Китапха сюймекликни гитчеликден юйрете.

Хасания элни китапханасы Маданият юйде орналыпды. Аны таматасы Улбашланы Асиятды. Бу ишде ол кёпден бери урунады. Ол айтханнга кёре, библиотекада алты мингден артыкъ китап барды. Ала темаларына кёре тапкалагъа тап жыйылыпдыла, излеген адам терк табарча.
Мында белгили назмучулагъа, жазыучулагъа аталып ингирле да къураладыла. Сёз ючюн, алгъаракълада белгили поэтессабыз Моттайланы Светлана, Созайланы Ахмат, Афган урушну ветеранлары бла тюбешиуле къурагъандыла. Аллай ишлеге устазла, школчула, эллиле да тири къатышадыла. Тюбешиуледе авторла жангы чыгъармалары бла окъуучуланы шагъырей этедиле. Аланы сорууларына жууапла бередиле.
Школчулагъа да сейирди авторланы жашау, чыгъармачылыкъ жоллары эм чыгъармаларыны жигитлерини къадарлары. Аллай тюбешиуле жаш адамланы китапны сюерге себеплик этедиле.
Болсада китапха сюймеклик чынг алгъа юйден башланыргъа керекди. Аны ангылагъан атала, анала сабийлерин библиотекагъа келтирип, китапланы анда окъутадыла. Ол а, адабиятха сюймекликден сора да, адамны акъылын, оюмун, культурасын ёсдюрюрге болушады. Асият, библиотекада тюбешиуле къурагъандан сора да, сабийлени Долинск тийресинде санаторийлеге элтип, анда саулукъларына бакъдырыргъа келгенлеге орус, малкъар тилледе назмула окъутады. Тышындан адамла анга бек ыразыдыла. Жашланы бла къызланы узакъгъа созулгъан къарсла бла ашырадыла.
Дагъыда не зат къууандырады дегенде, жаш адамла интернетни азыракъ хайырланып, китапха эс бура баргъанлары. Ала асламысында тарых, культура, фантастика чыгъармаланы жаратадыла. Малкъар жазыучуланы китапларына да сейирлери бусагъатда иги да ёсе баргъаны къууандырады. Аланы окъуй, ана тиллерине сюймекликлери кёбейгени уа жашырын болмаз.
Алайды да Хасанияда эл библиотека окъуучуланы да дайым сакълайды, бюгюннгю кюнде эм керекли, эм изленнген жумушладан бирин толтурады да, ол къыйматыбыз да болуп турсун.

Османланы Хыйса.
Поделиться: