КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхым деж

ТекIуэныгъэ Иным и махуэр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «Фэеплъым и МафIэ мыужьых» мемориалым деж, 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэр зэращымыгъупщам и щыхьэту. Хабзэ зэрыхъуам тету, фэеплъ дауэдапщэр щIадзащ зауэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ щыму яхуэщыгъуэу.
Зауэ губгъуэхэм къимыкIыжахэм я фэеплъыр ягъэлъэпIэну къекIуэлIат Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, тылым щылэжьахэр, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ советым, Налшык къалэ округым и ветеранхэм я советым хэтхэр.
КIуэкIуэ Казбек гуапэу епсэлъылIащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу гуфIэгъуэ зэхуэсым кърихьэлIахэм, узыншэу илъэс куэдкIэ псэуну ехъуэхъуащ, Урысейм и тхыдэм щынэхъ гуащIэ дыдэхэм ящыщ зауэм зэрыщыте-кIуам папщIэ фIыщIэ яхуищIащ. Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм республикэм и Iэтащхьэм къыжраIащ зауэм и тхыдэм теухуа пэжыр зэрамыхьэкIыу яхъумэным, дунейр фашизмэм щызыхъума цIыхубэм къагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэм и щапхъэхэр мыгъэкIуэдыжыным мыхьэнэшхуэ зэраIэр.
Фэеплъым деж удз гъэгъахэр щызыгъэтIылъахэм яхэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и инспектор нэхъыщхьэ Мэ­къуауэ Тимур, хабзэхъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
ТекIуэныгъэ Иным и махуэм и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр, акцэхэр, концертхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэ, щIыналъэ псоми щызэхэтащ. Сыхьэт 15-м щIидзэри, онлайн жыпхъэм тету «Полк уахътыншэ» акцэр ирагъэкIуэкIащ. ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр гъэлъэпIэныр иухащ уафэгум хьэрэкIытIэ зэмыфэгъухэр ираутIыпщхьэкIэрэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: