Махтаулу устазны алгъышлагъандыла, саулукъ, игилик тежегендиле

Тиширыуланы халкъла аралы кюнюнде КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова эмда аны орунбасарлары Жанатайланы Салим бла Мурат Карданов педагогиканы ветераны Римма Канчукоеваны жокълагъандыла эмда аны байрам бла алгъышлагъандыла. Аны урунуу стажы 50 жылгъа жетеди. Аладан 33 жылны ол Нарткъалада 1-чи номерли школда ишлегенди. Ол тыш къыраллы тиллеге юйретиу жаны бла къыралда эм иги методиканы авторуду.   
Кеси да СССР-ни Баш Советини депутатына сайланнганды, урунууда жетишимлери ючюн къырал саугъалагъа кёп кере тийишли болгъанды. Ол санда «СССР-ни халкъ устазы», Урунууну Къызыл Байрагъыны ордени, «Къабарты-Малкъарны аллында къыйыны ючюн» орден бла саугъаланнганды. 1986 жылда аны аты «Къабарты-Малкъарны урунуу махтауу» сыйлылыкъны къангасында жазылгъанды.
 Татьяна Егорова Римма Канчукоеваны педагогика усталыкъны айнытыугъа къошумчулугъуну юсюнден айтханды,  сабийлени юйретиуде къыйыны, профессионал билими ючюн ыразылыгъын билдиргенди.
 - Сизни атыгъыз кенг белгилиди, тюрлю-тюрлю саугъала бла кёп кере белгиленнгенсиз. Алай устазгъа окъуучуларыны сюймекликлеринден, ыразылыкъларындан уллу саугъа болмаз. Сизге сейир этип тынгылап турлугъунг келеди. Мен кесим да устазма, бу усталыкъ къыйын болгъанын бек иги билеме. Сизни аламат юлгюгюз болгъанды – атагъыз, анагъыз да устазла эдиле.  Алай жюрек тартмаса, адам  сабийлени окъутургъа келмейди. Парламентни депутатларыны атындан сизни байрам бла алгъышлайма, саулукъ, къарыу, тынчлыкъ, узакъ ёмюр тежейме,-дегенди спикер.
Римма Канчукоева къонакъла бла шёндюгю педагогиканы болумун сюзгенди, кеси ишлеген кезиуню юсюнден айтханды эмда анга  эс бурулгъаны ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Тюбешиу суратха тюшюу бла бошалгъанды.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: