Инвестицияланы хайырындан къыйматлы проектлени иги кесеги жалчытылынады

Былтыр Къабарты-Малкъарны экономикасына саулай 50 миллиард сом чакълы бирге инвестиция этилгенди. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы билдиргенди.
Асламысында инвестицияла жарашдырыучу производство, энергетика, агъач, эл мюлк, социал, билим бериу, саулукъ сакълау, информация эм связь, къырал управление эм аскер кюч къоркъуусузлукъну жалчытыу, уучулукъ, чабакъ тутуу бла чабакъчылыкъ бёлюмлеге этилгенди. Саулай алып айтханда, республикада инвестиция эм предпринимательство жаны бла къыйматлы болум къуралгъаны себепли былтыр онюч уллу проект жетишимли бардырылгъандыла.
Сагъынылгъан проектлени санында Огъары Малкъарда 10 мегаватт ток берген гитче гидроэлектростанция, бир суткагъа 30 тоннаны жарашдыргъан завод, «Огъары Чирик кёлле» деген туризм эм саулукъландырыу комплекс, терк айныгъан терек бахчачылыкъ, Нальчикде, Бахсан, Урван эм Чегем районлада жемишледен бла кёгетледен 30 минг тонна чакълы сакъланырча комплексле да бардыла.
Мындан арысында да регионда социал эм экономика жаны бла магъаналы проектлени бардырыргъа аслам эс бурулады. Алай бла бюгюнлюкде «Эльбрус» туризм-рекреация комплексни 2020-2023 жыллада айнытырча мадар этиледи. Аны чеклеринде быйыл «Гара-Башындан» «Мир» станциягъа дери 1,5 километр чакълы ЕР27 - жангы тау-лыжа трасса ишленнгенди.
Жууукъ заманда федерал бюджетден бёлюннген 9,6 миллиард сомгъа тёрт канат жол, 10 километр чакълы 11 тау-лыжа трасса, 800 машинагъа сюелиучю жерле, ратраклагъа гаражла ишленирикдиле эм курортну инфраструктурасын ток бла жалчытырча ишле этилликдиле.
Андан сора да, беш жылны ичинде эл мюлк бла промышленность бёлюмлени айнытырча инвестициялы проектлени бардырыргъа план барды. Аладан эм магъаналыларына Тырныауузда вольфрам-молибден комбинатны жангыртыуну, 100 гектарда теплица комплексни къурулушун, рентген аппаратлагъа штативлени эм пластмассдан аберилени производствосун санаргъа боллукъду.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: