КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэр.
Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м щыIэ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, властым и гъэзэщIакIуэ, муниципальнэ органхэм, хабзэхъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр.
Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм Наркотикым пэщIэтынымкIэ и къэрал стратегием хыхьэ къалэнхэр 2020 гъэм гъэзэщIа зэрыхъуам ехьэлIа Iуэхухэм, мы илъэсым къапэщытхэм.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ республикэм и къэрал властым и органхэм, гъэзэщIакIуэ властым и федеральнэ къулыкъущIапIэхэр, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ органхэр щIыгъуу, граждан жылагъуэм и институтхэр я щIэгъэкъуэну лэжьыгъэшхуэ зэрырагъэкIуэкIыр, я Iэпкълъэпкъым зэран хуэхъу хьэл мыхъумыщIэхэм зыдрамыгъэхьэхыным, узыншэу псэуным цIыху­хэр къыхуеджэным, наркотик зэзыхьэлIэхэр Iэмал зэриIэкIэ нэхъ пасэу къэхутэным хуэгъэзауэ.
Зэдэууэ зэфIагъэкIа Iуэхухэм я фIыгъэкIэ республикэм хэпщIыкIыу нэхъ мащIэ щыхъуащ наркотик зэзыхьэлIэхэр. Абыхэм я бжыгъэр 2010 гъэм къыщыщIэдзауэ 2020 гъэ пщIондэ республикэм процент 31-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ, зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуауэ а щхъухьым дихьэххэм я бжыгъэр процент 38-м щIигъукIэ нэхъ мащIэ хъуащ. Наркотикым илIыкIахэм я бжыгъэри процент 43,4-кIэ, ар зэ­зыхьэлIэу хьэлъэу абы игъэсымэджахэм я бжыгъэр процент 47,6-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ.
2017 - 2020 гъэхэм къриубыдэу хабзэхъумэхэм зэхуащIащ республикэм наркотик къызэрырашэ гъуэгуи 107-рэ, зэщIэгъэуIуа щIэпхъаджащIэ гупхэм зэхащIыхьа хабзэншагъэу 115-рэ къыщIагъэщащ. Республикэм и наркологие IэнатIэм и материально-техникэ лъабжьэр гъэбыдэным хуэгъэза Iуэхухэри зэфIагъэкI, дохутырхэм я лэжьапIэ IэнатIэхэр нэхъ зэIузэпэщ ящI, сымаджэхэр гъэхъужыным, ахэр тэмэму гъащIэм хэувэжыным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI, къимыдэкIэ, наркологие къулыкъущIапIэр зыхуей IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщынми пащэ.
А псом къадэкIуэу, къыхигъэщащ КъБР-м и Iэтащхьэм, наркотик зэзыхьэлIэхэм, цIыху псантхуэм егуауэ щхъухьхэр зэзыгъэкIуэкIхэм я бжыгъэр иджыри куэд мэхъу. Хэхъуащ нэхъапэм къагъэсэбэпу щыта наркотикхэм я пIэкIэ синтетикэм къыхэщIыкIа наркотик лIэужьыгъуэу зрахьэлIэм. ЩIэпхъаджащIэхэм наркотикхэр ящэн папщIэ зыхуекIуэ Iэмалхэм нэмыщI иджы абыкIэ къагъэщхьэпэу хуежьащ бжыгъэр зи лъабжьэ технологиехэри.
Урысей Федерацэм и Президентым 2020 гъэм щэкIуэгъуэм къыдигъэкIа УказымкIэ къащтащ Наркотикым пэщIэтынымкIэ къэрал стратегиещIэр, 2021 - 2030 гъэхэм ятещIыхьар. Ар и лъабжьэу республикэм щызэхалъхьащ икIи къыщащтащ абы и унэтIыныгъэхэмрэ зэрагъэзэщIэну щIыкIэхэмрэ.
Щхьэхуэу зэIущIэм щыхэплъащ наркотик зэ­зыхьэлIэу щытахэр псэукIэ тэмэмым хэзэгъэ­жы­ным хуэунэтIа Iуэхухэр зи пщэ дэзылъхьэжа щхьэ­закъуэ IуэхущIапIэхэм я лэжьэкIэр зыхуэдэр къэпщытэным хуэунэтIауэ зэфIагъэкIхэм. КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ республикэм и зыхуэфащэ къулыкъущIапIэхэм наркотикхэр, псантхуэм егуауэ нэгъуэщI пкъыгъуэхэр зэзыхьэлIэхэр хьэл мыщхъумыщIэм къытешыным хуэунэтIауэ къабгъэдэхуэ къалэнхэр гъэзэщIэным къыхашэн зэрыхуейр коммерцэм пымыщIа IуэхущIапIэхэр.
ЗэIущIэр зытеухуа Iуэхухэр зэпкърахыу абы къыщыпсэлъащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Мамхэгъ Назир, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къуэдзэ Аникушинэ Татьянэ, Прохладнэ къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Тараев Игорь, Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм шынагъуэншагъэмрэ хабзэм тетынымрэ ехьэлIа IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI Шевченкэ Юрий.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: