СОЦИАЛ СЕТЬЛЕ ЧЫРМАУСУЗ ИШЛЕРЧА

Къабарты-Малкъарда предпринимательлеге деп интернетде социал сетьледе ишлерин тирилтирге юйретген тренинг ётгенди алгъаракъда. Анга бизнес бла кюрешгенлени чакъыргъан эдиле. Тренингге къатышханлары ючюн аладан хакъ алынмагъанды, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим» арадан.

«Социал предприниматель 2024 жылда бизнесни сатыу-алыуун къалай кёбейтсин?» деген юйретиу курс «Нальчик» къонакъ юйде бардырылгъанды, бу жол анга битеу да онбеш адам къатышханды. Ол санда гитче эмда орта предпринимательство бла кюрешгенле, кеслери иш къурап къармашханла, бизнесде энди атламла этип тебирегенле да бар эдиле.

Тренингни бардыргъан Аскер Набитов социал сетьледе экспертлени айнытыу жаны бла онлайн-школну таматасыды, билим бериу проектлени тамамлау бла кюрешеди, кеси да digital-маркетологга саналады. Бу специалист башха предпринимательлени сынамларыны юсюнден хапарлагъанды, сагъынылгъан сетьледе ишни жетишимли бардырырча къаллай амалланы хайырланса иги боллугъун, проект да тирирек айнырыгъын билдиргенди.

Юйретиу курсну кезиуюнде быллай соруулагъа жууапла берилгендиле:

- Бюгюнлюкде предпринимательле эмда специалистле социал сетьледе ишлерге керекмидиле?

- Социал сетьлени бардырыу жаны бла къаллай амалла бардыла?

- Бизнесни онлайн халда тамамларча къыйматлы амалла къаллайдыла?

Спикер ючеуленни проектлерин сюзгенди, алада къаллай чурумла болгъанын туура этгенди.

«Мени бизнесим» арада айтханларыча, быллай курсла предпринимательлеге хакъсыздыла. Ала кезиу-кезиу бардырыла туруучудула, алагъа къатышхан хар кимге да хайырлыды. 

Омарланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд