Сабиигъуэм къыпызыщэ

Шэджэм къалэм и «Псынэ цIыкIу» сабий гъэсапIэм Театрхэм я дуней-псо махуэм ­ирихьэлIэу щагъэлъэ­гъуащ «Дыгъужьымрэ чы­цIиб­лымрэ» теплъэгъуэр.
Гуащэ театрыр IуэхущIапIэм и ­гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуащ. Гуп нэхъыщIэхэм я гъэсакIуэхэу Гуанэ Заремэрэ Нэзрэн ХьэIишэтрэ ­сабийхэр а махуэм ирагъэплъащ «Дыгъужьымрэ чыцIиблымрэ» спектаклым. Театрым и дунейр къы­зы­хузэIуаха сабийхэм, дауи, ар щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Гуащэхэр IэкIуэ­лъакIуэу зэрызэрагъакIуэмрэ абы щIалъхьа макъамэмрэ цIыкIухэр ­таурыхъым и дуней телъыджэм хашащ икIи гъэщIэгъуэн ящыхъуащ я гур зыхьэхуа теплъэгъуэр.
- ЦIыкIухэр артистхэм ягъэзащIэ ­НэжьгъущIыдзэм, мыщэм, нэгъуэщI лIы­хъужьхэм хуэдэхэм ящышынэн- кIэ ­хъунщ, ауэ абыхэм я теплъэхэр къы­щыгъэлъэгъуа я хьэпшыпхэм ириджэгуну яфIэфI дыдэщ. Сабийхэр темыпыIэжу къыдэплъащ, фIыуэ ­ялъагъу лIыхъужьхэм я телъхьэу, - жеIэ Гуанэ Заремэ.
Къыхэгъэщыпхъэщ, спектаклыр ща­гъэлъагъуэм сценэр екIуу къызэ­рызэрагъэпэщар. Макъамэри куэду хагъэхьащ. КъищынэмыщIауэ, спек­так­лым хэт лIыхъужьхэр - гуащэхэр - езыхэм ящIащ, фа­­щэ­хэр хуадащ, зэрагъэ­кIуащ, уэрэд цIыкIухэр жрагъэIащ, ­къагъэфащ.
Къызэрыхэдгъэщащи, ­Iуэ­ху­щIапIэм и гъэсэнхэр нэхъапэIуэкIи театрым и дунейм хагъэ­гъуэзащ. Апхуэдэу ягъэлъэгъуащ ­«Уардэунэ цIыкIу», «Балыджэ цIыкIу» «Адакъэ хахуэ», «ШыкъумцIий», нэ­гъуэщI теплъэгъуэ хьэлэмэтхэр. ­Гуащэ театрым цIыкIухэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу фIыр ем зэ­ры­текIуэр зи лъабжьэ теплъэ­гъуэ­хэм гъэсэныгъэ купщIэ яхэлъщ. А лэжьыгъэхэм сабийхэр къы­хураджэ гъащIэм за­хуагъэмрэ пэжыгъэмрэ тетыну.
Республикэм и къалэхэмрэ къуа­жэхэмрэ я школхэм, сабий гъэсапIэхэм, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ гъэмахуэ лагерхэм, школ-интернатхэм, сабий унэхэм теплъэгъуэ щIэ­щыгъуэхэр щызыгъэлъагъуэ ­Гуащэ театрыр иджыпсту зэрагъэ­пэщыж. Ар мылэжьэху, IуэхущIапIэхэм ­са­бийхэмрэ ныбжьы­щIэ­хэмрэ гулъытэ зэры­хуащIыр уасэншэщ.
Гуащэ театрым и къалэн нэхъыщ­хьэр сабийхэм, ныбжьыщIэхэм ягу ды­хьэ, ахэр фIым хуэзыгъэуш, гъэ­сэныгъэ яхэзылъхьэ спектаклхэр ягъэлъэгъуэнырщи, ар къехъулIэу жыпIэ хъунущ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: