КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ республикэм гъуэгухэр зэрыщызэрагъэпэщыжым

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам зыщигъэгъуэзащ «Шынагъуэншэ икIи фIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу­хэр» лъэпкъ проектым хыхьэу гъуэгухэр зэгъэпэщыжыным ехьэлIа лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым, 2021 гъэм и щIыналъэ программэхэм япкъ иткIэ зэфIагъэкIхэм. Лэжьыгъэ IуэхукIэ ежьэри, республикэм и УнафэщIым зэпищIащ щIыналъэ зыбжанэ: Бахъсэн - Прохладнэ - Май - Аруан - Шэджэм районхэр.
Республикэм и Iэтащхьэм щIыгъуащ КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн.
Прохладнэм КIуэкIуэ Казбек къыщипщытащ Головко и цIэр зезыхьэ уэрамым щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр. Мыбдежым гъуэгу километритхум щытралъхьэнущ асфальтрэ бетонрэ зэхэлъу, гъуэгур зэблэкIыгъуиплIу гуэшауэ щытынущ. Я мурадщ гъуэгум и ­IуфитIри къагъэнэхуну, лъэс зекIуапIэхэр, щхъуантIагъэхэр щыхасэну щIыпIэхэр ­хуащIыну. Зэрагъэпэщыжынущ автомобиль гъуэгум къекIуалIэхэри, абыхэм Почтовэ, ­Больничнэ, Лесной уэрамдэкIхэри, ТекIуэныгъэм и уэрамри яхэту.
ЩIыналъэм и Iэтащхьэм гулъытэ хэха ­хуищIащ Прохладнэ, Май къалэхэм я зэхуакум хуэзэ Iыхьэм, Прохладнэ - Елъхъуэт трассэм щыщу километрибгъурэ ныкъуэрэ зи кIыхьагъым. Ар республикэм дежкIэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ гъуэгухэм ящыщщ, щIыналъэхэми зэхуэдэу къагъэсэбэп - абы зэпещIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ щIыналъищ: Ставрополь крайр, Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэр, Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэр. Мы зэманым абы щызокIуэ цIыху къызэрырашэкI транспорт, хьэлъэзешэ автомобиль куэд дыдэ.
«Гъуэгур зэгъэпэщыжыным теухуа проектыр хьэзырщ, иджы федеральнэ центрыр абы арэзы зэрытехъуам теухуа унафэ къищтэным дыпоплъэ, - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек. - Бахъсэнрэ Шэджэмрэ я зэхуаку дэлъ гъуэгур къызэрагъэнэхуам хуэдэ дыдэу Май, Прохладнэ къалэхэр зэпызыщIэ гъуэгури и кIыхьагъкIэ, лъэныкъуитIымкIэ къэдгъэнэхунущ, абы тетхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэща хъун папщIэ. КъимыдэкIэ, ди мурадщ мыбдежым технологиещIэхэр къыщыдгъэсэбэпыну, абыхэм я фIыгъэкIэ гъуэгур нэхъыфIи хъунущ, текIуадэри игъэ­мэщIэнущ, ахъшэ къыдэхуэмкIэ нэгъуэщI жылэхэм гъуэгу километр зыбжанэ щытхузэгъэпэщыжынущ. Ди мурадщ мы гъэм мыбдежым япэ категорием хыхьэ гъуэгу щыдиIэну».
Лэжьыгъэ IуэхукIэ щежьам къапщытащ Май къалэм Герценым и цIэр зезыхьэ и уэрамымрэ Старэ Шэрэдж къуажэм и гъуэгухэм ящыщу километриплI зи кIыхьагъымрэ зэрызэрагъэпэщыж щIыкIэр. А гъуэгухэм кумблъэмбхэр зэрагъэсеиж щхьэфэ тралъхьащ, лэжьыгъэхэм пащэ. Республикэм и УнафэщIыр апхуэдэуи ирикIуащ километритIым щIигъу и кIыхьагъыу зэрагъэпэщыжа, Нарткъалэ - Аруан - Рыбопитомник гъуэгум, Нартан и гъуэгухэм ящыщу километриблым щIигъу зи кIыхьагъ, зи зэгъэпэщыжыныр и кIэм нэса Iыхьэм лэжьыгъэхэр зэрыще­кIуэкIри къипщытащ.
Зэрыщыту къапщтэмэ, дызэрыт илъэсым къапэщытщ автомобиль гъуэгу 32-рэ къы­зыхуэтыншэу зэрагъэпэщыжыну е кIэлъы­Iэбэну, псори зэхэту ахэр километри 114-м щIигъунущ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: