Нартсанэ и хьэуа къабзэр

Ди къэралым щыщу Кисловодскщ (адыгэхэм Нартсанэ жыхуаIэр) япэу хы­хьар ООН-мрэ ВОЗ-мрэ къы­зэдащта «Вдохнём жизнь» программэм, щIы­уэпсым и къабзагъымкIэ щапхъэ хъуным теухуам.

Къалэ-курортыр щапхъэ хъун щхьэкIэ сыт ищIэн ­хуейр? Зэ еплъыгъуэкIэ къы­зэрыгуэкIщ - дахэу, къабзэу щытыну щIэхъуэпс дэтхэнэ къалэми щызэфIахыпхъэ лэжьыгъэращ: транспортым хьэуар емыгъэуцIэпIын, псыхъуэхэмрэ гуэлхэмрэ я Iуфэлъафэр зэщIэкъуэн, къыздезэгъ щIыпIэ псоми жыг­хэмрэ удзхэмрэ щы­хэсэн.
А къедбжэкIахэм хуэмы­ныкъуэ къалэрэ къуажэрэ къэгъуэтыгъуейщ икIи абы и лъэныкъуэкIэ къэралыр зы­дэбгъэIэпыкъуну ухуеймэ, щIыуэпсыр хъумэным теу­хуауэ УФ-м къыщащта Лъэпкъ проектыр тегъэщIапIэ пщIыфынущ. Ар езыр программэ 11 мэхъу. Абыхэм ящыщщ «Къэрал къабзэ», «Хьэуа къабзэ», «Псы къабзэ» жыхуиIэхэр.
ООН-мрэ ВОЗ-мрэ я программэм къалэр зэрыхы­хьари урысей Лъэпкъ проектыр нэхъ тэмэму ягъэ­зэщIэнымкIэ къахуэщхьэпэну къалъытэ курортым щIы­уэпсымкIэ и IэщIагъэлI­хэм. Абыхэмрэ Урысейм и щIыуэпс обществэмрэ зэделэжьынущ Кисловодск и хьэуамрэ псыхэмрэ къабзэу щытыныр зэрызэбгъэхъулIэ­фыну программэм.
Лейуэ утемыпсэлъыхьми хъуну гурыIуэгъуэщ Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Зэгухьэныгъэмрэ (ООН) УзыншагъэмкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэмрэ (ВОЗ) зи щIыуэпсыр къабзэ къалэ-курорту укъалъытэным и мыхьэнэр. Абы уи пщIэр иIэтынущ, цIыху кIуапIи уищIынущ.

Поделиться: