Борчларын толтургъан бла чекленип къалмай, ишлерине толу берилирге таукелдиле

27 мартда Росгвардия къуралгъанлы беш жыл толлукъду. Датаны аллында уа ведомствону КъМР-де Управлениясыны башчысы Сергей Васильев эмда бёлюмлени таматалары журналистле бла тюбешип, аланы сорууларына жууапла бергендиле. Озгъан кезиуню ичинде тамамланнган жумушланы юслеринден айта, учрежденияны оноучусу Росгвардиягъа уллу жолну ётерге тюшгенин белгилегенди.
-Къысха заманны ичинде праволу базаны къураргъа, аскерлени битеу керекле бла жалчытыргъа тюшгенди, ол санда сауутла, техника бла да. Болсада бюгюнлюкде биз законлукъну сакълау жаны бла борчланы толтурургъа хазырбыз,-дегенди ол.
Тюбешиуде сёз Росгвардияны биринчи жыллыгъына хазырланыуну юсюнден да баргъанды. Сергей Васильев айтханыча, къууанчлы жыйылыу махкемени мекямында бардырыллыкъды, анга республиканы оноучулары къатышырыкълары белгиленеди. Биринчиден, право низамны сакълау жаны бла борчларын толтургъан кезиуде ёлтюрюлген аскерчилеге эсгертме салынырыкъды.
Бюгюнлюкде управленияны мекямыны арбазында аны орнатыу жумушла бардырыладыла. Дагъыда ол кюн аскерчи борчларын бийик даражада толтургъанла саугъаланырыкъдыла, къууанчлы концерт да кёргюзтюллюкдю.
Жыйылыуда учреждение тамамлагъан жумушланы юслеринден да соргъандыла журналистле. Лицензия-эркинлик бериу араны башчысыны орунбасары Ольга Исаева «Сауутланы юсюнден» федерал законну энчиликлерини, «Сауут» операция жашауда къалай бардырылгъаныны юслеринден айтханды.
Брифингге Росгвардияны ведомстводан тышында къалауурларыны бёлюмюню башчысы Юрий Меркулов да къатышханды. Ол белгили этгенича, орта эсеп бла ыйыкъгъа аскерчиле сакълагъан объектлеге 225 кере чакъырыладыла.
Ведомстводан тышында къалауурла борчлу халда сакълагъан 16 объект барды республикада, асламында ала ГЭС-ле, къырал магъаналы башха объектледиле. Аладан сора да, къалауурланы жумушлары бла сюд органла, бюджет организацияла да хайырланадыла. Багъалы жюклени ашырыу иш да толтурулады.
Ала бла бирге энчи иелилени фатарларында, юйлеринде сигнализацияла салдырып, ырысхыларын сакълатыргъа онглары барды. Юрий Меркулов билдиргенича, 2016 жылдан бери аскерчиле сакълагъан бир энчи иели мекямда тонау, урлау болмагъанды. Орта эсеп бла уа бу бёлюм жылгъа республикалы бюджетге 300 миллион сом салады, дегенди ол.
Къырал ырысхыны сакълауда магъаналы жумушланы Росгвардияны Управлениясыны контроль жаны бла бёлюмю толтурады. Аны башчысыны орунбасары Динара Гедугошева билдиргенича, инсанла чырмаусуз газ, ток, жылыу бла жалчытылыннганлары, темир жоллада, кёпюрледе къоркъуусузлукъ къалай сакъланнганы аланы ишлерине кёре тамамланадыла.
- Былтыр биз 50-ден аслам тинтиу бардыргъанбыз. Бир тинтиуге уа орта эсеп бла 20 кюн къоратылады. Бёлюмню къуллукъчулары объектлени сакълау къалай къуралгъанын, бу ишде кемчиликлени тохташдырып, аланы кетериуню мадарларына юйретедиле,-дегенди ол.
Гвардиячыланы аскер-политика жаны бла юйретиуге баш магъана бериледи.Управленияны башчысыны личный состав жаны бла орунбасарыны экинчиси Алексей Трушин айтханыча, патриот ниетлеге юйретиуге энчи эс бурулады. Аны бла бирге аскерчилени социал излемлери жалчытылынадыла.
Гвардиячыланы шёндюгю излемлеге тийишли оборудованиялары болгъаны бла ёхтемленирчады. Управленияны башчысыны орунбасары Мурат Мешев билдиргенича, жамауат къоркъуусузлукъну сакълагъанда, тюрлю-тюрлю митингледе, парадлада вертолёт маталлы квадрокоптерле хайырланыладыла. «Уллу жыйылыулада адамланы къаугъа ачаргъа, терслик ишлеге тартыргъа сюйгенлени ачыкълап, аланы бир жанына этер онг барды. Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыуда уа аэростат уллу болушлукъ этеди. Шимал Кавказны регионларында аллай оборудование жангыз бизни республикада болгъанын айтырчады. Ол 700 метр бийикликге чыгъарылса, 5-7 километр кенгликде адамланы бетлерин таныйды»,-дегенди ол. Бу техника бла тау жерледе, агъачда адам тас болса, къутхарыу жумушла толтурулсала энчи службала хайырланадыла.
Тюбешиуню ахырында Сергей Васильев хар адам да кесини борчларын толтуруу бла чекленип къалмай, ишине жюреги бла берилирге кереклисин айтханды. «Бизни ишчи болумубуз барды, анга таянабыз. Алай адам ат башындан ишлесе, ол кёрюнюп къалады. Аны ючюн биз борчларыбызны толтуруугъа кёлюбюз бла берилебиз»,-дегенди ол.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: