Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Тиширыуланы халкъла аралы кюню бла А л гъ ы ш л а у у

Багъалы тиширыула!
Сизни келе тургъан байрам – Тиширыуланы халкъла аралы кюню – бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
Бу кюн таза, жылы сезимледен толуду. Ол сезимибизде уа тиширыугъа – анагъа, жашау нёгерибизге, юйюрню жылыуун сакълагъаннга уллу хурмет, ыразылыкъ эмда сюймеклик бирге къошуладыла. Сизни халал жюреклеригизден эмда акъылыгъыздан багъалы зат жокъду. Хар неге да жетише билген ышаныгъыз бла бирге сюйдюмлюлей, ариулай къала билгенигиз а энчи сейирсиниуге тийишлиди.
Бюгюнлюкде республиканы жашауунда анга тиширыула къошумчулукъ этмеген бёлюмюн табаргъа боллукъ тюйюлдю. Сиз профессионал ишде, бизнесде, илмуда, къырал къуллукъда эмда жамауат жашауда кесигизни жетишимли кёргюзтесиз. Алай эсе да, тиширыуну эм багъалы саугъасы – ол аналыкъды. Юйюр – ол бизни жамауатыбызны мурдорлу хазнасыды. Аны себепли юйюрге тутхучлулукъ этиу, аны насыбы ючюн онгла къурау бизни политикабызны эм магъаналы жумушларындан бириди. Мындан арысында да юйюрню эмда сабийлени сейирлерин жалчытырыкъ къыйматланы кёбейтир ючюн кючюбюзню саллыкъбыз.
Сизге ёсюп келген тёлюню юйретиуге салгъан уллу къыйыныгъыз, къайгъырыуугъуз, жюрек халаллыгъыгъыз ючюн ыразылыгъымы эмда таза хурметими билдирирге сюеме. Сизни жюрегимден алгъышлай, бизни багъалы тиширыуларыбыз, саулукъ, жаз башына къууанырча сезимни, сюймеклик эмда монглукъ, битеу да муратларыгъыз толурларын тежейме!

Поделиться: