейм Зыхъумэ­жы­ныгъэмкIэ и министерствэм дзэхэр зыхуей хьэпшыпхэмкIэ къызэгъэ­пэщы­нымкIэ и къулыкъущIапIэм и унафэщI Кудрявцев Валерий, зи жэуаплыныгъэр зэхэгъэщхьэхукIа «ВоенТекстильПром» зэгухьэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэ Атэ­лыкъ Аслъэн сымэ. ЗэIущIэм ап­хуэдэу хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Къуныжь МуIэед, КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Iэ­хъуэ­бэч Шамиль.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм армэр, ФСБ-р, МВД-р, МЧС-р, ­ДКС-р зыхуэныкъуэ хьэпшыпхэр «ВоенТекстильПром» ООО-м и дэрбзэр фабрикэм къыщыщIэгъэкIыным зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхухэм. Компанием IуэхущIапIэ щхьэхуэхэр Налшык, Бахъсэн, Дзэлы­къуэкъуажэ къалэхэм щиIэщ. Абыхэм щолажьэ цIыху 600-м нэблагъэ.
Налшык дэт дэрбзэр фабрикэм метр зэбгъузэнатIэ 8000-м щIигъу еубыд, щыдэ цехитху, продукцэщIэм щелэжь, печатнэ, щыгъынхэр щабз, щыхадыкI, продукцэр зыхуащIахэм яхуегъэшэным щыхузэралъ­хьэ цеххэр, нэгъуэщI IэнатIэхэри яIэщ. Фабрикэм шхапIэрэ медицинэ пунктрэ хэтщ. ЛэжьакIуэхэр пщIэншэу ягъашхэ, ап­хуэдэуи медицинэ страховкэхэри къы­ху­зэрагъэпэщ – а псори «ВоенТекстиль­Пром» ООО-м IэнатIэ зритхэм зэрызащIигъакъуэ Iэмалщ икIи цIыхухэр лэжьыгъэм нэхъ егугъуным, Iухьэ-IукIыр я деж щагъэмэщIэным хуэгъэпсащ.
Атэлыкъ Аслъэн зэрыжиIамкIэ, 2020 гъэм республикэм и бюджетым налогыу сом мелуан 200-м нэблагъэ халъхьащ, псори зэхэту продукцэу мелуаниплIым нэблагъэ къыщIагъэкIащ, сом мелардым щIигъу и уасэ продукцэ ягъэхьэзыращ. Ды­зэрыт илъэсым и шыщхьэуIум IуэхущIапIэм щыщIадзэнущ проектыщIэ гъэ­зэщIэн. Абы и фIыгъэкIэ продукцэу къы­щIагъэкIым хэхъуэнущ, IэнатIэ Iутхэм я бжыгъэри 800-м нагъэсынущ. IуэхущIапIэр бжыгъэр зи лъабжьэ иджырей программнэ Iэмэпсымэ лъэщхэмкIэ къызэгъэпэщащ.
Атэлыкъым апхуэдэуи жиIащ IуэхущIапIэр дизайнымрэ промышленность псын­щIэм щылэжьэнухэмрэ щагъэхьэзыр кол­леджхэм быдэу япыщIауэ зэрылажьэр. А еджапIэхэм я студентхэм я деж лэжьыгъэм и пIалъэ щрагъащIэ, иджырей дэрбзэр технологиехэми щыгъуазэ щащI. Кол­леджхэм иджырей оборудованэхэр щIагъэуващи, дэрбзэр фабрикэм и лIыкIуэхэр абыхэм пIалъэ-пIалъэкIэрэ яхуеблагъэу­рэ лэжьакIуэ къащтэну ныбжьыщIэхэр Iэ­щIа­гъэм щыхуагъасэ.
Кудрявцев Валерий къыхигъэщащ фабрикэм фIагъ лъагэ зиIэ продукцэ къы­зэрыщыщIагъэкIыр икIи жиIащ танк ба­тальонхэм ящыщ зым къулыкъу щы­зыщIэхэр Налшык щада фащэ екIухэр ящыгъыу мы гъэм накъыгъэм и 9-м Утыку Плъыжьым щекIуэкIа парадым зэрыхэтар.
Павлов Владимир къыхигъэщхьэхукIащ IуэхущIапIэм къыщыщIагъэкI продукцэр дзэ подразделенэхэм зэрыхурагъашэр икIи ахэр сыт и лъэныкъуэкIи дагъуэншэу щытын, ягъэува пIалъэм ирихьэлIэу хурагъэшэн зэрыхуейр, щIыналъэ властхэми быдэу япыщIауэ зэрадэлэжьапхъэр. Абы къыхэкIыу лъэныкъуитI зэпыщIэныгъэхэм гулъытэшхуэ хуащI. Налшык щыIэ IуэхущIапIэр «Военторг»-м и къудамэхэм ящыщ зыщ икIи, инвестицэ и лъэныкъуэкIэ щIыналъэм IэмалыфIхэр зэрыщыIэр къалъытауэ, абы нэхъри зрагъэубгъуну я мурадщ.
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хьэ­щIэхэм фIыщIэ яхуищIащ къазэ­ры­дэ­лажьэм икIи компанием и IуэхущIафэхэм социальнэ мыхьэнэ зэраIэм папщIэ. Абы къыхигъэщащ IуэхущIапIэм щIыналъэм нэхъри зыщрагъэужьыну, колледжхэм я студентхэр иужькIэ IэнатIэ зэрагъуэтыну IэщIагъэхэм хурагъэджэну зэрыхьэзырыр. КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщхьэхукIащ «ВоенТекстильПром» ООО-м республикэм и бюджетым хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищI­ри. «Пандемием и зэманым абы и фIыгъэкIэ лэжьыгъэр нэхъ кIащхъэ ямыщIам и мызакъуэу, промышленностым къыщIигъэкIым хэдгъэхъуэнымкIи Iэмал къыдитащ», - жиIащ Iэтащхьэм.
«Дэ дегугъунущ а унэтIыныгъэм нэхъри зегъэужьыным, сыту жыпIэмэ Къэбэрдей-Балъкъэрым фIагъ лъагэ зиIэ продукцэ къыщыщIагъэкIыным ди сэбэп хэлъщ», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэм и кIэухым.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.